pidgin/pidgin

Add Since tags for 2.12.0.

17 months ago, Elliott Sales de Andrade
72cbc032cdd1
Add Since tags for 2.12.0.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Vu Hung Nguyen <vuhung16plus@gmail.com>, 2011
# Nguyễn Xuân Nguyên <xxxnnn@gmail.com>, 2007
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Pidgin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-10 20:23-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-19 19:26+0000\n"
"Last-Translator: Richard Laager <rlaager@wiktel.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/pidgin/pidgin/language/"
"vi/)\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: finch/finch.c:35 finch/libfinch.c:66 finch/libfinch.c:195
msgid "Finch"
msgstr "Finch"
#: finch/gntaccount.c:123 finch/gntaccount.c:168 finch/gntaccount.c:181
#: finch/gntaccount.c:563 finch/gntblist.c:568 finch/gntblist.c:732
#: finch/gntplugin.c:374 finch/gntplugin.c:440 finch/gntrequest.c:388
#: finch/gntstatus.c:299 finch/gntstatus.c:308 finch/plugins/gntclipboard.c:137
#: finch/plugins/gntclipboard.c:143 libpurple/protocols/jabber/chat.c:821
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:833
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2331 libpurple/protocols/silc/ops.c:79
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1374 pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:512
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:517 pidgin/resources/Debug/debug.ui:236
msgid "Error"
msgstr "Lỗi"
#: finch/gntaccount.c:124 finch/gntaccount.c:169 finch/gntaccount.c:182
msgid "Account was not modified"
msgstr "Tài khoản chưa sửa "
#: finch/gntaccount.c:125
msgid "Account was not added"
msgstr "Tài khoản chưa thêm"
#: finch/gntaccount.c:126
msgid "Username of an account must be non-empty."
msgstr "Tên người dùng của tài khoản không thể rỗng."
#: finch/gntaccount.c:170
msgid ""
"The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
msgstr "Không thay đổi được giao thức của tài khoản khi đang kết nối."
#: finch/gntaccount.c:183
msgid ""
"The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
msgstr "Không thay đổi được tên người dùng khi đang kết nối tới server."
#: finch/gntaccount.c:513
msgid "New mail notifications"
msgstr "Thông báo thư mới"
#: finch/gntaccount.c:524 libpurple/protocols/gg/account.c:224
msgid "Remember password"
msgstr "Nhớ mật khẩu"
#: finch/gntaccount.c:564
#, fuzzy
msgid "There are no protocols installed."
msgstr "Chưa cài đặt phần bổ sung giao thức nào."
#: finch/gntaccount.c:565
msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
msgstr "(Có thể bạn quên chạy lệnh 'make install'.)"
#: finch/gntaccount.c:576 finch/gntconn.c:134 pidgin/gtkaccount.c:1641
#: pidgin/gtkblist.c:5158
msgid "Modify Account"
msgstr "Sửa tài khoản"
#: finch/gntaccount.c:576
msgid "New Account"
msgstr "Tài khoản mới"
#: finch/gntaccount.c:602 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:279
msgid "Protocol:"
msgstr "Giao thức:"
#: finch/gntaccount.c:610 pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:287
msgid "Username:"
msgstr "Tên người dùng:"
#: finch/gntaccount.c:623
msgid "Password:"
msgstr "Mật khẩu :"
#: finch/gntaccount.c:633
msgid "Alias:"
msgstr "Bí danh:"
#: finch/gntaccount.c:644
msgid "Create this account on the server"
msgstr "Tạo tài khoản này trên máy chủ "
#: finch/gntaccount.c:660 finch/gntaccount.c:731 finch/gntaccount.c:1027
#: finch/gntblist.c:624 finch/gntblist.c:722 finch/gntblist.c:770
#: finch/gntblist.c:1047 finch/gntblist.c:1293 finch/gntblist.c:1426
#: finch/gntblist.c:2630 finch/gntblist.c:2678 finch/gntblist.c:2748
#: finch/gntblist.c:2807 finch/gntplugin.c:639 finch/gntpounce.c:471
#: finch/gntpounce.c:678 finch/gntprefs.c:268 finch/gntprefs.c:306
#: finch/gntsound.c:1047 finch/gntstatus.c:143 finch/gntstatus.c:483
#: finch/gntstatus.c:608 finch/plugins/gnthistory.c:182
#: libpurple/account.c:1455 libpurple/account.c:1513 libpurple/account.c:1537
#: libpurple/conversation.c:770 libpurple/conversationtypes.c:1257
#: libpurple/plugins/buddynote.c:46
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:623
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:52
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:72
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:92
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:431 libpurple/protocols/gg/account.c:249
#: libpurple/protocols/gg/account.c:492
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:747
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:938 libpurple/protocols/gg/purplew.c:71
#: libpurple/protocols/gg/status.c:358 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:693
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2207
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2258
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:935
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1467
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1478
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2541
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3400
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1533
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:83
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:383
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3384
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3470
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4925
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5016
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5142
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:469 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1092
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1207 libpurple/protocols/silc/chat.c:604
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:738 libpurple/protocols/silc/ops.c:1745
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1083 libpurple/protocols/silc/silc.c:1294
#: libpurple/request.c:2261 pidgin/gtkaccount.c:2024 pidgin/gtkaccount.c:2555
#: pidgin/gtkaccount.c:2617 pidgin/gtkaccount.c:2657 pidgin/gtkblist.c:678
#: pidgin/gtkblist.c:3606 pidgin/gtkblist.c:7243 pidgin/gtkdialogs.c:319
#: pidgin/gtkdialogs.c:460 pidgin/gtkdialogs.c:548 pidgin/gtkdialogs.c:571
#: pidgin/gtkdialogs.c:597 pidgin/gtkdialogs.c:648 pidgin/gtkdialogs.c:689
#: pidgin/gtkdialogs.c:745 pidgin/gtkdialogs.c:784 pidgin/gtkdialogs.c:810
#: pidgin/gtkplugin.c:566 pidgin/gtkpounce.c:1166 pidgin/gtkprivacy.c:497
#: pidgin/gtkprivacy.c:512 pidgin/gtkprivacy.c:537 pidgin/gtkprivacy.c:550
#: pidgin/gtkrequest.c:928 pidgin/gtksavedstatuses.c:313
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1481 pidgin/gtkutils.c:1197 pidgin/gtkutils.c:1217
#: pidgin/pidginlog.c:377 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:243
#: pidgin/plugins/imgupload.c:367
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:25
msgid "Cancel"
msgstr "Hủy "
#: finch/gntaccount.c:664 finch/gntdebug.c:338 finch/gntplugin.c:639
#: finch/gntpounce.c:477 finch/gntprefs.c:268 finch/gntprefs.c:305
#: finch/gntsound.c:1044 finch/gntstatus.c:486 finch/gntstatus.c:596
#: libpurple/account.c:1536 libpurple/plugins/buddynote.c:45
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:692 pidgin/gtkblist.c:678
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:88
msgid "Save"
msgstr "Lưu"
#: finch/gntaccount.c:725 pidgin/gtkaccount.c:2017
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:301 pidgin/gtkstatusbox.c:1475
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete %s?"
msgstr "Chắc chắn xóa %s không?"
#: finch/gntaccount.c:728
msgid "Delete Account"
msgstr "Xoá tài khoản"
#: finch/gntaccount.c:731 finch/gntaccount.c:846 finch/gntpounce.c:677
#: finch/gntpounce.c:740 finch/gntstatus.c:142 finch/gntstatus.c:208
#: pidgin/gtkaccount.c:2024 pidgin/gtkpounce.c:1165
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:312 pidgin/gtkstatusbox.c:1480
#: pidgin/pidginlog.c:376
msgid "Delete"
msgstr "Xoá"
#: finch/gntaccount.c:807 finch/gntblist.c:2498 finch/gntui.c:103
#: pidgin/gtkaccount.c:2412
msgid "Accounts"
msgstr "Tài khoản"
#: finch/gntaccount.c:813
msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
msgstr "Bạn có thể bật/tắt tài khoản trong danh sách này."
#: finch/gntaccount.c:837 finch/gntaccount.c:1026 finch/gntblist.c:623
#: finch/gntblist.c:722 finch/gntblist.c:769 finch/gntblist.c:2926
#: finch/gntnotify.c:462 finch/gntpounce.c:724 finch/gntroomlist.c:274
#: finch/gntstatus.c:197 libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5015
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:603 pidgin/gtkaccount.c:2554
#: pidgin/gtkblist.c:7242 pidgin/gtkconv.c:1375
msgid "Add"
msgstr "Thêm"
#: finch/gntaccount.c:842 finch/gntpounce.c:732
msgid "Modify"
msgstr "Sửa"
#: finch/gntaccount.c:950 pidgin/gtkaccount.c:2501
#, c-format
msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
msgstr "%s%s%s%s đã đặt %s là bạn chát của %s%s"
#: finch/gntaccount.c:1023 pidgin/gtkaccount.c:2553
msgid "Add buddy to your list?"
msgstr "Có thêm bạn chát vào danh sách không?"
#: finch/gntaccount.c:1082
#, c-format
msgid "%s%s%s%s wants to add %s to his or her buddy list%s%s"
msgstr "%s%s%s%s muốn thêm %s vào danh sách bạn bè %s%s"
#: finch/gntaccount.c:1107 finch/gntaccount.c:1110 finch/gntaccount.c:1146
#: pidgin/gtkaccount.c:2755
msgid "Authorize buddy?"
msgstr "Cho phép bạn chát không?"
#: finch/gntaccount.c:1114 finch/gntaccount.c:1150 pidgin/gtkaccount.c:2756
msgid "Authorize"
msgstr "Cho phép"
#: finch/gntaccount.c:1115 finch/gntaccount.c:1151 pidgin/gtkaccount.c:2757
msgid "Deny"
msgstr "Từ chối"
#: finch/gntblist.c:272
#, c-format
msgid ""
"Online: %d\n"
"Total: %d"
msgstr ""
"Trực tuyến: %d\n"
"Tổng: %d"
#: finch/gntblist.c:281
#, c-format
msgid "Account: %s (%s)"
msgstr "Tài khoản: %s (%s)"
#: finch/gntblist.c:293
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Last Seen: %s ago"
msgstr ""
"\n"
"Gặp lần cuối: %s qua"
#: finch/gntblist.c:556
msgid "You must provide a username for the buddy."
msgstr "Bạn cần phải cung cấp một tên người dùng cho bạn chát."
#: finch/gntblist.c:558
msgid "You must provide a group."
msgstr "Bạn cần phải cung cấp một nhóm."
#: finch/gntblist.c:560
msgid "You must select an account."
msgstr "Bạn cần phải chọn một tài khoản."
#: finch/gntblist.c:562
msgid "The selected account is not online."
msgstr "Tài khoản đã chọn không phải hiện thời trực tuyến."
#: finch/gntblist.c:568
msgid "Error adding buddy"
msgstr "Lỗi thêm bạn chát"
#: finch/gntblist.c:602 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1401
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1403
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1565 libpurple/protocols/silc/ops.c:1105
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1108 libpurple/protocols/silc/ops.c:1242
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1245 libpurple/protocols/silc/silc.c:1268
#: pidgin/gtkaccount.c:2097 pidgin/gtksavedstatuses.c:946
msgid "Username"
msgstr "Tên đăng nhập"
#: finch/gntblist.c:605
msgid "Alias (optional)"
msgstr "Bí danh (tùy chọn)"
#: finch/gntblist.c:608
msgid "Invite message (optional)"
msgstr "Thông điệp mời (tùy chọn)"
#: finch/gntblist.c:611
msgid "Add in group"
msgstr "Thêm vào nhóm"
#: finch/gntblist.c:615 finch/gntblist.c:701 finch/gntblist.c:1634
#: finch/gntblist.c:2613 finch/gntblist.c:2666 finch/gntblist.c:2737
#: finch/gntblist.c:2794 finch/gntnotify.c:193 finch/gntstatus.c:574
#: libpurple/plugins/idle.c:142 libpurple/plugins/idle.c:178
#: pidgin/gtkblist.c:3853 pidgin/gtknotify.c:762 pidgin/gtkpounce.c:1316
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:402
msgid "Account"
msgstr "Tài khoản"
#: finch/gntblist.c:621 finch/gntblist.c:1101
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:741 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1040
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1088 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1198
#: pidgin/gtkblist.c:6998 pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:435
msgid "Add Buddy"
msgstr "Thêm bạn chát"
#: finch/gntblist.c:621
msgid "Please enter buddy information."
msgstr "Hãy nhập thông tin về bạn chát."
#: finch/gntblist.c:669 libpurple/buddylist.c:873
msgid "Chats"
msgstr "Chát "
#: finch/gntblist.c:707 finch/gntblist.c:2608 finch/gntblist.c:2661
#: finch/gntblist.c:2789 finch/gntroomlist.c:298
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:644
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:727
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1424
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1428 pidgin/gtkplugin.c:1039
#: pidgin/gtkroomlist.c:751 pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:187
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:129
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:119
msgid "Name"
msgstr "Tên"
#: finch/gntblist.c:710 finch/gntblist.c:1578 libpurple/protocols/gg/gg.c:686
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:353 libpurple/protocols/silc/chat.c:594
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:810
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1196 pidgin/gtkdialogs.c:570
#: pidgin/gtkdialogs.c:596
msgid "Alias"
msgstr "Bí danh"
#: finch/gntblist.c:713 finch/gntblist.c:2942
msgid "Group"
msgstr "Nhóm"
#: finch/gntblist.c:717 finch/gntblist.c:1062
msgid "Auto-join"
msgstr "Tự động tham gia"
#: finch/gntblist.c:720 finch/gntblist.c:1103 pidgin/gtkblist.c:7183
msgid "Add Chat"
msgstr "Thêm Chat"
#: finch/gntblist.c:721
msgid "You can edit more information from the context menu later."
msgstr "Bạn có thể soạn thảo thông tin thêm từ trình đơn ngữ cảnh về sau."
#: finch/gntblist.c:732
msgid "Error adding group"
msgstr "Lỗi thêm nhóm"
#: finch/gntblist.c:733
msgid "You must give a name for the group to add."
msgstr "Bạn cần phải nhập tên cho nhóm cần thêm."
#: finch/gntblist.c:767 finch/gntblist.c:1105
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4924
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5013 pidgin/gtkblist.c:7239
msgid "Add Group"
msgstr "Thêm nhóm"
#: finch/gntblist.c:768
msgid "Enter the name of the group"
msgstr "Hãy nhập tên của nhóm"
#: finch/gntblist.c:1046 pidgin/gtkblist.c:677
msgid "Edit Chat"
msgstr "Sửa Chat"
#: finch/gntblist.c:1046
msgid "Please Update the necessary fields."
msgstr "Hãy cập nhật các trường cần thiết."
#: finch/gntblist.c:1047 finch/gntstatus.c:203
msgid "Edit"
msgstr "Sửa"
#: finch/gntblist.c:1077
msgid "Edit Settings"
msgstr "Sửa thiết lập"
#: finch/gntblist.c:1113 pidgin/gtkutils.c:634
msgid "Information"
msgstr "Thông tin"
#: finch/gntblist.c:1113 pidgin/gtkutils.c:634
msgid "Retrieving..."
msgstr "Đang lấy..."
#: finch/gntblist.c:1178 finch/gntconv.c:716
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:892
msgid "Get Info"
msgstr "Lấy thông tin"
#: finch/gntblist.c:1182 pidgin/gtkpounce.c:568
msgid "Add Buddy Pounce"
msgstr "Thêm thông báo bạn chát"
#: finch/gntblist.c:1192 finch/gntconv.c:732
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1533 pidgin/gtkconv.c:1314
msgid "Send File"
msgstr "Gửi tập tin"
#: finch/gntblist.c:1200 libpurple/protocols/gg/status.c:454
msgid "Blocked"
msgstr "Bị chặn"
#: finch/gntblist.c:1205
msgid "Show when offline"
msgstr "Hiện khi ngoại tuyến"
#: finch/gntblist.c:1288
#, c-format
msgid "Please enter the new name for %s"
msgstr "Hãy nhập tên mới cho %s"
#: finch/gntblist.c:1290 finch/gntblist.c:1578
msgid "Rename"
msgstr "Thay tên"
#: finch/gntblist.c:1290
msgid "Set Alias"
msgstr "Đặt bí danh"
#: finch/gntblist.c:1291
msgid "Enter empty string to reset the name."
msgstr "Gõ chuỗi rỗng để đặt lại tên."
#: finch/gntblist.c:1404
msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
msgstr "Gỡ bỏ liên lạc này sẽ gỡ bỏ mọi bạn chát trong liên lạc"
#: finch/gntblist.c:1412
msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
msgstr "Gỡ bỏ nhóm này thì cũng gỡ bỏ mọi bạn chát trong nhóm"
#: finch/gntblist.c:1417
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove %s?"
msgstr "Bạn chắc chắn muốn gỡ bỏ %s không?"
#: finch/gntblist.c:1420
msgid "Confirm Remove"
msgstr "Xác nhận gỡ bỏ"
#: finch/gntblist.c:1425 finch/gntblist.c:1580 finch/gntxfer.c:240
#: pidgin/gtkconv.c:1370 pidgin/gtkstatusbox.c:310
msgid "Remove"
msgstr "Bỏ"
#: finch/gntblist.c:1554 finch/gntblist.c:2981 finch/gntprefs.c:260
#: finch/gntui.c:104 pidgin/gtkblist.c:5743
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:268
msgid "Buddy List"
msgstr "Danh sách bạn bè"
#: finch/gntblist.c:1585
msgid "Place tagged"
msgstr "Nơi có thẻ"
#: finch/gntblist.c:1590
msgid "Toggle Tag"
msgstr "Bật/tắt thẻ"
#: finch/gntblist.c:1594 finch/gntblist.c:2804
msgid "View Log"
msgstr "Xem nhật ký "
#: finch/gntblist.c:1628 libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:368
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1068
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2014
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2190
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2354
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2378
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2394
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2410
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2424
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1561 libpurple/protocols/silc/ops.c:1098
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1235 pidgin/gtkblist.c:3877
msgid "Nickname"
msgstr "Tên hiệu"
#: finch/gntblist.c:1648 finch/gntprefs.c:264
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:371
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:766
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2216
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2861 pidgin/gtkblist.c:3904
#: pidgin/gtkblist.c:4361 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3120
msgid "Idle"
msgstr "Nghỉ"
#: finch/gntblist.c:1662
msgid "On Mobile"
msgstr "Dùng di động "
#: finch/gntblist.c:1970 pidgin/gtkdocklet.c:590
msgid "New..."
msgstr "Mới..."
#: finch/gntblist.c:1977 pidgin/gtkdocklet.c:592
msgid "Saved..."
msgstr "Đã lưu..."
#: finch/gntblist.c:2466 finch/gntconv.c:762 finch/gntplugin.c:462
#: finch/gntui.c:108 pidgin/gtkplugin.c:999
msgid "Plugins"
msgstr "Phần bổ sung"
#: finch/gntblist.c:2621 finch/gntblist.c:2627
msgid "Block/Unblock"
msgstr "Chặn/Bỏ chặn"
#: finch/gntblist.c:2622
msgid "Block"
msgstr "Chặn"
#: finch/gntblist.c:2623
msgid "Unblock"
msgstr "Bỏ chặn"
#: finch/gntblist.c:2628
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
"Unblock."
msgstr ""
"Hãy nhập tên người dùng hay bí danh của người mà bạn muốn Chặn hay Bỏ chặn."
#: finch/gntblist.c:2630 finch/gntblist.c:2678 finch/gntblist.c:2807
#: finch/gntconn.c:133 finch/gntnotify.c:83 finch/plugins/gnthistory.c:181
#: libpurple/account.c:1454 libpurple/account.c:1512
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:622
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:50
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:70
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:90
#: libpurple/protocols/gg/account.c:248 libpurple/protocols/gg/account.c:491
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:746
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:937 libpurple/protocols/gg/status.c:357
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2540
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:382 libpurple/protocols/silc/buddy.c:468
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1206 libpurple/protocols/silc/chat.c:433
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:470 libpurple/protocols/silc/chat.c:737
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1744 libpurple/protocols/silc/silc.c:1082
#: pidgin/gtkaccount.c:2616 pidgin/gtkaccount.c:2656 pidgin/gtkblist.c:3605
#: pidgin/gtkdialogs.c:319 pidgin/gtkdialogs.c:459 pidgin/gtkdialogs.c:548
#: pidgin/gtkutils.c:1196 pidgin/gtkutils.c:1216 pidgin/plugins/imgupload.c:366
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: finch/gntblist.c:2675 pidgin/gtkdialogs.c:316
msgid "New Instant Message"
msgstr "Tin nhắn mới"
#: finch/gntblist.c:2676 pidgin/gtkdialogs.c:317
msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
msgstr ""
"Hãy nhập tên người dùng hay bí danh của người với họ bạn muốn trò chuyện "
"bằng Nhắn Tin."
#: finch/gntblist.c:2733
msgid "Channel"
msgstr "Kênh"
#: finch/gntblist.c:2746 libpurple/protocols/facebook/facebook.c:739
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1304 pidgin/gtkblist.c:1141
msgid "Join a Chat"
msgstr "Tham gia Chat"
#: finch/gntblist.c:2747
msgid "Please enter the name of the chat you want to join."
msgstr "Hãy nhập tên của cuộc chat bạn muốn tham gia."
#: finch/gntblist.c:2748 finch/gntnotify.c:471
msgid "Join"
msgstr "Tham gia"
#: finch/gntblist.c:2805 pidgin/gtkdialogs.c:546
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
"view."
msgstr ""
"Hãy nhập tên người dùng hay bí danh của người mà bạn muốn xem sổ theo dõi về "
"họ."
#: finch/gntblist.c:2856 finch/gntpounce.c:459 pidgin/gtkpounce.c:862
msgid "Options"
msgstr "Tùy chọn"
#: finch/gntblist.c:2862
msgid "Send IM..."
msgstr "Gửi tin nhắn..."
#: finch/gntblist.c:2867
msgid "Block/Unblock..."
msgstr "Chặn/Bỏ chặn..."
#: finch/gntblist.c:2872 pidgin/gtkdocklet.c:722
msgid "Join Chat..."
msgstr "Tham gia Chat..."
#: finch/gntblist.c:2877 finch/gntconv.c:746
msgid "View Log..."
msgstr "Xem nhật ký..."
#: finch/gntblist.c:2882
msgid "View All Logs"
msgstr "Xem tất cả nhật ký "
#: finch/gntblist.c:2887
msgid "Show"
msgstr "Hiện"
#: finch/gntblist.c:2892
msgid "Empty groups"
msgstr "Nhóm rỗng"
#: finch/gntblist.c:2899
msgid "Offline buddies"
msgstr "Bạn chát ngoại tuyến"
#: finch/gntblist.c:2906
msgid "Sort"
msgstr "Sắp xếp"
#: finch/gntblist.c:2911
msgid "By Status"
msgstr "Theo trạng thái"
#: finch/gntblist.c:2916 pidgin/gtkblist.c:4850
msgid "Alphabetically"
msgstr "Theo abc"
#: finch/gntblist.c:2921
msgid "By Log Size"
msgstr "Theo kích cỡ sổ theo dõi"
#: finch/gntblist.c:2932 libpurple/conversationtypes.c:1244
#: pidgin/gtknotify.c:1679
msgid "Buddy"
msgstr "Bạn chát"
#: finch/gntblist.c:2937 libpurple/protocols/silc/silc.c:1036
#: libpurple/protocols/silc/util.c:518 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:475
msgid "Chat"
msgstr "Chát"
#: finch/gntblist.c:2947
msgid "Grouping"
msgstr "Nhóm"
#: finch/gntconn.c:123
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: finch/gntconn.c:126
#, c-format
msgid "%s disconnected."
msgstr "%s đã ngắt kết nối."
#: finch/gntconn.c:127
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
"and re-enable the account."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Finch sẽ không thử tái kết nối tài khoản đến khi bạn sửa chữa lỗi này và "
"hiệu lực lại tài khoản."
#: finch/gntconn.c:135
msgid "Re-enable Account"
msgstr "Bật lại tài khoản"
#: finch/gntconv.c:156
msgid "No such command."
msgstr "Không có lệnh như vậy."
#: finch/gntconv.c:160 pidgin/gtkconv.c:538
msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
msgstr "Lỗi cú pháp: bạn đã gõ sai số đối số của lệnh đó."
#: finch/gntconv.c:166 pidgin/gtkconv.c:545
msgid "Your command failed for an unknown reason."
msgstr "Lệnh của bạn bị lỗi do một nguyên nhân chưa xác định."
#: finch/gntconv.c:172 pidgin/gtkconv.c:553
msgid "That command only works in chats, not IMs."
msgstr "Lệnh đó chỉ có tác dụng trong chát, không có trong tin nhắn nhanh."
#: finch/gntconv.c:176 pidgin/gtkconv.c:557
msgid "That command only works in IMs, not chats."
msgstr "Lệnh đó chỉ có tác dụng trong tin nhắn nhah, không có trong chát."
#: finch/gntconv.c:181 pidgin/gtkconv.c:563
msgid "That command doesn't work on this protocol."
msgstr "Lệnh đó không có tác dụng trong giao thức này."
#: finch/gntconv.c:190
msgid "Message was not sent, because you are not signed on."
msgstr "Tin nhắn chưa gửi đi được vì bạn chưa đăng nhập."
#: finch/gntconv.c:260
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (%s -- %s)%s%s%s%s"
msgstr "%s (%s -- %s)"
#: finch/gntconv.c:289
#, c-format
msgid "%s [%s]"
msgstr "%s [%s]"
#: finch/gntconv.c:294 finch/gntconv.c:1083 pidgin/gtkconv.c:3280
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s is typing..."
msgstr ""
"\n"
"%s đang gõ phím..."
#: finch/gntconv.c:314
msgid "You have left this chat."
msgstr "Bạn đã rời cuộc chat này."
#: finch/gntconv.c:382
msgid ""
"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
msgstr ""
"Tài khoản đã ngắt kết nối nên bạn không còn tham gia cuộc chat này. Tài "
"khoản tái kết nối thì bạn tham gia lại một cách tự động."
#: finch/gntconv.c:508 pidgin/gtkconv.c:1109
msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
msgstr ""
"Đã mở ghi lưu. Sắp tới, những thông điệp trong cuộc trao đổi này sẽ được ghi "
"lại."
#: finch/gntconv.c:512 pidgin/gtkconv.c:1114
msgid ""
"Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
msgstr ""
"Ngừng ghi lưu. Sắp tới, những thông điệp trong cuộc trao đổi này sẽ không "
"được ghi lại."
#: finch/gntconv.c:599
msgid "Send To"
msgstr "Gửi cho"
#: finch/gntconv.c:693
msgid "Conversation"
msgstr "Cuộc thoại"
#: finch/gntconv.c:699
msgid "Clear Scrollback"
msgstr "Gột vùng cuộn ngược"
#: finch/gntconv.c:703
msgid "Show Timestamps"
msgstr "Hiện nhãn thời gian"
#: finch/gntconv.c:721
msgid "Add Buddy Pounce..."
msgstr "Thêm thông báo bạn chát..."
#: finch/gntconv.c:739
msgid "Invite..."
msgstr "Mời..."
#: finch/gntconv.c:750
msgid "Enable Logging"
msgstr "Bật theo dõi"
#: finch/gntconv.c:756
msgid "Enable Sounds"
msgstr "Bật âm thanh"
#: finch/gntconv.c:779
msgid "You are not connected."
msgstr "Bạn không có kết nối."
#: finch/gntconv.c:1033
msgid "<AUTO-REPLY> "
msgstr "<TỰ_ĐỘNG_ĐÁP_ỨNG>"
#: finch/gntconv.c:1130
#, c-format
msgid "List of %d user:\n"
msgid_plural "List of %d users:\n"
msgstr[0] "Danh sách %d người dùng:\n"
#: finch/gntconv.c:1306
msgid "Supported debug options are: plugins version"
msgstr ""
"Tùy chọn gỡ lỗi được hỗ trợ :\n"
" • plugins\t\tcác phần bổ sung\n"
" • version\t\tphiên bản"
#: finch/gntconv.c:1347 pidgin/gtkconv.c:431
msgid "No such command (in this context)."
msgstr "Không có lệnh nào như vậy (trong ngữ cảnh này)."
#: finch/gntconv.c:1350
#, fuzzy
msgid ""
"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help with a specific command.\n"
"The following commands are available in this context:\n"
msgstr ""
"Dùng « /help &lt;lệnh&gt; » để được hổ trợ về lệnh đó.\n"
"Những lệnh dưới đây có thể dùng trong ngữ cảnh này:\n"
#: finch/gntconv.c:1395
#, c-format
msgid ""
"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
"classes."
msgstr ""
"%s không phải là một hạng thông điệp hợp lệ. Xem « /help msgcolor » để xem "
"một danh sách các hạng thông điệp hợp lệ."
#: finch/gntconv.c:1402 finch/gntconv.c:1409
#, c-format
msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
msgstr ""
"%s không phải là một màu hợp lệ. Xem « /help msgcolor » để xem một danh sách "
"các màu sắc hợp lệ."
#: finch/gntconv.c:1465 pidgin/gtkconv.c:6706
msgid ""
"say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
"command."
msgstr ""
"say &lt;thông điệp&gt;: Gửi một thông điệp theo cách thông thường như thể "
"là bạn không dùng câu lệnh."
#: finch/gntconv.c:1468 pidgin/gtkconv.c:6709
msgid "me &lt;action&gt;: Send an IRC style action to a buddy or chat."
msgstr ""
"me &lt;hành động&gt;: Gởi một hoạt động kiểu IRC đến bạn chát hay chát."
#: finch/gntconv.c:1471 pidgin/gtkconv.c:6712
msgid ""
"debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current "
"conversation."
msgstr ""
"debug &lt;tùy chọn&gt;: gửi thông tin gỡ lỗi khác nhau cho cuộc thoại hiện "
"tại."
#: finch/gntconv.c:1474 pidgin/gtkconv.c:6715
msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
msgstr "clear: gột vùng cuộn ngược trong cuộc thoại."
#: finch/gntconv.c:1477 pidgin/gtkconv.c:6721
msgid "help &lt;command&gt;: Help on a specific command."
msgstr "help &lt;lệnh&gt;: được trợ giúp về lệnh này."
#: finch/gntconv.c:1480
msgid "users: Show the list of users in the chat."
msgstr "users: hiển thị danh sách các người dùng tham gia cuộc chát này."
#: finch/gntconv.c:1485
msgid "plugins: Show the plugins window."
msgstr "plugins: hiện cửa sổ phần bổ sung."
#: finch/gntconv.c:1488
msgid "buddylist: Show the buddylist."
msgstr "buddylist: hiển thị danh sách bạn bè."
#: finch/gntconv.c:1491
msgid "accounts: Show the accounts window."
msgstr "accounts: hiển thị cửa sổ tài khoản."
#: finch/gntconv.c:1494
msgid "debugwin: Show the debug window."
msgstr "debugwin: hiển thị cửa sổ gỡ lỗi."
#: finch/gntconv.c:1497
msgid "prefs: Show the preference window."
msgstr "prefs: hiển thị cửa sổ Tùy thích."
#: finch/gntconv.c:1500
msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
msgstr "statuses: hiển thị cửa sổ Trạng thái đã lưu."
#: finch/gntconv.c:1505 finch/gntconv.c:1513
msgid ""
"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Set the color "
"for different classes of messages in the conversation window.<br> &lt;"
"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br> &lt;foreground/"
"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br> msgcolor send cyan default"
msgstr ""
"msgcolor &lt;hạng&gt; &lt;chữ&gt; &lt;nền&gt;: Đặt màu cho các hạng tin nhắn "
"khác nhau trong cửa sổ cuộc trao đổi.<br> &lt;hạng&gt;: receive (nhận), "
"send (gửi), highlight (tô sáng), action (hành vi), timestamp (ghi "
"giờ)<br>&lt;chữ/nền&gt;: black (đen), red (đỏ), green (lục), blue (xanh), "
"white (trắng), gray (xám), darkgray (xám thẫm), magenta (đỏ tươi), cyan "
"(xanh lá mạ), default (mặc định)<br><br>VÍ DỤ :<br> msgcolor send cyan "
"default"
#: finch/gntdebug.c:278 pidgin/gtkconv.c:779 pidgin/gtkxfer.c:508
#: pidgin/pidgindebug.c:140
msgid "Unable to open file."
msgstr "Không thể mở tập tin."
#: finch/gntdebug.c:312 finch/gntui.c:106 pidgin/resources/Debug/debug.ui:69
msgid "Debug Window"
msgstr "Cửa sổ gỡ lỗi"
#: finch/gntdebug.c:333 pidgin/resources/Debug/debug.ui:104
msgid "Clear"
msgstr "Dọn"
#: finch/gntdebug.c:344
msgid "Filter:"
msgstr "Lọc:"
#: finch/gntdebug.c:350 pidgin/resources/Debug/debug.ui:130
msgid "Pause"
msgstr "Tạm dừng"
#: finch/gntlog.c:195 pidgin/pidginlog.c:501
#, c-format
msgid "Conversation in %s on %s"
msgstr "Cuộc thoại trong %s trên %s"
#: finch/gntlog.c:198 pidgin/pidginlog.c:504
#, c-format
msgid "Conversation with %s on %s"
msgstr "Cuộc thoại với %s trên %s"
#: finch/gntlog.c:245 pidgin/pidginlog.c:561
msgid "%B %Y"
msgstr "%B %Y"
#: finch/gntlog.c:289 pidgin/pidginlog.c:599
msgid ""
"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
"log\" preference is enabled."
msgstr ""
"Các dữ kiện của hệ thống sẽ chỉ được ghi lại nếu mục « Ghi lại mọi thay đổi "
"trong trạng thái vào bản ghi của hệ thống » đã bật."
#: finch/gntlog.c:293 pidgin/pidginlog.c:603
msgid ""
"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
"preference is enabled."
msgstr ""
"Tin nhắn sẽ chỉ được ghi lại nếu mục « Ghi lại tất cả tin nhắn » đã bật."
#: finch/gntlog.c:296 pidgin/pidginlog.c:606
msgid ""
"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
msgstr ""
"Các cuộc trò chuyện sẽ chỉ được ghi lại nếu mục « Ghi lại tất cả các cuộc "
"trò chuyện » đã bật."
#: finch/gntlog.c:302 pidgin/pidginlog.c:615
msgid "No logs were found"
msgstr "Không tìm thấy sổ theo dõi"
#: finch/gntlog.c:349 pidgin/pidginlog.c:650
msgid "Total log size:"
msgstr "Tổng kích cỡ sổ theo dõi:"
#: finch/gntlog.c:357
msgid "Scroll/Search: "
msgstr "Cuộn/Tìm:"
#: finch/gntlog.c:415 pidgin/pidginlog.c:754
#, c-format
msgid "Conversations in %s"
msgstr "Cuộc trao đổi trong %s"
#: finch/gntlog.c:423 finch/gntlog.c:501 pidgin/pidginlog.c:762
#: pidgin/pidginlog.c:842
#, c-format
msgid "Conversations with %s"
msgstr "Cuộc trao đổi với %s"
#: finch/gntlog.c:425
msgid "All Conversations"
msgstr "Mọi cuộc trao đổi"
#: finch/gntlog.c:526 pidgin/pidginlog.c:867
msgid "System Log"
msgstr "Sổ theo dõi hệ thống"
#: finch/gntmedia.c:127 pidgin/gtkmedia.c:331
msgid "Calling..."
msgstr "Đang gọi..."
#: finch/gntmedia.c:128
msgid "Hangup"
msgstr "Ngừng nói"
#: finch/gntmedia.c:129
msgid "Accept"
msgstr "Chấp nhận"
#: finch/gntmedia.c:130
msgid "Reject"
msgstr "Từ chối"
#: finch/gntmedia.c:158 pidgin/gtkmedia.c:1078
msgid "Call in progress."
msgstr "Cuộc gọi đang chạy."
#: finch/gntmedia.c:206 pidgin/gtkmedia.c:1057
msgid "The call has been terminated."
msgstr "Cuộc gọi đã bị chấm dứt."
#: finch/gntmedia.c:234 pidgin/gtkmedia.c:637
#, c-format
msgid "%s wishes to start an audio session with you."
msgstr "%s muốn bắt đầu một buổi hợp tiếng nói với bạn."
#: finch/gntmedia.c:238
#, c-format
msgid "%s is trying to start an unsupported media session type with you."
msgstr ""
"%s đang thử bắt đầu với bạn một buổi hợp kiểu phương tiện không được hỗ trợ."
#: finch/gntmedia.c:252 pidgin/gtkmedia.c:1073
msgid "You have rejected the call."
msgstr "Bạn đã từ chối cuộc gọi."
#: finch/gntmedia.c:416
msgid "call: Make an audio call."
msgstr "gọi: Gọi nói tiếng cho ai đó."
#: finch/gntnotify.c:184
msgid "Emails"
msgstr "Thư điện tử"
#: finch/gntnotify.c:190 finch/gntnotify.c:228
msgid "You have mail!"
msgstr "Bạn có thư mới !"
#: finch/gntnotify.c:193 pidgin/gtknotify.c:769
msgid "Sender"
msgstr "Người gửi"
#: finch/gntnotify.c:193 pidgin/gtknotify.c:776
msgid "Subject"
msgstr "Chủ đề"
#: finch/gntnotify.c:201 finch/gntplugin.c:407 finch/gntplugin.c:520
#: finch/gntpounce.c:749 finch/gntroomlist.c:275 finch/gntstatus.c:214
#: finch/gntxfer.c:250 libpurple/protocols/gg/multilogon.c:245
#: libpurple/protocols/silc/util.c:344 pidgin/gtkaccount.c:2528
#: pidgin/gtkblist.c:5854 pidgin/resources/About/about.ui:66
#: pidgin/resources/Debug/plugininfo.ui:29
msgid "Close"
msgstr "Đóng"
#: finch/gntnotify.c:223
#, c-format
msgid "%s (%s) has %d new message."
msgid_plural "%s (%s) has %d new messages."
msgstr[0] "%s (%s) có %d tin nhắn mới."
#: finch/gntnotify.c:228 pidgin/gtknotify.c:1610
msgid "New Mail"
msgstr "Thư mới"
#: finch/gntnotify.c:357 pidgin/gtknotify.c:1202
#, c-format
msgid "Info for %s"
msgstr "Thông tin cho %s"
#: finch/gntnotify.c:358 pidgin/gtknotify.c:1203
msgid "Buddy Information"
msgstr "Thông tin bạn chát"
#: finch/gntnotify.c:459
msgid "Continue"
msgstr "Tiếp tục"
#: finch/gntnotify.c:465 pidgin/gtkconv.c:1357
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:234
msgid "Info"
msgstr "Thông tin"
#: finch/gntnotify.c:468 pidgin/gtkconv.c:1299 pidgin/gtknotify.c:1654
msgid "IM"
msgstr "Tin nhắn"
#: finch/gntnotify.c:474 libpurple/conversationtypes.c:1256
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3469
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:38
msgid "Invite"
msgstr "Mời"
#: finch/gntnotify.c:477
msgid "(none)"
msgstr "(không có)"
#: finch/gntnotify.c:510 finch/plugins/gnttinyurl.c:412
msgid "URI"
msgstr "URI"
#: finch/gntplugin.c:237 finch/gntplugin.c:245
msgid "ERROR"
msgstr "LỖI"
#: finch/gntplugin.c:237
msgid "loading plugin failed"
msgstr "lỗi nạp phần bổ sung"
#: finch/gntplugin.c:245
msgid "unloading plugin failed"
msgstr "lỗi bỏ nạp phần bổ sung"
#: finch/gntplugin.c:302
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Name: %s\n"
"Version: %s\n"
"Description: %s\n"
"Authors: %s\n"
"Website: %s\n"
"Filename: %s\n"
msgstr ""
"Tên: %s\n"
"Phiên bản: %s\n"
"Mô tả: %s\n"
"Tác giả: %s\n"
"Địa chỉ Web: %s\n"
"Tên tập tin: %s\n"
#: finch/gntplugin.c:304
#, c-format
msgid ""
"Name: %s\n"
"Version: %s\n"
"Description: %s\n"
"Author: %s\n"
"Website: %s\n"
"Filename: %s\n"
msgstr ""
"Tên: %s\n"
"Phiên bản: %s\n"
"Mô tả: %s\n"
"Tác giả: %s\n"
"Địa chỉ Web: %s\n"
"Tên tập tin: %s\n"
#: finch/gntplugin.c:375
msgid "Plugin need to be loaded before you can configure it."
msgstr "Phần bổ sung cần phải được nạp trước khi cấu hình."
#: finch/gntplugin.c:440
msgid "No configuration options for this plugin."
msgstr "Không có tùy chọn cấu hình cho phần bổ sung này."
#: finch/gntplugin.c:467
msgid "You can (un)load plugins from the following list."
msgstr "Bạn có thể (bỏ) nạp phần bổ sung trong danh sách này."
#: finch/gntplugin.c:525
msgid "Configure Plugin"
msgstr "Cấu hình phần bổ sung"
#: finch/gntplugin.c:631 finch/gntplugin.c:638 finch/gntprefs.c:267
#: finch/gntui.c:111 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:401
msgid "Preferences"
msgstr "Tùy thích"
#: finch/gntpounce.c:193 pidgin/gtkpounce.c:266
msgid "Please enter a buddy to pounce."
msgstr "Hãy nhập một bạn chát để thông báo."
#: finch/gntpounce.c:338
msgid "New Buddy Pounce"
msgstr "Thông báo bạn chát mới"
#: finch/gntpounce.c:338
msgid "Edit Buddy Pounce"
msgstr "Sửa thông báo bạn chát"
#: finch/gntpounce.c:343 pidgin/gtkpounce.c:582
msgid "Pounce on Whom"
msgstr "Thông báo cho ai"
#: finch/gntpounce.c:346 finch/gntstatus.c:454
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:86
msgid "Account:"
msgstr "Tài khoản:"
#: finch/gntpounce.c:368
msgid "Buddy name:"
msgstr "Tên buddy:"
#: finch/gntpounce.c:386 pidgin/gtkpounce.c:635
msgid "Pounce When Buddy..."
msgstr "Thông báo khi bạn chát..."
#: finch/gntpounce.c:388
msgid "Signs on"
msgstr "Đăng nhập"
#: finch/gntpounce.c:389
msgid "Signs off"
msgstr "Đăng xuất"
#: finch/gntpounce.c:390
msgid "Goes away"
msgstr "Đi vắng"
#: finch/gntpounce.c:391
msgid "Returns from away"
msgstr "Có mặt trở lại"
#: finch/gntpounce.c:392
msgid "Becomes idle"
msgstr "Đã rơi vào trạng thái nghỉ"
#: finch/gntpounce.c:393
msgid "Is no longer idle"
msgstr "Hoạt động trở lại."
#: finch/gntpounce.c:394
msgid "Starts typing"
msgstr "Bắt đầu gõ phím"
#: finch/gntpounce.c:395
msgid "Pauses while typing"
msgstr "Tạm dừng khi gõ phím"
#: finch/gntpounce.c:396
msgid "Stops typing"
msgstr "Ngừng gõ phím"
#: finch/gntpounce.c:397
msgid "Sends a message"
msgstr "Gửi thông điệp"
#: finch/gntpounce.c:426 pidgin/gtkpounce.c:697
msgid "Action"
msgstr "Hành động"
#: finch/gntpounce.c:428
msgid "Open an IM window"
msgstr "Mở cửa sổ Nhắn Tin"
#: finch/gntpounce.c:429
msgid "Pop up a notification"
msgstr "Tự mở thông báo"
#: finch/gntpounce.c:430
msgid "Send a message"
msgstr "Gửi tin nhắn "
#: finch/gntpounce.c:431
msgid "Execute a command"
msgstr "Thực thi lệnh"
#: finch/gntpounce.c:432
msgid "Play a sound"
msgstr "Chơi âm thanh"
#: finch/gntpounce.c:460
msgid "Pounce only when my status is not Available"
msgstr "Thông báo chỉ khi trạng thái của tôi không phải « Có mặt »"
#: finch/gntpounce.c:462 pidgin/gtkpounce.c:1329
msgid "Recurring"
msgstr "Lặp lại"
#: finch/gntpounce.c:630
msgid "Cannot create pounce"
msgstr "Không thể tạo thông báo"
#: finch/gntpounce.c:631
msgid "You do not have any accounts."
msgstr "Bạn không có tài khoản."
#: finch/gntpounce.c:632
msgid "You must create an account first before you can create a pounce."
msgstr "Trước tiên bạn cần phải tạo một tài khoản, để tạo thông báo."
#: finch/gntpounce.c:674 pidgin/gtkpounce.c:1162
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete the pounce on %s for %s?"
msgstr "Bạn chắc chắn muốn xoá thông báo trên %s cho %s không?"
#: finch/gntpounce.c:707 finch/gntui.c:105 pidgin/gtkpounce.c:1372
msgid "Buddy Pounces"
msgstr "Thông báo bạn chát"
#: finch/gntpounce.c:814
#, c-format
msgid "%s has started typing to you (%s)"
msgstr "%s đã bắt đầu gõ tin nhắn cho bạn (%s)"
#: finch/gntpounce.c:815
#, c-format
msgid "%s has paused while typing to you (%s)"
msgstr "%s đã tạm dừng khi gõ tin nhắn cho bạn (%s)"
#: finch/gntpounce.c:816
#, c-format
msgid "%s has signed on (%s)"
msgstr "%s đã đăng nhập (%s)"
#: finch/gntpounce.c:817
#, c-format
msgid "%s has returned from being idle (%s)"
msgstr "%s hoạt động trở lại từ trạng thái nghỉ (%s)"
#: finch/gntpounce.c:818
#, c-format
msgid "%s has returned from being away (%s)"
msgstr "%s đã có mặt trở lại (%s)"
#: finch/gntpounce.c:819
#, c-format
msgid "%s has stopped typing to you (%s)"
msgstr "%s đã ngừng gõ tin nhắn cho bạn (%s)"
#: finch/gntpounce.c:820
#, c-format
msgid "%s has signed off (%s)"
msgstr "%s đã đăng xuất (%s)"
#: finch/gntpounce.c:821
#, c-format
msgid "%s has become idle (%s)"
msgstr "%s đã rơi vào trạng thái nghỉ (%s)"
#: finch/gntpounce.c:822
#, c-format
msgid "%s has gone away. (%s)"
msgstr "%s đã đi vắng. (%s)"
#: finch/gntpounce.c:823
#, c-format
msgid "%s has sent you a message. (%s)"
msgstr "%s đã gửi tin nhắn cho bạn. (%s)"
#: finch/gntpounce.c:842
msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
msgstr "Dữ kiện thông báo không rõ. Hãy ghi báo cáo việc này!"
#: finch/gntprefs.c:83
msgid "Based on keyboard use"
msgstr "Dựa vào cách sử dụng bàn phím"
#: finch/gntprefs.c:85 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:41
msgid "From last sent message"
msgstr "Từ tin nhắn đã gửi cuối"
#: finch/gntprefs.c:87 pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:275
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:15 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:37
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:188 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:202
msgid "Never"
msgstr "Không bao giờ"
#: finch/gntprefs.c:261 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1363
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1543
msgid "Conversations"
msgstr "Cuộc thoại"
#: finch/gntprefs.c:262 pidgin/gtkprefs.c:2474 pidgin/gtkprefs.c:2498
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2570
#, fuzzy
msgid "Keyring"
msgstr "Lặp lại"
#: finch/gntprefs.c:263 finch/plugins/gnthistory.c:154
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1668 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1684
msgid "Logging"
msgstr "Theo dõi"
#: finch/gntprefs.c:297 finch/gntprefs.c:304 finch/gntui.c:112
#, fuzzy
msgid "Keyring settings"
msgstr "Sửa thiết lập"
#: finch/gntprefs.c:298
msgid "Selected keyring doesn't allow any configuration"
msgstr ""
#: finch/gntrequest.c:389
#, fuzzy
msgid "You must properly fill all the required fields."
msgstr "Bạn cần phải điền vào mỗi trường đòi hỏi."
#: finch/gntrequest.c:390
msgid "The required fields are underlined."
msgstr "Những trường sau có gạch dưới."
#: finch/gntrequest.c:678
msgid "Not implemented yet."
msgstr "Chưa được thi hành."
#: finch/gntrequest.c:708
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/Trợ g_iúp"
#: finch/gntrequest.c:806 pidgin/gtkrequest.c:2399
msgid "Save File..."
msgstr "Lưu tập tin..."
#: finch/gntrequest.c:806 pidgin/gtkrequest.c:2399
msgid "Open File..."
msgstr "Mở tập tin..."
#: finch/gntrequest.c:823
msgid "Choose Location..."
msgstr "Chọn địa chỉ..."
#: finch/gntroomlist.c:207
msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of this category."
msgstr "Bấm phím Enter để tìm thêm phóng cùng phân loại."
#: finch/gntroomlist.c:272 finch/gntxfer.c:245
msgid "Stop"
msgstr "Dừng"
#: finch/gntroomlist.c:273
msgid "Get"
msgstr "Lấy"
#: finch/gntroomlist.c:285 finch/gntui.c:109 pidgin/gtkblist.c:7189
#: pidgin/gtkroomlist.c:537
msgid "Room List"
msgstr "Danh sách phòng"
#: finch/gntsound.c:375 pidgin/gtksound.c:319
msgid "GStreamer Failure"
msgstr "Lỗi GStreamer"
#: finch/gntsound.c:376 pidgin/gtksound.c:320
msgid "GStreamer failed to initialize."
msgstr "GStreamer không khởi tạo được."
#: finch/gntsound.c:721 finch/gntsound.c:805 pidgin/gtkpounce.c:178
#: pidgin/gtkpounce.c:189 pidgin/gtkpounce.c:318 pidgin/gtkpounce.c:723
#: pidgin/gtkpounce.c:990 pidgin/gtkprefs.c:1533 pidgin/gtkprefs.c:2660
#: pidgin/gtkprefs.c:2732 pidgin/gtkprefs.c:2822
msgid "(default)"
msgstr "(mặc định)"
#: finch/gntsound.c:734
msgid "Select Sound File..."
msgstr ""
#: finch/gntsound.c:907
msgid "Sound Preferences"
msgstr "Tùy thích âm thanh"
#: finch/gntsound.c:918
msgid "Profiles"
msgstr "Lý lịch"
#: finch/gntsound.c:958 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:317
msgid "Automatic"
msgstr "Tự động"
#: finch/gntsound.c:961
msgid "Console Beep"
msgstr "Tiếng bíp bàn giao tiếp"
#: finch/gntsound.c:962 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:359
msgid "Command"
msgstr "Lệnh"
#: finch/gntsound.c:963
msgid "No Sound"
msgstr "Không có âm thanh"
#: finch/gntsound.c:965
msgid "Sound Method"
msgstr "Phương pháp âm thanh"
#: finch/gntsound.c:970
msgid "Method: "
msgstr "Phương pháp: "
#: finch/gntsound.c:977
#, c-format
msgid ""
"Sound Command\n"
"(%s for filename)"
msgstr ""
"Lệnh âm thanh:\n"
"(%s cho tên tập tin)"
#: finch/gntsound.c:985 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2795
msgid "Sound Options"
msgstr "Tùy chọn âm thanh"
#: finch/gntsound.c:986
msgid "Sounds when conversation has focus"
msgstr "Âm thanh khi cửa sổ cuộc thoại được chú ý"
#: finch/gntsound.c:994 pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:276
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:180 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:210
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:394
msgid "Always"
msgstr "Luôn luôn"
#: finch/gntsound.c:995 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:386
msgid "Only when available"
msgstr "Chỉ khi sẵn sàng"
#: finch/gntsound.c:996 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:390
msgid "Only when not available"
msgstr "Chỉ khi không sẵn sàng"
#: finch/gntsound.c:1007 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2953
msgid "Sound Events"
msgstr "Dữ kiện âm thanh"
#: finch/gntsound.c:1009 pidgin/gtknotify.c:1691
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2857
msgid "Event"
msgstr "Dữ kiện"
#: finch/gntsound.c:1009
msgid "File"
msgstr "Tập tin"
#: finch/gntsound.c:1028
msgid "Test"
msgstr "Thử"
#: finch/gntsound.c:1031 pidgin/gtkpounce.c:727
msgid "Reset"
msgstr "Đặt lại"
#: finch/gntsound.c:1034
msgid "Choose..."
msgstr "Chọn..."
#: finch/gntstatus.c:137
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\""
msgstr "Bạn chắc chắn muốn xoá « %s » không?"
#: finch/gntstatus.c:140
msgid "Delete Status"
msgstr "Xoá trạng thái"
#: finch/gntstatus.c:174 pidgin/gtksavedstatuses.c:560
msgid "Saved Statuses"
msgstr "Trạng thái đã lưu"
#: finch/gntstatus.c:181 finch/gntstatus.c:537 pidgin/gtksavedstatuses.c:463
msgid "Title"
msgstr "Tên"
#: finch/gntstatus.c:181 pidgin/gtksavedstatuses.c:476
msgid "Type"
msgstr "Kiểu"
#: finch/gntstatus.c:181 finch/gntstatus.c:562 finch/gntstatus.c:574
#: libpurple/conversationtypes.c:1249 libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:288
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:295
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:379 libpurple/protocols/gg/gg.c:694
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:362 libpurple/protocols/gg/status.c:90
#: libpurple/protocols/gg/status.c:95 libpurple/protocols/gg/status.c:100
#: libpurple/protocols/gg/status.c:105 libpurple/protocols/gg/status.c:110
#: libpurple/protocols/gg/status.c:115 libpurple/protocols/irc/irc.c:365
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2351
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2375
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2391
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2407
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2421
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2436
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2876
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2982
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2988
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2994
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:283
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:289
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:295
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3282
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3288
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3294
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3373
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1578
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:290
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2346 pidgin/gtknotify.c:1699
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:491 pidgin/gtksavedstatuses.c:980
msgid "Message"
msgstr "Thông điệp"
#: finch/gntstatus.c:192 finch/gntstatus.c:591
msgid "Use"
msgstr "Dùng"
#: finch/gntstatus.c:299
msgid "Invalid title"
msgstr "Tựa đề không hợp lệ"
#: finch/gntstatus.c:300
msgid "Please enter a non-empty title for the status."
msgstr "Hãy nhập tựa đề không rỗng cho trạng thái."
#: finch/gntstatus.c:308
msgid "Duplicate title"
msgstr "Tựa đề trùng"
#: finch/gntstatus.c:309
msgid "Please enter a different title for the status."
msgstr "Hãy nhập tựa đề khác cho trạng thái."
#: finch/gntstatus.c:450
msgid "Substatus"
msgstr "Trạng thái phụ"
#: finch/gntstatus.c:462 pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:486
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:327
msgid "Status:"
msgstr "Trạng thái:"
#: finch/gntstatus.c:477 pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:94
msgid "Message:"
msgstr "Thông điệp:"
#: finch/gntstatus.c:526
msgid "Edit Status"
msgstr "Sửa trạng thái"
#: finch/gntstatus.c:545 finch/gntstatus.c:574 finch/gntxfer.c:214
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:375
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1163
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:571 libpurple/protocols/gg/gg.c:691
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:699 libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:358
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:788
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:796
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:872
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2201
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2871
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3259
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3908 pidgin/gtkblist.c:3949
#: pidgin/gtkblist.c:3963 pidgin/gtkblist.c:3965 pidgin/gtksavedstatuses.c:965
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1113
msgid "Status"
msgstr "Trạng thái"
#: finch/gntstatus.c:568
msgid "Use a different status for some accounts"
msgstr ""
#: finch/gntstatus.c:602
msgid "Save and Use"
msgstr ""
#: finch/gntui.c:107 finch/gntxfer.c:122 finch/gntxfer.c:209
#: pidgin/gtkxfer.c:228
msgid "File Transfers"
msgstr "Truyền tập tin"
#: finch/gntui.c:110 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2969
msgid "Sounds"
msgstr "Âm thanh"
#: finch/gntui.c:113
msgid "Statuses"
msgstr "Trạng thái"
#: finch/gntxfer.c:115 pidgin/gtkxfer.c:221
#, c-format
msgid "File Transfers - %d%% of %d file"
msgid_plural "File Transfers - %d%% of %d files"
msgstr[0] "Truyền tập tin - %d%% của %d tập tin"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:146
msgid "Progress"
msgstr "Tiến hành"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:158
msgid "Filename"
msgstr "Tên tập tin"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:170
msgid "Size"
msgstr "Kích cỡ"
#: finch/gntxfer.c:214
msgid "Speed"
msgstr "Tốc độ"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:182
msgid "Remaining"
msgstr "Còn lại"
#: finch/gntxfer.c:224
msgid "Close this window when all transfers finish"
msgstr "Đóng cửa sổ này khi mọi tập tin đã được truyền"
#: finch/gntxfer.c:231
msgid "Clear finished transfers"
msgstr "Gột các việc truyền tập tin hoàn toàn"
#: finch/gntxfer.c:318 pidgin/gtkxfer.c:164 pidgin/gtkxfer.c:725
msgid "Waiting for transfer to begin"
msgstr "Đợi bắt đầu truyền"
#: finch/gntxfer.c:383 pidgin/gtkxfer.c:158 pidgin/gtkxfer.c:800
msgid "Cancelled"
msgstr "Bị thôi"
#: finch/gntxfer.c:385 pidgin/gtkxfer.c:802
msgid "Failed"
msgstr "Bị lỗi"
#: finch/gntxfer.c:434 pidgin/gtkxfer.c:132
#, fuzzy, c-format
msgid "%.2f KB/s"
msgstr "%.2f KiB/s"
#: finch/gntxfer.c:445
msgid "Sent"
msgstr "Đã gửi"
#: finch/gntxfer.c:445
msgid "Received"
msgstr "Đã nhận"
#: finch/gntxfer.c:446 pidgin/gtkxfer.c:155 pidgin/gtkxfer.c:856
msgid "Finished"
msgstr "Hoàn tất"
#: finch/gntxfer.c:448
#, c-format
msgid "The file was saved as %s."
msgstr "Tập tin đã được lưu dạng %s."
#: finch/gntxfer.c:455
msgid "Sending"
msgstr "Đang gửi"
#: finch/gntxfer.c:455
msgid "Receiving"
msgstr "Đang nhận"
#: finch/libfinch.c:151
msgid "use DIR for config files"
msgstr "dùng thư mục này cho các tập tin cấu hình"
#: finch/libfinch.c:151
msgid "DIR"
msgstr "THƯ_MỤC"
#: finch/libfinch.c:154
msgid "don't automatically login"
msgstr "không tự động đăng nhập"
#: finch/libfinch.c:157
msgid "display the current version and exit"
msgstr "hiển thị phiên bản hiện thời, sau đó thoát"
#: finch/libfinch.c:183
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"Try `%s -h' for more information.\n"
msgstr "%s %s. Chạy « %s -h » để biết thêm thông tin.\n"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:137 finch/plugins/gntclipboard.c:143
msgid "Error loading the plugin."
msgstr "Lỗi nạp phần bổ sung."
#: finch/plugins/gntclipboard.c:138
msgid "Couldn't find X display"
msgstr "Không tìm thấy bộ trình bày X"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:144
msgid "Couldn't find window"
msgstr "Không tìm thấy cửa sổ"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:150
msgid "This plugin cannot be loaded because it was not built with X11 support."
msgstr ""
"Phần bổ sung này không nạp được khi nó không phải được xây dựng với khả năng "
"hỗ trợ X11."
#: finch/plugins/gntgf.c:231
#, c-format
msgid "%s just signed on"
msgstr "%s mới đăng nhập"
#: finch/plugins/gntgf.c:238
#, c-format
msgid "%s just signed off"
msgstr "%s mới đăng xuất"
#: finch/plugins/gntgf.c:246
#, c-format
msgid "%s sent you a message"
msgstr "%s mới gửi tin nhắn cho bạn"
#: finch/plugins/gntgf.c:263
#, c-format
msgid "%s said your nick in %s"
msgstr "%s mới nói tên hiệu của bạn trong %s"
#: finch/plugins/gntgf.c:265
#, c-format
msgid "%s sent a message in %s"
msgstr "%s đã gửi tin nhắn trong %s"
#: finch/plugins/gntgf.c:306
msgid "Notify with a toaster when"
msgstr "Thông báo với lò nướng bánh khi"
#: finch/plugins/gntgf.c:321
msgid "Beep too!"
msgstr "Cũng kêu bíp."
#: finch/plugins/gntgf.c:327
msgid "Set URGENT for the terminal window."
msgstr "Đặt KHẨN cho cửa sổ thiết bị cuối."
#: finch/plugins/gnthistory.c:118 pidgin/plugins/history.c:149
#, c-format
msgid "<b>Conversation with %s on %s:</b><br>"
msgstr "<b>Cuộc thoại với %s trên %s:</b><br>"
#: finch/plugins/gnthistory.c:156
msgid "Log format"
msgstr "Định dạng sổ theo dõi"
#: finch/plugins/gnthistory.c:176 pidgin/plugins/history.c:180
msgid "History Plugin Requires Logging"
msgstr "Phần bổ sung lịch sử cần thiết khả năng theo dõi"
#: finch/plugins/gnthistory.c:177 pidgin/plugins/history.c:181
msgid ""
"Logging can be enabled from Tools ⇨ Preferences ⇨ Logging.\n"
"\n"
"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for "
"the same conversation type(s)."
msgstr ""
"Khả năng theo dõi có thể được hiệu lực từ Công cụ > Tùy thích > Theo dõi.\n"
"\n"
"HIệu lực ghi lưu các tin nhắn và/hay cuộc trò chuyện sẽ kích hoạt lịch sử "
"cho các cuộc thoại cùng kiểu."
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:218
msgid "Error while querying TinyURL"
msgstr ""
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:343
msgid ""
"\n"
"Fetching TinyURL..."
msgstr ""
"\n"
"Đang lấy TinyURL..."
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:366
#, c-format
msgid "TinyURL for above: %s"
msgstr "TinyURL cho cái trên: %s"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:413
msgid "Please wait while TinyURL fetches a shorter URL ..."
msgstr ""
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:454
msgid "Only create TinyURL for URLs of this length or greater"
msgstr "Chỉ tạo TinyURL cho địa chỉ URL có ít nhất chiều dài này"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:458
msgid "TinyURL (or other) address prefix"
msgstr "Tiền tố địa chỉ TinyURL (hay kiểu khác)"
#: finch/plugins/grouping.c:72
msgid "Online"
msgstr "Trực tuyến"
#: finch/plugins/grouping.c:74 finch/plugins/grouping.c:157
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:867
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2864 pidgin/gtkblist.c:3949
#: pidgin/gtkblist.c:4338 pidgin/gtkdocklet.c:569 pidgin/gtkstatusbox.c:1022
msgid "Offline"
msgstr "Ngoại tuyến"
#: finch/plugins/grouping.c:129 pidgin/gtkblist.c:3986
msgid "Online Buddies"
msgstr "Bạn chát trực tuyến"
#: finch/plugins/grouping.c:129
msgid "Offline Buddies"
msgstr "Bạn chát ngoại tuyến"
#: finch/plugins/grouping.c:302
msgid "Nested Subgroup"
msgstr "Nhóm phụ lồng vào"
#: finch/plugins/lastlog.c:72
msgid "Lastlog"
msgstr "Lastlog"
#: finch/plugins/lastlog.c:125
msgid "lastlog: Searches for a substring in the backlog."
msgstr "lastlog: tìm kiếm một chuỗi con trong phần hoãn."
#: libpurple/account.c:215 libpurple/protocols/jabber/auth.c:105
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:145
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:508
msgid "Password is required to sign on."
msgstr "Mật khẩu cần thiết để đăng nhập."
#: libpurple/account.c:319 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2492
msgid "New passwords do not match."
msgstr "Sai khớp hai mật khẩu mới."
#: libpurple/account.c:333
msgid "Fill out all fields completely."
msgstr "Điền hoàn chỉnh các trường."
#: libpurple/account.c:364
msgid "This protocol does not support setting a public alias."
msgstr "Giao thức này không hỗ trợ bí danh công cộng."
#: libpurple/account.c:379
msgid "This protocol does not support fetching the public alias."
msgstr "Giao thức này không hỗ trợ bí danh công cộng. "
#: libpurple/account.c:1187 libpurple/connection.c:964
#: libpurple/connection.c:1037
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing protocol for %s"
msgstr "Thiếu phần bổ sung giao thức cho %s"
#: libpurple/account.c:1188 libpurple/connection.c:967
msgid "Connection Error"
msgstr "Lỗi kết nối"
#: libpurple/account.c:1439
#, c-format
msgid "Enter password for %s (%s)"
msgstr "Nhập mật khẩu cho %s (%s)"
#: libpurple/account.c:1446
msgid "Enter Password"
msgstr "Nhập mật khẩu"
#: libpurple/account.c:1451
msgid "Save password"
msgstr "Lưu mật khẩu"
#: libpurple/account.c:1482
msgid "Original password"
msgstr "Mật khẩu cũ"
#: libpurple/account.c:1490
msgid "New password"
msgstr "Mật khẩu mới"
#: libpurple/account.c:1498
msgid "New password (again)"
msgstr "Nhập lại mật khẩu mới"
#: libpurple/account.c:1505 libpurple/protocols/gg/account.c:485
#, c-format
msgid "Change password for %s"
msgstr "Đổi mật khẩu cho %s"
#: libpurple/account.c:1511 libpurple/protocols/gg/account.c:489
msgid "Please enter your current password and your new password."
msgstr "Hãy nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn."
#: libpurple/account.c:1529
#, c-format
msgid "Change user information for %s"
msgstr "Đổi thông tin người dùng cho %s"
#: libpurple/account.c:1532 libpurple/protocols/gg/gg.c:972
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:936
msgid "Set User Info"
msgstr "Lập thông tin người dùng"
#: libpurple/account.c:2183 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:796
#: libpurple/protocols/jabber/jutil.c:707
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2867 pidgin/gtkxfer.c:161
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:463
msgid "Unknown"
msgstr "Không rõ"
#: libpurple/accounts.c:546
msgid "accounts"
msgstr "tài khoản"
#: libpurple/buddylist.c:371 libpurple/buddylist.c:372
msgid "Buddies"
msgstr "Bạn bè"
#: libpurple/buddylist.c:639
msgid "buddy list"
msgstr "danh sách bạn bè"
#: libpurple/connection.c:201
#, c-format
msgid "+++ %s signed on"
msgstr "+++ %s đã đăng nhập"
#: libpurple/connection.c:233
#, c-format
msgid "+++ %s signed off"
msgstr "+++ %s đã đăng xuất"
#: libpurple/connection.c:500 libpurple/protocols/facebook/api.c:616
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2130
msgid "Unknown error"
msgstr "Lỗi không rõ"
#: libpurple/connection.c:966
msgid "Registration Error"
msgstr "Lỗi đăng ký"
#: libpurple/connection.c:1039
msgid "Unregistration Error"
msgstr "Lỗi hủy đăng ký"
#: libpurple/conversation.c:164
msgid "Unable to send message: The message is too large."
msgstr "Không thể gửi tin nhắn vì nó quá lớn."
#: libpurple/conversation.c:167 libpurple/conversation.c:182
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s."
msgstr "Không thể gửi tin nhắn cho %s."
#: libpurple/conversation.c:169
msgid "The message is too large."
msgstr "tin nhắn quá lớn."
#: libpurple/conversation.c:179 libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:301
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:354
msgid "Unable to send message."
msgstr "Không thể gửi tin nhắn."
#: libpurple/conversation.c:766
msgid "Send Message"
msgstr "Gửi tin nhắn"
#: libpurple/conversation.c:769
msgid "_Send Message"
msgstr "_Gửi tin nhắn"
#: libpurple/conversationtypes.c:916
#, c-format
msgid "%s entered the room."
msgstr "%s vào phòng."
#: libpurple/conversationtypes.c:919
#, c-format
msgid "%s [<I>%s</I>] entered the room."
msgstr "%s [<I>%s</I>] vào phòng."
#: libpurple/conversationtypes.c:1029
#, c-format
msgid "You are now known as %s"
msgstr "Bạn bây giờ đổi là %s"
#: libpurple/conversationtypes.c:1049
#, c-format
msgid "%s is now known as %s"
msgstr "%s bây giờ đổi là %s"
#: libpurple/conversationtypes.c:1124
#, c-format
msgid "%s left the room."
msgstr "%s rời phòng."
#: libpurple/conversationtypes.c:1127
#, c-format
msgid "%s left the room (%s)."
msgstr "%s rời phòng (%s)."
#: libpurple/conversationtypes.c:1241 libpurple/conversationtypes.c:1252
msgid "Invite to chat"
msgstr "Mời chát"
#: libpurple/conversationtypes.c:1253
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:68
msgid ""
"Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
"invite message."
msgstr "Hãy nhập tên người dùng mà bạn muốn mời, kèm theo lời mời tùy ý."
#: libpurple/keyring.c:245
#, fuzzy
msgid "An unknown error has occured."
msgstr "Gặp một lỗi chứng nhận không rõ."
#: libpurple/keyring.c:384
#, fuzzy
msgid "There is a password migration session already running."
msgstr "Trình cài đặt đang chạy."
#: libpurple/keyring.c:546
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (disabled)"
msgstr "%s bị tắt"
#: libpurple/keyring.c:686
msgid "Specified keyring is not registered."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:698
msgid "No keyring loaded, cannot import password info."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:715
msgid "Specified keyring ID does not match the loaded one."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:759
msgid "No keyring configured, cannot export password info."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:819
msgid "Cannot request a password while quitting."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:834 libpurple/keyring.c:921
msgid "No keyring configured."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:868 libpurple/keyring.c:1203
msgid "Keyrings"
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:869
msgid "Failed to save a password in keyring."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:896
msgid "Cannot save a password while quitting."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:909
msgid "Cannot save a password during password migration."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:1204
#, fuzzy
msgid "Failed to load selected keyring."
msgstr "Không nạp được ảnh"
#: libpurple/keyring.c:1205
msgid ""
"Check your system configuration or select another one in Preferences dialog."
msgstr ""
#: libpurple/log.c:162
msgid "<b><font color=\"red\">The logger has no read function</font></b>"
msgstr "<b><font color=\"red\">Trình ghi lưu không có chức năng đọc</font></b>"
#: libpurple/log.c:612
msgid "HTML"
msgstr "HTML"
#: libpurple/log.c:626
msgid "Plain text"
msgstr "Nhập thô"
#: libpurple/log.c:640
msgid "Old flat format"
msgstr "Định dạng phẳng cũ"
#: libpurple/log.c:741 libpurple/util.c:206
#, c-format
msgid "%x %X"
msgstr "%x %X"
#: libpurple/log.c:898
msgid "Logging of this conversation failed."
msgstr "Không thể theo dõi được cuộc trao đổi này."
#: libpurple/log.c:1294
#, c-format
msgid ""
"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
msgstr ""
"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;Trả-Lời-Tự-"
"Động&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
#: libpurple/log.c:1296
#, c-format
msgid ""
"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
msgstr ""
"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;Trả-Lời-Tự-"
"Động&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
#: libpurple/log.c:1355 libpurple/log.c:1491
msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
msgstr ""
"<font color=\"red\"><b>Không tìm được đường dẫn tới bản ghi.</b></font>"
#: libpurple/log.c:1367 libpurple/log.c:1500
#, c-format
msgid "<font color=\"red\"><b>Could not read file: %s</b></font>"
msgstr "<font color=\"red\"><b>Không thể đọc tập tin: %s</b></font>"
#: libpurple/log.c:1434
#, c-format
msgid "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
msgstr "(%s) %s <Trả Lời-Tự Động>: %s\n"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:904
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"\n"
"Message from Farstream: "
msgstr "tin nhắn từ %s"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:983
msgid ""
"Error initializing the call. This probably denotes problem in installation "
"of GStreamer or Farstream."
msgstr ""
#: libpurple/media/backend-fs2.c:990
msgid "Network error."
msgstr ""
#: libpurple/media/backend-fs2.c:997
msgid ""
"Codec negotiation failed. This problem might be resolved by installing more "
"GStreamer codecs."
msgstr ""
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1006
msgid ""
"No codecs found. Install some GStreamer codecs found in GStreamer plugins "
"packages."
msgstr ""
"Không tìm thấy codec nào. Hãy cài đặt một số codec GStreamer từ gói phần bổ "
"sung GStreamer."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1023
msgid "A non-recoverable Farstream error has occurred."
msgstr ""
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1248
msgid "Error with your microphone"
msgstr "Gặp lỗi với cái máy vi âm"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1252
msgid "Error with your webcam"
msgstr "Gặp lỗi với cái máy ảnh Web"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1259
msgid "Conference error"
msgstr "Lỗi hội thảo"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1666
#, c-format
msgid "Error creating session: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo buổi hợp: %s"
#: libpurple/message.c:83
#, fuzzy
msgid "Me"
msgstr "Nam"
#: libpurple/options.c:75
msgid "print debugging messages to stdout"
msgstr "in các thông điệp gỡ rối ra đầu ra tiêu chuẩn"
#: libpurple/options.c:76
msgid "[colored]"
msgstr ""
#: libpurple/options.c:80
msgid "force online, regardless of network status"
msgstr "ép buộc trực tuyến, bất chấp trạng thái mạng"
#: libpurple/options.c:89
#, fuzzy
msgid "LibPurple options"
msgstr "Người Purple"
#: libpurple/options.c:90
#, fuzzy
msgid "Show LibPurple Options"
msgstr "Tùy chọn âm thanh"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:71
#, c-format
msgid "Autoaccepted file transfer of \"%s\" from \"%s\" completed."
msgstr ""
"Việc truyền tập tin « %s » từ « %s » đã chạy xong (đã tự động chấp nhận)."
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:73
msgid "Autoaccept complete"
msgstr "Tự động chấp nhận hoàn tất"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:198
#, c-format
msgid "When a file-transfer request arrives from %s"
msgstr "Khi nhận được yêu cầu truyền tập tin từ %s"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:200
msgid "Set Autoaccept Setting"
msgstr "Đặt thiết lập tự động chấp nhận"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:202 pidgin/gtkaccount.c:1696
#: pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkwhiteboard.c:507
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:60
msgid "_Save"
msgstr "_Lưu"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:203 libpurple/plugins/idle.c:159
#: libpurple/plugins/idle.c:192 libpurple/plugins/idle.c:217
#: pidgin/gtkaccount.c:1691 pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkrequest.c:2471
#: pidgin/gtkutils.c:1968 pidgin/gtkwhiteboard.c:507
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:558
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:437
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:381
#: pidgin/plugins/screencap.c:396
msgid "_Cancel"
msgstr "_Thôi"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:205 libpurple/plugins/autoaccept.c:243
msgid "Ask"
msgstr "Hỏi"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:206 libpurple/plugins/autoaccept.c:244
msgid "Auto Accept"
msgstr "Tự động chấp nhận"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:207 libpurple/plugins/autoaccept.c:245
msgid "Auto Reject"
msgstr "Tự động từ chối"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:221
msgid "Autoaccept File Transfers..."
msgstr "Tự động chấp nhận yêu cầu truyền tập tin..."
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:235
msgid ""
"Path to save the files in\n"
"(Please provide the full path)"
msgstr ""
"Đường dẫn vào đó cần lưu các tập tin\n"
"(Hãy cung cấp đường dẫn đầy đủ)"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:240
msgid ""
"When a file-transfer request arrives from a user who is\n"
"*not* on your buddy list:"
msgstr ""
"Khi nhận được yêu cầu truyền tệp từ một người \n"
"*không* có trong danh sách bạn bè:"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:249
msgid ""
"Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
"(only when there's no conversation with the sender)"
msgstr ""
"Tự mở thông báo khi việc truyền tập tin đã chấp nhận tự động đã chạy xong\n"
"(chỉ khi không có cuộc thoại với người gửi)"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:254
msgid "Create a new directory for each user"
msgstr "Tạo một thư mục mới cho mỗi người dùng"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:258
msgid "Escape the filenames"
msgstr "Escapce tên tệp "
#: libpurple/plugins/buddynote.c:41
msgid "Notes"
msgstr "Ghi chú"
#: libpurple/plugins/buddynote.c:42
msgid "Enter your notes below..."
msgstr "Ghi chú vào bên dưới..."
#: libpurple/plugins/buddynote.c:59
msgid "Edit Notes..."
msgstr "Sửa ghi chú..."
#: libpurple/plugins.c:377
msgid "This plugin has not defined an ID."
msgstr "Phần bổ sung này chưa xác định mã ID."
#: libpurple/plugins.c:381
#, c-format
msgid "You are using %s, but this plugin requires %s."
msgstr "Bạn đang sử dụng %s, còn phần bổ sung này cần thiết %s."
#: libpurple/plugins.c:391
#, fuzzy, c-format
msgid "Your libpurple version is %d.%d.x (need %d.%d.x)"
msgstr "Sai khớp phiên bản ABI %d.%d.x (cần %d.%d.x)"
#: libpurple/plugins/idle.c:147 libpurple/plugins/idle.c:205
msgid "Minutes"
msgstr "Phút"
#: libpurple/plugins/idle.c:155 libpurple/plugins/idle.c:237
msgid "Set Account Idle Time"
msgstr "Đặt thời gian nghỉ tài khoản"
#: libpurple/plugins/idle.c:158 libpurple/plugins/idle.c:216
msgid "_Set"
msgstr "_Lập"
#: libpurple/plugins/idle.c:172
msgid "None of your accounts are idle."
msgstr "Bạn không có tài khoản nghỉ."
#: libpurple/plugins/idle.c:188 libpurple/plugins/idle.c:241
msgid "Unset Account Idle Time"
msgstr "Hủy đặt thời gian nghỉ tài khoản"
#: libpurple/plugins/idle.c:191
msgid "_Unset"
msgstr "_Bỏ lập"
#: libpurple/plugins/idle.c:213 libpurple/plugins/idle.c:245
msgid "Set Idle Time for All Accounts"
msgstr "Đặt thời gian nghỉ cho mọi tài khoản"
#: libpurple/plugins/idle.c:250
msgid "Unset Idle Time for All Idled Accounts"
msgstr "Bỏ đặt thời gian nghỉ cho mọi tài khoản đã nghỉ"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:183
msgid "Hide Joins/Parts"
msgstr "Ẩn Vào/Rời"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:188
msgid "For rooms with more than this many people"
msgstr "Đối với phòng có nhiều hơn số các người này"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:193
msgid "If user has not spoken in this many minutes"
msgstr "Nếu người dùng không nói gì trong vòng số các phút này"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:198
msgid "Apply hiding rules to buddies"
msgstr "Áp dụng các quy tắc cho bạn bè"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:442
#: libpurple/plugins/keyrings/secretservice.c:88
#, fuzzy
msgid "Operation cancelled."
msgstr "Tiến trình truyền tập tin bị thôi."
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:538
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:620
msgid "Unlocking internal keyring"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:539
msgid "Selected encryption method is not supported."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:540
msgid ""
"Most probably, your passwords were encrypted with newer Pidgin/libpurple "
"version, please update."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:549
#, fuzzy
msgid "No password entered."
msgstr "Đã gửi mật khẩu"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:564
msgid "Invalid master password entered, try again."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:609
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:872
#, fuzzy
msgid "Master password"
msgstr "Lưu mật khẩu"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:613
#, fuzzy
msgid "Please, enter master password"
msgstr "Hãy nhập mật khẩu mới của bạn"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:687
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:92
#, fuzzy
msgid "Password not found."
msgstr "Không tìm thấy người dùng"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:807
msgid "Invalid password storage mode."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:868
#, fuzzy
msgid "Encrypt passwords"
msgstr "Mật khẩu sai"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:876
#, fuzzy
msgid "New passphrase:"
msgstr "_Mật khẩu :"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:881
#, fuzzy
msgid "New passphrase (again):"
msgstr "Nhập lại mật khẩu mới"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:885
#, fuzzy
msgid "Advanced settings"
msgstr "Thiết lập ủy nhiệm không hợp lệ"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:889
msgid "Number of PBKDF2 iterations:"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:904
msgid "You have to unlock the keyring first."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:917
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:926
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:936
#, fuzzy
msgid "Internal keyring settings"
msgstr "Thiết lập ủy nhiệm không hợp lệ"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:918
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1172
msgid "Passphrases do not match"
msgstr "Hai mật khẩu không trùng"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:927
msgid "You have to set up a Master password, if you want to enable encryption"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:937
msgid ""
"You don't need any master password, if you won't enable passwords encryption"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/kwallet/purplekwallet.cpp:266
#, fuzzy
msgid "Failed to save password."
msgstr "Không thể làm cho mật khẩu theo đúng quy tắc"
#: libpurple/plugins/keyrings/kwallet/purplekwallet.cpp:279
#, fuzzy
msgid "Failed to read password."
msgstr "Không nạp được ảnh"
#: libpurple/plugins/keyrings/secretservice.c:238
#, fuzzy, c-format
msgid "Pidgin IM password for account %s"
msgstr "Đổi mật khẩu cho %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:99
msgid "Cannot read password, no valid logon session."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot read password (error %lx)."
msgstr "Đổi mật khẩu cho %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:128
msgid "Cannot read password (unicode error)."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:131
#, fuzzy, c-format
msgid "Got password for account %s.\n"
msgstr "Nhập mật khẩu cho %s (%s)"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:179
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:229
msgid "Cannot remove password, no valid logon session."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:187
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot remove password (error %lx)."
msgstr "Đổi mật khẩu cho %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot store password (error %lx)."
msgstr "Đổi mật khẩu cho %s"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1429
msgid "User is offline."
msgstr "Người dùng chưa kết nối."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1436
msgid "Auto-response sent:"
msgstr "Gửi trả lời tự động:"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1451 libpurple/plugins/log_reader.c:1454
#: libpurple/plugins/statenotify.c:100
#, c-format
msgid "%s has signed off."
msgstr "%s đã đăng xuất."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1475
msgid "One or more messages may have been undeliverable."
msgstr "Có thể không phát được một hay nhiều thông điệp."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1485
msgid "You were disconnected from the server."
msgstr "Bạn đã bị ngắt kết nối khỏi máy phục vụ."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1493
msgid ""
"You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
"logged in."
msgstr ""
"Hiện thời bạn không có kết nối. Không đăng nhập nên không nhận thông điệp."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1509
msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì vượt quá chiều dài tối đa."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1514
msgid "Message could not be sent."
msgstr "Thông điệp đã không được gửi."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2575
msgid "General Log Reading Configuration"
msgstr "Cấu hình đọc sổ theo dõi chung"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2579
msgid "Fast size calculations"
msgstr "Tính nhanh kích cỡ"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2583
msgid "Use name heuristics"
msgstr "Dùng cách tìm ra tên"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2589
msgid "Log Directory"
msgstr "Thư mục chứa sổ theo dõi"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2593 libpurple/plugins/log_reader.c:2655
msgid "Adium"
msgstr "Adium"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2597 libpurple/plugins/log_reader.c:2667
msgid "QIP"
msgstr "QIP"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2601 libpurple/plugins/log_reader.c:2679
msgid "MSN Messenger"
msgstr "MSN Messenger"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2605 libpurple/plugins/log_reader.c:2691
msgid "Trillian"
msgstr "Trillian"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2609 libpurple/plugins/log_reader.c:2703
msgid "aMSN"
msgstr "aMSN"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:86
#, fuzzy
msgid "Offline message"
msgstr "tin nhắn ngoại tuyến"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:95
msgid ""
"The rest of the messages will be saved as pounces. You can edit/delete the "
"pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
msgstr ""
"Phần còn lại của các tin nhắn sẽ được lưu dạng thông báo. Bạn cũng có thể "
"sửa/xoá thông báo trong hộp thoại « Thông báo bạn chát »."
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:156
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in "
"a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
msgstr ""
"« %s » chưa kết nối. Bạn có muốn lưu phần còn lại của các tin nhắn trong "
"thông báo rồi gửi tự động khi « %s » đăng nhập lại không?"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:160
msgid "Offline Message"
msgstr "tin nhắn ngoại tuyến"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:161
msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
msgstr ""
"Bạn cũng có thể chỉnh sửa/xoá thông báo trong hộp thoại « Thông báo bạn chát "
"»."
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:164 libpurple/protocols/novell/novell.c:1944
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:328 libpurple/protocols/silc/pk.c:117
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:310
msgid "Yes"
msgstr "Có"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:165 libpurple/protocols/novell/novell.c:1945
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:329 libpurple/protocols/silc/pk.c:118
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:311
msgid "No"
msgstr "Không"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:183
msgid "Save offline messages in pounce"
msgstr "Lưu tin nhắn ngoại tuyến trong thông báo"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:187
msgid "Do not ask. Always save in pounce."
msgstr "Đừng hỏi. Luôn luôn lưu trong thông báo."
#: libpurple/plugins/one_time_password.c:90
msgid "One Time Password"
msgstr "Mật khẩu Một lần"
#: libpurple/plugins/psychic.c:75
msgid "You feel a disturbance in the force..."
msgstr "Bạn phát hiện cái gì bị thay đổi..."
#: libpurple/plugins/psychic.c:94
msgid "Only enable for users on the buddy list"
msgstr "Chỉ hiệu lực cho người dùng trong danh sách bạn bè"
#: libpurple/plugins/psychic.c:99
msgid "Disable when away"
msgstr "Tắt khi vắng mặt"
#: libpurple/plugins/psychic.c:103
msgid "Display notification message in conversations"
msgstr "Hiển thị tin nhắn thông báo trong cuộc thoại"
#: libpurple/plugins/psychic.c:108
msgid "Raise psychic conversations"
msgstr "Nâng lên cuộc thoại dự đoán"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:70
#, c-format
msgid "%s is no longer away."
msgstr "%s thôi vắng mặt."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:72
#, c-format
msgid "%s has gone away."
msgstr "%s đã đi vắng."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:82
#, c-format
msgid "%s has become idle."
msgstr "%s rơi vào trạng thái nghỉ."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:84
#, c-format
msgid "%s is no longer idle."
msgstr "%s hoạt động trở lại."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:93
#, c-format
msgid "%s has signed on."
msgstr "%s đã đăng nhập."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:111
msgid "Notify When"
msgstr "Thông báo khi"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:114
msgid "Buddy Goes _Away"
msgstr "Bạn chát đi _vắng"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:117
msgid "Buddy Goes _Idle"
msgstr "Bạn chát mới _nghỉ:"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:120
msgid "Buddy _Signs On/Off"
msgstr "Bạn chát đăn_g nhập/xuất"
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:43
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:44
msgid "Test request input single"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:63
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:64
msgid "Test request input multiple"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:83
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:84
msgid "Test request input HTML"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:104
msgid "Input single"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:107
msgid "Input multiple"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:110
#, fuzzy
msgid "Input html"
msgstr "Đầu vào"
#: libpurple/presence.c:576
#, c-format
msgid "+++ %s became idle"
msgstr "+++ %s đã rơi vào trạng thái nghỉ"
#: libpurple/presence.c:579
#, c-format
msgid "+++ %s became unidle"
msgstr "+++ %s đã thôi trạng thái nghỉ"
#: libpurple/presence.c:801
#, c-format
msgid "%s became idle"
msgstr "%s đã rơi vào trạng thái nghỉ"
#: libpurple/presence.c:822
#, c-format
msgid "%s became unidle"
msgstr "%s đã thôi trạng thái nghỉ"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:96
msgid ""
"Unable to find Apple's \"Bonjour for Windows\" toolkit, see https://"
"developer.pidgin.im/BonjourWindows for more information."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:116
msgid "Unable to listen for incoming IM connections"
msgstr "Không thể lắng nghe kết nối tin nhắn gửi đến"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:143
msgid ""
"Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
msgstr "Không thể thiết lập kết nối đến máy phục vụ mDNS cục bộ. Nó chạy chưa?"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:392
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:637
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:372
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:884
msgid "First name"
msgstr "Tên"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:397
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:640
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:376
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:889
msgid "Last name"
msgstr "Họ"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:404
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:643
#: libpurple/protocols/gg/account.c:197 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1145
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1158
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2016 libpurple/protocols/silc/silc.c:1038
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1274 libpurple/protocols/silc/util.c:520
msgid "Email"
msgstr "Địa chỉ thư"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:410
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:646
msgid "AIM Account"
msgstr "Tài khoản AIM"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:416
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:649
msgid "XMPP Account"
msgstr "Tài khoản XMPP"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:596
msgid "Purple Person"
msgstr "Người Purple"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:634
msgid "Local Port"
msgstr "Cổng cục bộ"
#: libpurple/protocols/bonjour/mdns_dns_sd.c:113
msgid "Error communicating with local mDNSResponder."
msgstr "Lỗi liên lạc với cơ chế đáp ứng DNS mDNSResponder cục bộ."
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:505
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:579
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:641
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:858
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:888
msgid "Unable to send the message, the conversation couldn't be started."
msgstr "Không thể gửi tin, vì không thể bắt đầu nói chuyện."
#: libpurple/protocols.c:380
#, c-format
msgid "Requesting %s's attention..."
msgstr "Đang yêu cầu sự chú ý của %s..."
#: libpurple/protocols.c:424
#, c-format
msgid "%s has requested your attention!"
msgstr "%s đã yêu cầu sự chú ý của bạn !"
#: libpurple/protocols.c:582
msgid "Protocol type is not registered"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:588
msgid "Protocol type does not inherit PurpleProtocol"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:594
msgid "Protocol type is abstract"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:601
#, fuzzy
msgid "Could not create protocol instance"
msgstr "Không thể tạo thông báo"
#: libpurple/protocols.c:607
#, fuzzy
msgid "Protocol does not provide an ID"
msgstr "Giao thức này không hỗ trợ phòng chát."
#: libpurple/protocols.c:615
#, c-format
msgid "A protocol with the ID %s is already added."
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:629
#, fuzzy, c-format
msgid "Protocol %s does not implement all the functions in PurpleProtocolClass"
msgstr ""
"Phần bổ sung không thực hiện tất cả các hàm cần thiết (list_icon, đăng nhập "
"và đóng)"
#: libpurple/protocols.c:654
#, fuzzy, c-format
msgid "Protocol %s is not added."
msgstr "Tài khoản chưa thêm"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:550
msgid "Empty JSON data"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:807
msgid "Failed generic API operation"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1018
#, fuzzy
msgid "Failed to get sync_sequence_id"
msgstr "Không lấy được tên máy phục vụ : %s"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1094
#, fuzzy
msgid "Failed to mark thread as read"
msgstr "Tiến trình truyền tập tin đã bắt đầu"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1333
#, fuzzy
msgid "<Unsupported Attachment>"
msgstr "Phần mở rộng không được hỗ trợ"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2156
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain contact information"
msgstr "Không lấy được kết nối: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2644
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain unread messages"
msgstr "Không nạp được ảnh"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2978
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain thread information"
msgstr "Hiện thông t_in chi tiết"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2991
#, fuzzy
msgid "Failed to parse thread information"
msgstr "Hãy nhập thông tin về bạn chát."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:75
msgid "Facebook Friends"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:77
msgid "Facebook Non-Friends"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:126
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1092
msgid "Fetching contacts"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:317 libpurple/protocols/gg/gg.c:814
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:456 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1705
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2214
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:363
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3640
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2052
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1585 pidgin/gtkstatusbox.c:638
msgid "Connecting"
msgstr "Đang kết nối"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:740
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1305
#, fuzzy
msgid "Failed to Join Chat"
msgstr "Không nạp được ảnh"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:741
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:747
#, fuzzy
msgid "You have been removed from this chat"
msgstr "Bạn đã rời cuộc chat này."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:945
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:979
#, fuzzy
msgid "Initiate Chat"
msgstr "Khởi tạo _Chát"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:946
#, fuzzy
msgid "Failed to Initiate Chat"
msgstr "Khởi tạo _Chát"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:947
msgid "At least two initial chat participants are required."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:980
msgid "Initial Chat Participants"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:981
msgid "Select at least two initial participants."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1086
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1721
msgid "Authenticating"
msgstr "Đang xác thực"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1183
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1876
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3452
msgid "Initiate _Chat"
msgstr "Khởi tạo _Chát"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1268
#, fuzzy
msgid "Chat _Name:"
msgstr "Tê_n chát:"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1306
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1353
msgid "Invalid Facebook identifier."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1351
msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
msgstr "Mời bạn chát vào phòng chát"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1352
#, fuzzy
msgid "Failed to Invite User"
msgstr "Không thể mời người dùng (%s)."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1440
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:897
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3370
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1379 libpurple/protocols/silc/ops.c:1302
msgid "Topic"
msgstr "Chủ đề"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1444
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:894 libpurple/protocols/silc/chat.c:1376
msgid "Users"
msgstr "Người dùng"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1500
#, c-format
msgid "%s."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1559
#, fuzzy
msgid "Buddy list sync interval"
msgstr "Bạn chát chưa kết nối"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1563
msgid "Mark messages as read on focus"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1567
#, fuzzy
msgid "Mark messages as read only when available"
msgstr "Không có sẵn Thông điệp của Hôm nay"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1571
#, fuzzy
msgid "Show self messages"
msgstr "Cho tính năng bị hoãn"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1575
#, fuzzy
msgid "Show unread messages"
msgstr "Khi có tin nhắn chưa đọc"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1579
#, fuzzy
msgid "Open new group chats with incoming messages"
msgstr "Hiện định _dạng trên tin nhắn gửi đến"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1669
msgid "kick: Kick someone from the chat"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1675
#, fuzzy
msgid "leave: Leave the chat"
msgstr "leave [kênh]: Rời chát"
#: libpurple/protocols/facebook/http.c:102
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "No matches for %s"
msgstr "Không tìm thấy"
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:331
#, c-format
msgid "Ambiguous matches for %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:338
#, fuzzy, c-format
msgid "Null value for %s"
msgstr "Trạng thái cho %s"
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:580
#, c-format
msgid "Expected a %s but got a %s for %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:324 libpurple/protocols/silc/ft.c:120
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:366
msgid "Connection timed out"
msgstr "Quá hạn tạo kết nối"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:389
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:414
#, fuzzy
msgid "Connection closed"
msgstr "Kết nối bị lỗi"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:392
#, fuzzy
msgid "Failed to read fixed header"
msgstr "Không nạp được ảnh"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:417
#, fuzzy
msgid "Failed to read packet data"
msgstr "Không nạp được ảnh"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:437
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:599
#, fuzzy
msgid "Failed to parse message"
msgstr "Không nạp được ảnh"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:528
#, fuzzy, c-format
msgid "Connection failed (%u)"
msgstr "Kết nối bị lỗi"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:593
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown packet (%u)"
msgstr "Thông điệp không rõ « %s »"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:613
#, fuzzy
msgid "Failed to write data"
msgstr "Không lấy được tên: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:635
#, fuzzy
msgid "Failed to format data"
msgstr "Không nạp được ảnh"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:747
#, fuzzy
msgid "Not connected"
msgstr "Máy ở xa đã ngắt kết nối"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:88
#, fuzzy, c-format
msgid "Buddy %s not found"
msgstr "Không tìm thấy người dùng"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:91
#, fuzzy, c-format
msgid "Buddy name %s is ambiguous"
msgstr "Yêu cầu không rõ ràng"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:429
msgid "Ok"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:116
#, fuzzy
msgid "Token Error"
msgstr "Lỗi biểu tượng"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:117
#, fuzzy
msgid "Unable to fetch the token."
msgstr "Không thể tạo ổ cắm lắng nghe"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:159
#, fuzzy
msgid "Register New Gadu-Gadu Account"
msgstr "Đăng ký tài khoản XMPP mới"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:204 libpurple/protocols/gg/account.c:207
#: libpurple/protocols/gg/account.c:444 libpurple/protocols/gg/account.c:454
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1410
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1414
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2526
msgid "Password"
msgstr "Mật khẩu"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:216
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2532
msgid "Password (again)"
msgstr "Nhập lại mật khẩu"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:227 libpurple/protocols/gg/account.c:238
#: libpurple/protocols/gg/account.c:469 libpurple/protocols/gg/account.c:479
msgid "CAPTCHA"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:231 libpurple/protocols/gg/account.c:473
msgid "Enter text from image below"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:247
msgid "Please, fill in the following fields"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:318
msgid "Unable to register new account. An unknown error occurred."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:335
#, c-format
msgid "Your new GG number: %u."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:337
#, fuzzy
msgid "Registration completed successfully!"
msgstr "Đăng ký thành công với %s"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:390
#, fuzzy
msgid "Password change"
msgstr "Mật khẩu đã đổi"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:438
#, fuzzy
msgid "New email address"
msgstr "Địa chỉ thư điện tử"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:448
#, fuzzy
msgid "Current password"
msgstr "Mật khẩu sai"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:462
#, fuzzy
msgid "Password (retype)"
msgstr "Mật khẩu (gõ lại)"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:533
msgid "Your current password is different from the one that you specified."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:543
msgid "New password have to be different from the current one."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:600
msgid "Unable to change password. An unknown error occurred."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:614
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2464
msgid "Your password has been changed."
msgstr "Mật khẩu của bạn đã được thay đổi."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:151
#, fuzzy
msgid "You have re-joined the chat"
msgstr "Bạn đã từ chối cuộc gọi."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:286
#, fuzzy
msgid "You have left the chat"
msgstr "Bạn đã rời cuộc chat này."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:300
#, fuzzy
msgid "_Conference identifier:"
msgstr "Lỗi hội thảo"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:374 libpurple/protocols/gg/chat.c:405
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is not a valid room identifier"
msgstr "%s không phải là tên phòng hợp lệ."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:375 libpurple/protocols/gg/chat.c:376
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:407 libpurple/protocols/gg/chat.c:408
#, fuzzy
msgid "Invalid Room Identifier"
msgstr "Tên hiệu phòng không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:411 libpurple/protocols/gg/chat.c:412
msgid "Could not join chat room"
msgstr "Không thể tham gia phòng trò chuyện"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:413
#, fuzzy
msgid "You have to ask for invitation from another chat participant"
msgstr "Bạn đã đăng nhập từ một địa chỉ khác"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:559
#, fuzzy
msgid "Conference identifier"
msgstr "Lỗi hội thảo"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:563
#, fuzzy
msgid "Start Date"
msgstr "Thực đơn khởi chạy"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:567
#, fuzzy
msgid "User Count"
msgstr "Không tìm thấy người dùng"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:587
#, fuzzy
msgid "Joined"
msgstr "Tham gia"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:593
#, fuzzy
msgid "Chat left"
msgstr "Thích chát"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:595
#, fuzzy
msgid "Can join chat"
msgstr "Không thể vào kênh"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:462
#, fuzzy
msgid "Recipient not logged in"
msgstr "Người dùng chưa đăng nhập"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:464
msgid "You aren't on the recipient's buddy list"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:468
#, fuzzy
msgid "Unable to send file"
msgstr "Không thể gửi thư"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:519 libpurple/protocols/gg/gg.c:99
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:354
msgid "Authentication failed"
msgstr "Không xác thực được"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:607 libpurple/protocols/gg/edisc.c:623
#, fuzzy
msgid "Error while sending a file"
msgstr "Gặp lỗi trong khi mở tập tin."
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:744
#, fuzzy
msgid "Cannot confirm file transfer."
msgstr "Không thể bắt đầu tiến trình truyền tập tin"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:845 libpurple/protocols/gg/edisc.c:855
#, fuzzy
msgid "Error while receiving a file"
msgstr "Gặp lỗi trong khi mở tập tin."
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:1083
#, fuzzy
msgid "File transfer expired."
msgstr "Ủy nhiệm truyền tập tin"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:100
#, fuzzy
msgid "IMToken value has not been received."
msgstr "Cuộc gọi đã bị chấm dứt."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:101
msgid "Some features will be disabled. You may try again after a while."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:126 libpurple/protocols/gg/gg.c:133
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:140
msgid "Save Buddylist..."
msgstr "Lưu danh sách bạn bè..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:126
msgid "Your buddylist is empty, nothing was written to the file."
msgstr "Danh sách bạn bè trống, không có nội dung gì được ghi vào tập tin."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:134
msgid "Buddylist saved successfully!"
msgstr "Lưu thành công danh sách bạn bè."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:138
#, c-format
msgid "Couldn't write buddy list for %s to %s"
msgstr "Không thể ghi vào %2$s danh sách bạn bè cho %1$s"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:158 libpurple/protocols/gg/gg.c:159
msgid "Couldn't load buddylist"
msgstr "Không thể nạp danh sách bạn bè"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:174
msgid "Load Buddylist..."
msgstr "Nạp danh sách bạn bè..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:175
msgid "Buddylist loaded successfully!"
msgstr "Nạp thành công danh sách bạn bè."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:187
msgid "Save buddylist..."
msgstr "Lưu danh sách bạn bè..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:196 libpurple/protocols/gg/gg.c:982
msgid "Load buddylist from file..."
msgstr "Nạp danh sách bạn bè từ tập tin..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:321 libpurple/protocols/gg/gg.c:471
msgid "Unable to read from socket"
msgstr "Không thể đọc từ ổ cắm"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:342
#, fuzzy
msgid "Server disconnected"
msgstr "Máy ở xa đã ngắt kết nối"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:505 libpurple/protocols/null/nullprpl.c:367
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1556
msgid "Connected"
msgstr "Đã kết nối"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:523
msgid "Unable to resolve hostname"
msgstr "Không thể quyết định tên máy"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:529 libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1885
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1190
msgid "Incorrect password"
msgstr "Mật khẩu sai"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:534 libpurple/sslconn.c:224
msgid "SSL Connection Failed"
msgstr "Lỗi kết nối SSL"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:539 libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1919
msgid ""
"Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
"entered"
msgstr ""
"Tài khoản của bạn không sữ dụng dụng được vì có quá nhiều mật khẩu không hợp "
"lệ được nhập vào."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:547
#, fuzzy
msgid "Service temporarily unavailable"
msgstr "Tạm thời không có người dùng"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:553
#, fuzzy
msgid "Error connecting to proxy server"
msgstr "Gặp lỗi khi kết nối tới máy phục vụ SILC"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:559
#, fuzzy
msgid "Error connecting to master server"
msgstr "Gặp lỗi khi kết nối tới máy phục vụ SILC"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:565
#, fuzzy
msgid "Internal error"
msgstr "Lỗi tại máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:570 libpurple/protocols/gg/gg.c:818
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:389 libpurple/protocols/silc/silc.c:441
msgid "Connection failed"
msgstr "Kết nối bị lỗi"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:752
#, fuzzy
msgid "The username specified is invalid."
msgstr "Định dạng mới không hợp lệ."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:783
msgid "SSL support unavailable"
msgstr "Hỗ trợ SSL không sẵn sàng"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:929
msgid "Not connected to the server"
msgstr "Không phải có kết nối tới máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:958
msgid "Show other sessions"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:962 libpurple/protocols/gg/status.c:348
#, fuzzy
msgid "Show status only for buddies"
msgstr "Hiện trạng thái với: "
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:968
msgid "Find buddies..."
msgstr "Tìm bạn bè..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:978
msgid "Save buddylist to file..."
msgstr "Lưu danh sách bạn bè vào tập tin..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1010
msgid "GG number..."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1036
msgid "GG server"
msgstr "Máy phục vụ GG"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1049 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:65
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:56
msgid "Use encryption if available"
msgstr "mã hóa nếu có thể "
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1051 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:64
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:55
msgid "Require encryption"
msgstr "Yêu cầu mã hóa "
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1052
msgid "Don't use encryption"
msgstr "Không mã hóa "
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1054 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:71
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:62
msgid "Connection security"
msgstr "Bảo mật kết nối "
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1059 pidgin/gtkprefs.c:988
#: pidgin/gtkprefs.c:1111 pidgin/gtkprefs.c:1119
msgid "Default"
msgstr "Mặc định"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1063
#, fuzzy
msgid "Protocol version"
msgstr "Phiên bản giao thức không tương thích"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1068
msgid "Show links from strangers"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/image-prpl.c:216
#, c-format
msgid "Image delivered to %u."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:264
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:272
msgid "broken image"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:488
#, fuzzy
msgid "Image is too large, please try smaller one."
msgstr "Tập tin « %s » quá lớn cho %s. Hãy thử một ảnh nhỏ hơn.\n"
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:492
#, fuzzy
msgid "Image cannot be sent."
msgstr "Thông điệp đã không được gửi."
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:224
#, fuzzy
msgid "IP"
msgstr "QIP"
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:226
msgid "Logon time"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:228
#, fuzzy
msgid "Session"
msgstr "Sự buồn rầu"
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:231
#, fuzzy
msgid "Disconnect"
msgstr "Bị ngắt kết nối."
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:244
#, fuzzy
msgid "Other Gadu-Gadu sessions"
msgstr "Người dùng Gadu-Gadu"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:63
msgid "Gadu-Gadu Public Directory"
msgstr "Danh bạ Gadu-Gadu công cộng"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:332
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:717 libpurple/protocols/silc/ops.c:1081
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1221
msgid "Cannot get user information"
msgstr "Không thể lấy thông tin người dùng"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:379
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:648
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:736
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:895
msgid "Gender"
msgstr "Giới tính"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:381
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:740
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:901
msgid "Female"
msgstr "Nữ"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:381
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:738
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:899
msgid "Male"
msgstr "Nam"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:384
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:646
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:731
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:915
msgid "City"
msgstr "T.P."
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:388
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1071
msgid "Birthday"
msgstr "Ngày sinh"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:392
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:650
msgid "Age"
msgstr "Tuổi"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:622
msgid "Error while searching for buddies"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:630
msgid "No matching users found"
msgstr "Không tìm thấy người dùng tương ứng"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:631
msgid "There are no users matching your search criteria."
msgstr "Không có người dùng tương ứng với tiêu chuẩn tìm kiếm bạn đã xác định."
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:642
msgid "GG Number"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:679
#, fuzzy
msgid "New search"
msgstr "Tìm người dùng"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:688
msgid "Search results"
msgstr "Kết quả tìm kiếm"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:737
msgid "Male or female"
msgstr "Nam hay nữ"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:744
msgid "Find buddies"
msgstr "Tìm bạn bè"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:745
msgid "Please, enter your search criteria below"
msgstr "Hãy nhập bên dưới tiêu chuẩn tìm kiếm"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:906
msgid "Birth Day"
msgstr "Ngày sinh"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:924
msgid "Voivodeship"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/purplew.c:67 libpurple/protocols/gg/purplew.c:68
#: libpurple/request.c:2231
msgid "Please wait..."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/status.c:94 libpurple/protocols/gg/status.c:196
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2373
msgid "Chatty"
msgstr "Thích chát"
#: libpurple/protocols/gg/status.c:353
msgid "Change status broadcasting"
msgstr "Đổi trạng thái phát thanh "
#: libpurple/protocols/gg/status.c:354
msgid "Please, select who can see your status"
msgstr "Hãy chọn người để xem trạng thái "
#: libpurple/protocols/gg/status.c:456
#, fuzzy
msgid "Not a buddy"
msgstr "Thêm bạn chát.\n"
#: libpurple/protocols/gg/validator.c:49
msgid "Password can contain 6-15 alphanumeric characters"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/validator.c:73
#, fuzzy
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Sai khớp hai mật khẩu mới."
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:37 libpurple/protocols/silc/silc.c:1929
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Lệnh không rõ : %s"
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:592 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2840
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1617
#, c-format
msgid "current topic is: %s"
msgstr "chủ đề hiện thời: %s"
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:596 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2844
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1621
msgid "No topic is set"
msgstr "Chưa lập chủ đề"
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:275
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:334
msgid "File Transfer Failed"
msgstr "Lỗi truyền tập tin"
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:276
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:335
msgid "Unable to open a listening port."
msgstr "Không thể mở một cổng lắng nghe."
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:208
msgid "Error displaying MOTD"
msgstr "Lỗi hiển thị MOTD (thông điệp của hôm nay)"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:209
msgid "No MOTD available"
msgstr "Không có sẵn MOTD (thông điệp của hôm nay)"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:210
msgid "There is no MOTD associated with this connection."
msgstr "Không có MOTD (thông điệp của hôm nay) liên quan đến kết nối này."
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:214
#, c-format
msgid "MOTD for %s"
msgstr "MOTD cho %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:245 libpurple/protocols/irc/irc.c:731
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:397
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:652
#, fuzzy
msgid "Lost connection with server: "
msgstr "Mất kết nối với máy phục vụ : %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:380
msgid "View MOTD"
msgstr "Xem MOTD"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:392 libpurple/protocols/silc/chat.c:36
msgid "_Channel:"
msgstr "_Kênh:"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:398 libpurple/protocols/jabber/chat.c:62
#: pidgin/gtkaccount.c:596
msgid "_Password:"
msgstr "_Mật khẩu :"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:435
msgid "IRC nick and server may not contain whitespace"
msgstr "Tên hiệu và máy phục vụ cho IRC không được chứa dấu cách"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:559
#, fuzzy
msgid "Unable to connect: "
msgstr "Không thể kết nối: %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:674 libpurple/protocols/irc/msgs.c:411
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2855
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1499 pidgin/gtkdocklet.c:557
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1019 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3202
msgid "Away"
msgstr "Vắng mặt"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:738 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:649
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1757
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Máy phục vụ đã đóng kết nối"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:955 libpurple/protocols/irc/msgs.c:432
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5206
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1170 libpurple/protocols/silc/ops.c:1250
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2152
msgid "Server"
msgstr "Máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:958
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5215
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2162
msgid "Port"
msgstr "Cổng"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:961
msgid "Encodings"
msgstr "Bảng mã"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:964
msgid "Auto-detect incoming UTF-8"
msgstr "Tự động phát hiện UTF-8 gửi đến"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:967 libpurple/protocols/irc/msgs.c:423
msgid "Ident name"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:970 libpurple/protocols/irc/msgs.c:415
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1272
msgid "Real name"
msgstr "Tên thật"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:978
msgid "Use SSL"
msgstr "Dùng SSL"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:982
msgid "Authenticate with SASL"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:986
msgid "Allow plaintext SASL auth over unencrypted connection"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:252
msgid "Bad mode"
msgstr "Chế độ sai"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:270
#, c-format
msgid "Ban on %s by %s, set %s ago"
msgstr "%s bị cấm bởi %s, đặt %s trước"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:274
#, c-format
msgid "Ban on %s"
msgstr "%s bị cấm"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:288
msgid "End of ban list"
msgstr "Kết thúc danh sách cấm"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:299
#, c-format
msgid "You are banned from %s."
msgstr "Bạn bị cấm ra %s."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:300
msgid "Banned"
msgstr "Bị cấm"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:315
#, c-format
msgid "Cannot ban %s: banlist is full"
msgstr "Không thể cấm %s: danh sách người cấm đã đầy"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:404
msgid " <i>(ircop)</i>"
msgstr " <i>(ircop)</i>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:405
msgid " <i>(identified)</i>"
msgstr " <i>(đã nhận diện)</i>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:406 libpurple/protocols/silc/ops.c:1332
msgid "Nick"
msgstr "Tên hiệu"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:419
msgid "Login name"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:427
msgid "Host name"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:438 libpurple/protocols/silc/ops.c:1189
msgid "Currently on"
msgstr "Hiện thời trên"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:443
msgid "Idle for"
msgstr "Nghỉ trong"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:446
msgid "Online since"
msgstr "Đã kết nối kể từ"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
msgid "<b>Defining adjective:</b>"
msgstr "<b>Tính từ xác định:</b>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
msgid "Glorious"
msgstr "Hết sức thú vị"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:582
#, c-format
msgid "%s has changed the topic to: %s"
msgstr "%s đã đổi chủ đề thành: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:584
#, c-format
msgid "%s has cleared the topic."
msgstr "%s đã gột chủ đề."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:593
#, c-format
msgid "The topic for %s is: %s"
msgstr "Chủ đề cho %s: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:625
#, c-format
msgid "Topic for %s set by %s at %s on %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:640
#, c-format
msgid "Unknown message '%s'"
msgstr "Thông điệp không rõ « %s »"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:641
msgid "Unknown message"
msgstr "Thông điệp không rõ"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:641
msgid "The IRC server received a message it did not understand."
msgstr "Máy phục vụ IRC đã nhận một thông điệp nó không hiểu."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:664
#, c-format
msgid "Users on %s: %s"
msgstr "Người dùng trên %s: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:770
msgid "Time Response"
msgstr "Đáp ứng thời gian"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:771
msgid "The IRC server's local time is:"
msgstr "Thời gian tại máy phục vụ IRC:"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:781
msgid "No such channel"
msgstr "Không có kênh như vậy"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:793
msgid "User is not logged in"
msgstr "Người dùng chưa đăng nhập"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:793
msgid "no such channel"
msgstr "không có kênh như vậy"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:799
msgid "No such nick or channel"
msgstr "Không có tên hiệu hay kênh như vậy"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:821
msgid "Could not send"
msgstr "Không thể gửi"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:874
#, c-format
msgid "Joining %s requires an invitation."
msgstr "Việc tham gia vào %s cần có lời mời."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:875
msgid "Invitation only"
msgstr "Chỉ người được mời"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1000
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:725
#, c-format
msgid "You have been kicked by %s: (%s)"
msgstr "Bạn bị %s đá: (%s)"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1005
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:732 libpurple/protocols/silc/ops.c:725
#, c-format
msgid "Kicked by %s (%s)"
msgstr "Bị %s đá (%s)"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1027
#, c-format
msgid "mode (%s %s) by %s"
msgstr "chế độ (%s %s) bởi %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1119 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2861
msgid "Invalid nickname"
msgstr "Tên hiệu không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1120
msgid ""
"Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains "
"invalid characters."
msgstr ""
"Tên hiệu bạn chọn bị mày phục vụ từ chối. Có thể vì tên này có chứa các ký "
"tự không hợp lệ."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1128
msgid ""
"Your selected account name was rejected by the server. It probably contains "
"invalid characters."
msgstr ""
"Tên tài khoản bạn chọn bị mày chủ từ chối. Có thể vì tên này có chứa các ký "
"tự không hợp lệ."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1141
#, c-format
msgid "The nickname \"%s\" is already being used."
msgstr "Tên hiệu « %s » đang được dùng."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1143
msgid "Nickname in use"
msgstr "Tên hiệu vẫn được dùng"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1184
msgid "Cannot change nick"
msgstr "Không thể thay đổi tên hiệu"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1185
msgid "Could not change nick"
msgstr "Không thể thay đổi tên hiệu"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1210
#, c-format
msgid "You have parted the channel%s%s"
msgstr "Bạn rời khỏi kênh %s%s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1249
msgid "Error: invalid PONG from server"
msgstr "Lỗi: PONG không hợp lệ từ máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1251
#, fuzzy, c-format
msgid "PING reply -- Lag: %f seconds"
msgstr "Đáp lại PING -- Trễ: %lu giây"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1337
#, c-format
msgid "Cannot join %s: Registration is required."
msgstr "Không thể tham gia %s: cần thiết đăng ký."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1338 libpurple/protocols/silc/ops.c:1004
msgid "Cannot join channel"
msgstr "Không thể vào kênh"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1368
msgid "Nick or channel is temporarily unavailable."
msgstr "Tên hiệu hay kênh này tạm thời không sẵn sàng."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1381
#, c-format
msgid "Wallops from %s"
msgstr "tin nhắn gửi cho mọi quản trị từ %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1507
msgid "SASL authentication failed: No worthy authentication mechanisms found."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1516 libpurple/protocols/irc/msgs.c:1662
#, c-format
msgid "SASL authentication failed: %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1566
msgid ""
"SASL authentication failed: Server does not support SASL authentication."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1576
msgid "SASL authentication failed: Initializing SASL failed."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1616
#, c-format
msgid "Failed to initialize SASL authentication: %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1718 libpurple/protocols/irc/msgs.c:1764
msgid "Incorrect Password"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1746
msgid "SASL authentication failed: No worthy mechanisms found"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:575
#, fuzzy, c-format
msgid "Reply time from %s: %f seconds"
msgstr "Thời gian đáp lại từ %s: %lu giây"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:578
msgid "PONG"
msgstr "PONG"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:579
msgid "CTCP PING reply"
msgstr "Trả lời PING CTCP"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:706 libpurple/protocols/irc/parse.c:711
msgid "Disconnected."
msgstr "Bị ngắt kết nối."
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:148
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:195
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1159
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1195
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2700
msgid "Unknown Error"
msgstr "Lỗi không rõ"
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:150
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:151
msgid "Ad-Hoc Command Failed"
msgstr "Lệnh như thế đã bị lỗi"
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:187
msgid "execute"
msgstr "thực hiện"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:81
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:80
msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
msgstr ""
"Máy phục vụ yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua luồng dữ liệu không mật mã"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:149 libpurple/protocols/jabber/auth.c:395
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:424 libpurple/protocols/jabber/auth.c:435
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:480
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:545
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:163
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:163
msgid "Invalid response from server"
msgstr "Máy phục vụ sai đáp ứng"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:187 libpurple/protocols/jabber/auth.c:322
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:456
msgid "Server does not use any supported authentication method"
msgstr "Máy phục vụ không sử dụng bất kỳ phương thức xác thực được hỗ trợ nào"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:306
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:94
#, c-format
msgid ""
"%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
"this and continue authentication?"
msgstr ""
"%s yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua kết nối không mật mã. Cho phép điều "
"này và tiếp tục xác thực không? (KHÔNG BẢO MẬT)"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:308 libpurple/protocols/jabber/auth.c:309
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:261
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:262
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:96
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:97
msgid "Plaintext Authentication"
msgstr "Xác thực nhập thô"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:346
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:284
msgid "You require encryption, but it is not available on this server."
msgstr "Bạn cần mật mã, nhưng máy phục vụ này không cung cấp."
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:406
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:183
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:208
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:437
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:457
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:494
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:528
msgid "Invalid challenge from server"
msgstr "Kiểm tra từ máy phục vụ không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:440
msgid "Server thinks authentication is complete, but client does not"
msgstr "Máy phục vụ thấy rằng hoàn tất xác thực, còn trình khách không phải"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:39
msgid "Server may require plaintext authentication over an unencrypted stream"
msgstr ""
"Máy phục vụ yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua luồng dữ liệu không mã hóa "
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:259
#, c-format
msgid ""
"%s may require plaintext authentication over an unencrypted connection. "
"Allow this and continue authentication?"
msgstr ""
"%s yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua kết nối không mã hóa. Tiếp tục xác "
"thực?"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:296
msgid "SASL authentication failed"
msgstr "Lỗi xác thực SASL"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:479
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:498
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:624
#, c-format
msgid "SASL error: %s"
msgstr "Lỗi SASL: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:371
msgid "Unable to canonicalize username"
msgstr "Không thể làm cho tên người dùng theo đúng quy tắc"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:382
msgid "Unable to canonicalize password"
msgstr "Không thể làm cho mật khẩu theo đúng quy tắc"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:447
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:519
msgid "Malicious challenge from server"
msgstr "Gặp yêu cầu hiểm độc từ máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:509
msgid "Unexpected response from server"
msgstr "Nhận được đáp ứng bất thường từ máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:198
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1789
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:514
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1801
#, c-format
msgid "Unable to connect: %s"
msgstr "Không thể kết nối: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:212
msgid "The BOSH connection manager terminated your session."
msgstr "Bộ quản lý kết nối BOSH đã chấm dứt buổi hợp của bạn."
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:405
#, fuzzy
msgid "No BOSH session ID given"
msgstr "Chưa đưa ra mã số buổi hợp"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:417
msgid "Unsupported version of BOSH protocol"
msgstr "Phiên bản giao thức BOSH không được hỗ trợ"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:687
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:688
msgid "Edit XMPP vCard"
msgstr "Sửa vCard XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:689
msgid ""
"All items below are optional. Enter only the information with which you feel "
"comfortable."
msgstr "Mọi mục bên dưới là tùy chọn. Chỉ nhập thông tin bạn thấy cần thiết."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:737
msgid "Client"
msgstr "Trình khách"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:743
msgid "Operating System"
msgstr "Hệ điều hành"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:760
msgid "Local Time"
msgstr "Giờ địa phương"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:791
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2350
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2374
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2390
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2406
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2420
msgid "Priority"
msgstr "Ưu tiên"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:839 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:53
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3336
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1518 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:44
msgid "Resource"
msgstr "Tài nguyên"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:853
msgid "Uptime"
msgstr "Thời gian chạy"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:857
msgid "Logged Off"
msgstr "Đã đăng xuất"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:858
#, c-format
msgid "%s ago"
msgstr "%s trước"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1042
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3885
msgid "Full Name"
msgstr "Tên đầy đủ"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1053
msgid "Family Name"
msgstr "Họ"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1055
msgid "Given Name"
msgstr "Tên hay gọi"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1057
msgid "Middle Name"
msgstr "Tên đệm"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1090
msgid "Address"
msgstr "Địa chỉ"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1095
msgid "P.O. Box"
msgstr "Hòm thư"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1102
msgid "Extended Address"
msgstr "Địa chỉ khác"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1104
msgid "Street Address"
msgstr "Địa chỉ nhà"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1106
msgid "Locality"
msgstr "Nơi ở"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1108
msgid "Region"
msgstr "Vùng"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1110
msgid "Postal Code"
msgstr "Mã vùng"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1113 libpurple/protocols/silc/silc.c:1278
msgid "Country"
msgstr "Quốc gia"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1127
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1133
msgid "Telephone"
msgstr "Điện thoại"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1174
msgid "Organization Name"
msgstr "Tên tổ chức"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1176
msgid "Organization Unit"
msgstr "Phòng ban"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1181
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1501
msgid "Job Title"
msgstr "Chức danh"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1183
msgid "Role"
msgstr "Vị trí"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1185
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:924 pidgin/gtkblist.c:3961
#: pidgin/gtkplugin.c:855 pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:207
msgid "Description"
msgstr "Mô tả"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1211
msgid "Photo"
msgstr "Ảnh chụp"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1211
msgid "Logo"
msgstr "Biểu hình"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1742
#, c-format
msgid ""
"%s will no longer be able to see your status updates. Do you want to "
"continue?"
msgstr ""
"%s thì không còn có khả năng xem lại các bản cập nhật trạng thái của bạn. "
"Vẫn muốn thực hiện không?"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1744
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1853
msgid "Cancel Presence Notification"
msgstr "Thôi thông báo có mặt"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1841
msgid "Un-hide From"
msgstr "Thôi ẩn từ"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1845
msgid "Temporarily Hide From"
msgstr "Ẩn tạm thời từ"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1860
msgid "(Re-)Request authorization"
msgstr "Yêu cầu (lại) sư cho phép"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1869
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Hủy đăng ký"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1893
msgid "Log In"
msgstr "Đăng xuất"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1897
msgid "Log Out"
msgstr "Đăng xuất"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2008
msgid "JID"
msgstr "JID"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2010
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2180
msgid "First Name"
msgstr "Tên"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2012
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2185
msgid "Last Name"
msgstr "Họ"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2044
msgid "The following are the results of your search"
msgstr "Dưới đây là kết quả tìm kiếm"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2132
msgid "Directory Query Failed"
msgstr "Truy vấn danh bạ bị lỗi"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2133
msgid "Could not query the directory server."
msgstr "Không thể hỏi máy phục vụ danh bạ."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2168
#, c-format
msgid "Server Instructions: %s"
msgstr "Hướng dẫn máy phục vụ : %s"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2175
msgid "Fill in one or more fields to search for any matching XMPP users."
msgstr "Điền vào một hay nhiều mục để tìm thông tin về người dùng XMPP."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2195
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1505
msgid "Email Address"
msgstr "Địa chỉ thư điện tử"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2204
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2205
msgid "Search for XMPP users"
msgstr "Tìm người dùng XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2206
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5141
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:461
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:351
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2221
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2222
msgid "Invalid Directory"
msgstr "Thư mục không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2253
msgid "Enter a User Directory"
msgstr "Nhập thư mục người dùng"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2254
msgid "Select a user directory to search"
msgstr "Chọn một thư mục người dùng trong đó cần tìm kiếm"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2257
msgid "Search Directory"
msgstr "Thư mục tìm kiếm"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:44
msgid "_Room:"
msgstr "_Phòng:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:50
msgid "_Server:"
msgstr "_Máy phục vụ :"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:56
msgid "_Handle:"
msgstr "Tên _hiệu :"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:378
#, c-format
msgid "%s is not a valid room name"
msgstr "%s không phải là tên phòng hợp lệ."
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:379
msgid "Invalid Room Name"
msgstr "Tên phòng không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:385
#, c-format
msgid "%s is not a valid server name"
msgstr "%s không phải tên máy phục vụ hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:386 libpurple/protocols/jabber/chat.c:387
msgid "Invalid Server Name"
msgstr "Tên máy phục vụ không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:393
#, c-format
msgid "%s is not a valid room handle"
msgstr "%s không phải một tên hiệu phòng hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:394 libpurple/protocols/jabber/chat.c:395
msgid "Invalid Room Handle"
msgstr "Tên hiệu phòng không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:539 libpurple/protocols/jabber/chat.c:540
msgid "Configuration error"
msgstr "Lỗi cấu hình"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:549 libpurple/protocols/jabber/chat.c:550
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:699
msgid "Unable to configure"
msgstr "Không thể cấu hình"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:566 libpurple/protocols/jabber/chat.c:567
msgid "Room Configuration Error"
msgstr "Lỗi cấu hình phòng"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:568
msgid "This room is not capable of being configured"
msgstr "Phòng này không có tính năng cấu hình"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:619 libpurple/protocols/jabber/chat.c:620
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:689 libpurple/protocols/jabber/chat.c:690
msgid "Registration error"
msgstr "Lỗi đăng ký"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:768
msgid "Nick changing not supported in non-MUC chatrooms"
msgstr ""
"Không hỗ trợ việc thay đổi tên hiệu trong các phòng chát không phải MUC (trò "
"chuyện đa người dùng)"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:822 libpurple/protocols/jabber/chat.c:834
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1374
msgid "Error retrieving room list"
msgstr "Lỗi lấy danh sách phòng"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:883 libpurple/protocols/jabber/chat.c:884
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:181
msgid "Invalid Server"
msgstr "Máy phục vụ không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:930
msgid "Enter a Conference Server"
msgstr "Nhập máy phục vụ hội thảo"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:931
msgid "Select a conference server to query"
msgstr "Chọn một máy phục vụ hội thảo để hỏi"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:934
msgid "Find Rooms"
msgstr "Tìm phòng"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1074
msgid "Affiliations:"
msgstr "Nhập hội:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1086
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1181
msgid "No users found"
msgstr "Không tìm thấy người dùng nào"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1169
msgid "Roles:"
msgstr "Vai trò :"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:49 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:40
msgid "Domain"
msgstr "Miền"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:66 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:57
msgid "Use old-style SSL"
msgstr "Dùng SSL kiểu cũ "
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:76 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:67
msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
msgstr "Cho phép xác thực bằng nhập thô qua luồng dữ liệu không mật mã"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:81 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:72
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2158
msgid "Connect port"
msgstr "Cổng kết nối"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:85 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:76
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2158
msgid "Connect server"
msgstr "Máy phục vụ kết nối"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:90 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:81
msgid "File transfer proxies"
msgstr "Ủy nhiệm truyền tập tin"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:95 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:86
msgid "BOSH URL"
msgstr "URL BOSH"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:102 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:94
msgid "Show Custom Smileys"
msgstr "Hiển thị Hình cười Riêng"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:255
msgid "Server requires TLS/SSL, but no TLS/SSL support was found."
msgstr ""
"Máy phục vụ yêu cầu TLS/SSL còn không tìm thấy khả năng hỗ trợ TLS/SSL."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:263
msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support was found."
msgstr "Bạn cần chức năng mật mã còn không tìm thấy hỗ trợ TLS/SSL."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:577
msgid "Ping timed out"
msgstr "Quá hạn ping"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:675
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:716
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1758
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3644
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:544
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1934
msgid "Unable to connect"
msgstr "Không thể kết nối"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:941
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:979
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3007
msgid "Invalid XMPP ID"
msgstr "ID XMPP không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:950
msgid "Invalid XMPP ID. Username portion must be set."
msgstr "ID XMPP không hợp lệ. Bắt buộc đặt tên người dùng. "
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:959
msgid "Invalid XMPP ID. Domain must be set."
msgstr "ID XMPP không hợp lệ. Phải đặt miền (domain)."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1034
msgid "Malformed BOSH URL"
msgstr "Địa chỉ URL BOSH dạng sai"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1143
#, c-format
msgid "Registration of %s@%s successful"
msgstr "Đăng ký thành công %s@%s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1148
#, c-format
msgid "Registration to %s successful"
msgstr "Đăng ký thành công với %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1151
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1152
msgid "Registration Successful"
msgstr "Đăng ký thành công"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1161
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1162
msgid "Registration Failed"
msgstr "Lỗi đăng ký"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1185
#, c-format
msgid "Registration from %s successfully removed"
msgstr "Đăng ký với %s đã được gỡ bỏ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1187
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1188
msgid "Unregistration Successful"
msgstr "Hủy đăng ký thành công"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1197
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1198
msgid "Unregistration Failed"
msgstr "Lỗi hủy đăng ký"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1358
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1359
msgid "Already Registered"
msgstr "Đã đăng ký"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1384
#, fuzzy
msgid "Registration completed successfully. Please reconnect to continue."
msgstr "Đăng ký với %s đã được gỡ bỏ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1446
msgid "Unregister"
msgstr "Hủy đăng ký"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1453
msgid ""
"Please fill out the information below to change your account registration."
msgstr "Hãy điền thông tin bên dưới để thay đổi sự đăng ký tài khoản của bạn."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1456
msgid "Please fill out the information below to register your new account."
msgstr "Hãy điền thông tin bên dưới để đăng ký tài khoản mới cho bạn."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1464
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1465
msgid "Register New XMPP Account"
msgstr "Đăng ký tài khoản XMPP mới"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1466
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1477 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:302
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:69
msgid "Register"
msgstr "Đăng ký"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1473
#, c-format
msgid "Change Account Registration at %s"
msgstr "Đổi sự đăng ký tài khoản ở %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1474
#, c-format
msgid "Register New Account at %s"
msgstr "Đăng ký tài khoản mới ở %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1476
msgid "Change Registration"
msgstr "Đổi sự đăng ký"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1524
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1525
msgid "Error unregistering account"
msgstr "Lỗi hủy đăng ký tài khoản"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1531
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1532
msgid "Account successfully unregistered"
msgstr "Hủy đăng ký thành công tài khoản"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1710
msgid "Initializing Stream"
msgstr "Đang khởi tạo Stream"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1716
msgid "Initializing SSL/TLS"
msgstr "Đang khởi tạo SSL/TLS"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1727
msgid "Re-initializing Stream"
msgstr "Đang khởi tạo lại Stream"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1898
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1899
msgid "Server doesn't support blocking"
msgstr "Máy phục vụ không hỗ trợ chức năng chặn"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2157
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2678
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2721
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2759
msgid "Not Authorized"
msgstr "Không cho phép"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2292
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2295
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2352
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2376
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2392
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2408
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2422
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1586 libpurple/protocols/silc/ops.c:1123
msgid "Mood"
msgstr "Tâm trạng"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2305
msgid "Now Listening"
msgstr "Đang nghe"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2312
msgid "Both"
msgstr "Cả hai"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2314
msgid "From (To pending)"
msgstr "Từ (chưa điền Cho)"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2316
msgid "From"
msgstr "Từ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2319
msgid "To"
msgstr "Cho"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2321
msgid "None (To pending)"
msgstr "Không (chưa điền Cho)"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2323 pidgin/gtkblist.c:3564
#: pidgin/gtkblist.c:3566 pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:72
#: pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:84
msgid "None"
msgstr "Không"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2326
msgid "Subscription"
msgstr "Đăng ký"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2353
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2377
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2393
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2409
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2423
msgid "Mood Text"
msgstr "Kiểm tra tâm trạng"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2355
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2379
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2395
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2411
msgid "Allow Buzz"
msgstr "Cho phép kêu gọi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2362
msgid "Mood Name"
msgstr "Tên tâm trạng"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2363
msgid "Mood Comment"
msgstr "Chú thích về tâm trạng"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2419
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3293
msgid "Do Not Disturb"
msgstr "Xin đừng quấy rầy"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2442
msgid "Tune Artist"
msgstr "Nghệ sĩ điệu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2443
msgid "Tune Title"
msgstr "Tên điệu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2444
msgid "Tune Album"
msgstr "Tập nhạc điệu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2445
msgid "Tune Genre"
msgstr "Loại điệu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2446
msgid "Tune Comment"
msgstr "Chú thích điệu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2447
msgid "Tune Track"
msgstr "Rãnh điệu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2448
msgid "Tune Time"
msgstr "Thời gian điệu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2449
msgid "Tune Year"
msgstr "Năm điệu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2450
msgid "Tune URL"
msgstr "URL điệu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2463
msgid "Password Changed"
msgstr "Mật khẩu đã đổi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2471
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2472
msgid "Error changing password"
msgstr "Lỗi khi thay đổi mật khẩu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2538
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2539
msgid "Change XMPP Password"
msgstr "Đổi mật khẩu XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2539
msgid "Please enter your new password"
msgstr "Hãy nhập mật khẩu mới của bạn"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2551
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:203 libpurple/protocols/silc/silc.c:1356
msgid "Set User Info..."
msgstr "Lập thông tin người dùng..."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2556
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1352
msgid "Change Password..."
msgstr "Đổi mật khẩu..."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2561
msgid "Search for Users..."
msgstr "Tìm người dùng..."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2657
msgid "Bad Request"
msgstr "Yêu cầu sai"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2660
msgid "Conflict"
msgstr "Xung đột"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2662
msgid "Feature Not Implemented"
msgstr "Tính năng chưa được thi hành."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2664
msgid "Forbidden"
msgstr "Cấm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2666
msgid "Gone"
msgstr "Không còn nữa"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2668
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2749
msgid "Internal Server Error"
msgstr "Lỗi tại máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2670
msgid "Item Not Found"
msgstr "Không tìm thấy"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2672
msgid "Malformed XMPP ID"
msgstr "ID XMPP dạng sai"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2674
msgid "Not Acceptable"
msgstr "Không thích hợp"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2676
msgid "Not Allowed"
msgstr "Không cho phép"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2680
msgid "Payment Required"
msgstr "Yêu cầu trả tiền"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2682
msgid "Recipient Unavailable"
msgstr "Người nhận không sẵn sàng"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2686
msgid "Registration Required"
msgstr "Yêu cầu đăng ký"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2688
msgid "Remote Server Not Found"
msgstr "Không tìm thấy máy phục vụ từ xa"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2690
msgid "Remote Server Timeout"
msgstr "Quá hạn máy phục vụ từ xa"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2692
msgid "Server Overloaded"
msgstr "Quá tải máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2694
msgid "Service Unavailable"
msgstr "Dịch vụ không sẵn sàng"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2696
msgid "Subscription Required"
msgstr "Yêu cầu góp tiền"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2698
msgid "Unexpected Request"
msgstr "Yêu cầu bất thường"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2706
msgid "Authorization Aborted"
msgstr "Tiến trình cho phép bị hủy bỏ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2708
msgid "Incorrect encoding in authorization"
msgstr "Gặp bảng mã không đúng trong tiến trình cho phép"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2710
msgid "Invalid authzid"
msgstr "ID cho phép không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2712
msgid "Invalid Authorization Mechanism"
msgstr "Cơ chế cho phép không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2715
msgid "Authorization mechanism too weak"
msgstr "Cơ chế cho phép quá yếu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2723
msgid "Temporary Authentication Failure"
msgstr "Lỗi xác thực tạm thời"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2726
msgid "Authentication Failure"
msgstr "Lỗi xác thực"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2734
msgid "Bad Format"
msgstr "Định dạng sai"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2736
msgid "Bad Namespace Prefix"
msgstr "Tiền tố khoảng tên sai"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2739
msgid "Resource Conflict"
msgstr "Xung đột tài nguyên"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2741
msgid "Connection Timeout"
msgstr "Quá hạn tạo kết nối"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2743
msgid "Host Gone"
msgstr "Máy không còn nữa"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2745
msgid "Host Unknown"
msgstr "Máy không rõ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2747
msgid "Improper Addressing"
msgstr "Sai đặt địa chỉ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2751
msgid "Invalid ID"
msgstr "ID không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2753
msgid "Invalid Namespace"
msgstr "Khoảng tên không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2755
msgid "Invalid XML"
msgstr "XML không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2757
msgid "Non-matching Hosts"
msgstr "Sai khớp máy"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2761
msgid "Policy Violation"
msgstr "Vi phạm chính sách"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2763
msgid "Remote Connection Failed"
msgstr "Lỗi kết nối từ xa"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2765
msgid "Resource Constraint"
msgstr "Ràng buộc tài nguyên"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2767
msgid "Restricted XML"
msgstr "XML bị hạn chế"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2769
msgid "See Other Host"
msgstr "Xem máy khác"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2771
msgid "System Shutdown"
msgstr "Hệ thống đã tắt"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2773
msgid "Undefined Condition"
msgstr "Điều kiện chưa được định nghĩa"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2775
msgid "Unsupported Encoding"
msgstr "Bảng mã không được hỗ trợ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2777
msgid "Unsupported Stanza Type"
msgstr "Loại đoạn dòng không được hỗ trợ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2779
msgid "Unsupported Version"
msgstr "Phiên bản không được hỗ trợ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2781
msgid "XML Not Well Formed"
msgstr "XML dạng sai"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2783
msgid "Stream Error"
msgstr "Lỗi Stream"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2892
#, c-format
msgid "Unable to ban user %s"
msgstr "Không thể cấm người dùng %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2912
#, c-format
msgid "Unknown affiliation: \"%s\""
msgstr "Sự nhập hội không rõ : « %s »"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2922
#, c-format
msgid "Unable to affiliate user %s as \"%s\""
msgstr "Không thể nhập hội người dùng %s như « %s »"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2947
#, c-format
msgid "Unknown role: \"%s\""
msgstr "Nhiệm vụ không rõ : « %s »"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2957
#, c-format
msgid "Unable to set role \"%s\" for user: %s"
msgstr "Không thể đặt nhiệm vụ « %s » cho người dùng: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3039
#, c-format
msgid "Unable to kick user %s"
msgstr "Không thể đá người dùng %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3077
#, c-format
msgid "Unable to ping user %s"
msgstr "Không thể gửi tin hiệu ping cho người dùng %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3099
#, c-format
msgid "Unable to buzz, because there is nothing known about %s."
msgstr "Không thể kêu gọi vì không biết gì về %s."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3106
#, c-format
msgid "Unable to buzz, because %s might be offline."
msgstr "Không thể kêu gọi, vì %s có thể chưa đăng nhập."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3130
#, c-format
msgid ""
"Unable to buzz, because %s does not support it or does not wish to receive "
"buzzes now."
msgstr ""
"Không thể kêu gọi, vì %s không hỗ trợ hoặc hiện thời không muốn nhận sự kêu "
"gọi."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3178
msgid "Buzz"
msgstr "Kêu gọi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3179
#, c-format
msgid "%s has buzzed you!"
msgstr "%s đã kêu gọi bạn !"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3179
#, c-format
msgid "Buzzing %s..."
msgstr "Đang kêu gọi %s..."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3291
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: invalid JID"
msgstr "Không thể khởi đầu phương tiện với %s, JID không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3293
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: user is not online"
msgstr "Không thể khởi đầu phương tiện với %s, người dùng chưa kết nối"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3295
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: resource is not online"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3297
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: not subscribed to user presence"
msgstr ""
"Không thể khởi đầu phương tiện với %s, không đăng ký với sự có mặt của người "
"dùng"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3300
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3301
msgid "Media Initiation Failed"
msgstr "Lỗi khởi đầu phương tiện"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3388
#, c-format
msgid ""
"Please select the resource of %s with which you would like to start a media "
"session."
msgstr ""
"Hãy chọn tài nguyên nào của %s với đó bạn muốn khởi đầu một buổi hợp phương "
"tiện."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3398
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1532
msgid "Select a Resource"
msgstr "Chọn tài nguyên"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3399
msgid "Initiate Media"
msgstr "Khởi tạo Phương tiện"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3580
#, fuzzy
msgid "Failed to specify mood"
msgstr "Không đặt được chế độ kênh cho %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3587
msgid "Account does not support PEP, can't set mood"
msgstr "Tài khoản này không hỗ trợ PEP thì không thể đặt tâm trạng"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3602
msgid "config: Configure a chat room."
msgstr "config: (viết tắt) cấu hình một phòng trò chuyện."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3608
msgid "configure: Configure a chat room."
msgstr "configure: cấu hình một phòng trò chuyện."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3614
msgid "nick &lt;new nickname&gt;: Change your nickname."
msgstr "nick &lt;tên hiệu mới&gt;: Đổi tên hiệu."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3621
msgid "part [message]: Leave the room."
msgstr "part [tin_nhẳn]: Rời khỏi phòng."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3627
msgid "register: Register with a chat room."
msgstr "register: Đăng ký vào một phòng trò chuyện."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3634
msgid "topic [new topic]: View or change the topic."
msgstr "topic [chủ đề mới]: Xem hay thay đổi chủ đề."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3640
msgid "ban &lt;user&gt; [reason]: Ban a user from the room."
msgstr "ban &lt;người_dùng&gt; [lý_do]: Cấm một người dùng ra khỏi phòng."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3647
msgid ""
"affiliate &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt; [nick1] [nick2] ...: Get "
"the users with an affiliation or set users' affiliation with the room."
msgstr ""
"affiliate &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt; [tên_hiệu1] "
"[tên_hiệu2] ...\n"
"Lấy những người dùng nhập hội với phòng đó hoặc đặt sự nhập hội\n"
"với phòng đó của các người dùng này.\n"
"\n"
" • owner\t\tchủ sở hữu\n"
" • admin\t\tquản trị\n"
" • member\t\tthành viên\n"
" • outcast\t\tngười bị ruồng bỏ\n"
" • none\t\tkhông có"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3656
msgid ""
"role &lt;moderator|participant|visitor|none&gt; [nick1] [nick2] ...: Get the "
"users with a role or set users' role with the room."
msgstr ""
"role &lt;moderator|participant|visitor|none&gt; [tên_hiệu1] [tên_hiệu2] ...\n"
"Lấy những người dùng có vài trò này, hoặc đặt vai trò này\n"
"cho các người dùng trong phòng đó.\n"
"\n"
" • moderator\t\tđiều hợp viên\n"
" • participant\t\tngười tham gia\n"
" • visitor\t\t\tngười thăm\n"
" • none\t\t\tkhông có"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3664
msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
msgstr "invite &lt;người_dùng&gt; [thông_điệp]: Mời một người dùng vào phòng."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3671
msgid "join: &lt;room[@server]&gt; [password]: Join a chat."
msgstr "join: &lt;room[@server]&gt; [password]: Tham gia chát. "
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3678
msgid "kick &lt;user&gt; [reason]: Kick a user from the room."
msgstr "kick &lt;người_dùng&gt; [lý_do]: Đá người dùng ra khỏi phòng."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3684
msgid ""
"msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
msgstr ""
"msg &lt;người_dùng&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gởi thông điệp riêng đến một "
"người dùng khác."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3691
#, fuzzy
msgid "ping &lt;jid&gt;: Ping a user/component/server."
msgstr ""
"ping &lt;jid&gt;:\tGửi tín hiệu ping cho một người dùng/thành phần/máy phục "
"vụ."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3697
msgid "buzz: Buzz a user to get their attention"
msgstr "buzz: Kêu gọi một bạn chát để gây chú ý"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3704
#, fuzzy
msgid "mood &lt;mood&gt; [text]: Set current user mood"
msgstr "mood: Đặt tâm trạng hiện thời của người dùng"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:154
#, c-format
msgid "%s has left the conversation."
msgstr "%s đã rời cuộc thoại."
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:232
#, c-format
msgid "Message from %s"
msgstr "tin nhắn từ %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:264
#, c-format
msgid "%s has set the topic to: %s"
msgstr "%s đặt chủ đề là: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:266
#, c-format
msgid "The topic is: %s"
msgstr "Chủ đề: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:315
#, c-format
msgid "Message delivery to %s failed: %s"
msgstr "Không gửi được tin nhắn tới %s: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:318
msgid "XMPP Message Error"
msgstr "Lỗi thông điệp XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:646
#, c-format
msgid "(Code %s)"
msgstr "(Mã %s)"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:971
msgid "A custom smiley in the message is too large to send."
msgstr "Không thể gửi tin nhắn này vì nó chứa một hình cười tự chọn quá lớn."
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:57
msgid "XMPP stream header missing"
msgstr "Thiếu đầu trang của dòng XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:78
msgid "XMPP Version Mismatch"
msgstr "Phiên bản XMPP không khớp "
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:296
msgid "XML Parse error"
msgstr "Lỗi phân tích XML"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:539
#, c-format
msgid "Error joining chat %s"
msgstr "Lỗi vào chát %s"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:542
#, c-format
msgid "Error in chat %s"
msgstr "Lỗi trong chát %s"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:587
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:588
msgid "Create New Room"
msgstr "Tạo phòng mới"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:589
msgid ""
"You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the "
"default settings?"
msgstr ""
"Bạn đang tạo phòng mới. Bạn muốn cấu hình nó không hoặc chấp nhận các thiết "
"lập mặc định?"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:595
msgid "_Configure Room"
msgstr "_Cấu hình phòng"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:596
msgid "_Accept Defaults"
msgstr "Chấp nhận _mặc định"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:721
msgid "No reason"
msgstr "Không có lý do"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:728
#, c-format
msgid "You have been kicked: (%s)"
msgstr "Bạn bị đá: (%s)"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:735
#, c-format
msgid "Kicked (%s)"
msgstr "Bị đá (%s)"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:940
msgid "Unknown Error in presence"
msgstr "Gặp lỗi không rõ trong sự có mặt"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1390 libpurple/protocols/jabber/si.c:1432
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
msgstr ""
"Không thể gửi tập tin cho %s, người dùng không hỗ trợ truyền tải tập tin"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1391 libpurple/protocols/jabber/si.c:1392
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1433 libpurple/protocols/jabber/si.c:1434
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1504 libpurple/protocols/jabber/si.c:1505
msgid "File Send Failed"
msgstr "Không gửi được tập tin"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1497
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, invalid JID"
msgstr "Không thể gửi tập tin cho %s, JID không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1499
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, user is not online"
msgstr "Không thể gửi tập tin cho %s, người dùng chưa kết nối"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1501
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
msgstr ""
"Không thể gửi tập tin cho %s, không đăng ký với sự có mặt của người dùng"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1516
#, c-format
msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
msgstr "Hãy chọn tài nguyên nào của %s cho đó bạn muốn gửi tập tin"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:81
msgid "Set User Nickname"
msgstr "Đặt tên hiệu người dùng"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:81
msgid "Please specify a new nickname for you."
msgstr "Hãy ghi rõ tên hiệu mới cho bạn."
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:82
msgid ""
"This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
"something appropriate."
msgstr ""
"Thông tin này hiện rõ cho mọi liên lạc trên danh sách liên lạc: khuyên bạn "
"chọn một tên thích hợp."
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:83
msgid "Set"
msgstr "Đặt"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:103
msgid "Set Nickname..."
msgstr "Đặt tên hiệu..."
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:360
msgid "Actions"
msgstr "Hành động"
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:362
msgid "Select an action"
msgstr "Chọn hành động"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1855
msgid "Required parameters not passed in"
msgstr "Tham số yêu cầu chưa được gửi vào"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1858
msgid "Unable to write to network"
msgstr "Không thể ghi vào mạng"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1861
msgid "Unable to read from network"
msgstr "Không thể đọc từ mạng"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1864
msgid "Error communicating with server"
msgstr "Lỗi liên lạc với máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1868
msgid "Conference not found"
msgstr "Không tìm thấy cuộc hội thảo"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1871
msgid "Conference does not exist"
msgstr "Cuộc hội thảo đó không tồn tại"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1875
msgid "A folder with that name already exists"
msgstr "Một thư mục tên đó đã có"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1878
msgid "Not supported"
msgstr "Không được hỗ trợ"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1882
msgid "Password has expired"
msgstr "Mật khẩu đã hết hạn dùng"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1888
msgid "User not found"
msgstr "Không tìm thấy người dùng"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1891
msgid "Account has been disabled"
msgstr "Tài khoản đã bị tắt"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1894
msgid "The server could not access the directory"
msgstr "Máy phục vụ không thể truy cập đến danh bạ"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1897
msgid "Your system administrator has disabled this operation"
msgstr "Quản trị hệ thống của bạn đã cấm hoạt động này"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1900
msgid "The server is unavailable; try again later"
msgstr "Máy phục vụ này hiện không sử dụng được, hãy thử lại sau"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1903
msgid "Cannot add a contact to the same folder twice"
msgstr "Không thể thêm một liên lạc vào cùng một thư mục hai lần"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1906
msgid "Cannot add yourself"
msgstr "Không thể tự thêm mình"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1909
msgid "Master archive is misconfigured"
msgstr "Kho lưu chủ sai cấu hình"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1913
msgid "Incorrect username or password"
msgstr "Tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1916
msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
msgstr "Không thể nhận ra máy của tên người dùng bạn vừa nhập vào"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1922
msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
msgstr "Bạn không thể thêm cùng một người hai lần vào một cuộc trao đổi"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1926
msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
msgstr "Bạn đã đến giới hạn số liên hệ cho phép"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1929
msgid "You have entered an incorrect username"
msgstr "Bạn đã nhập một tên người dùng không đúng"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1932
msgid "An error occurred while updating the directory"
msgstr "Có lỗi khi cập nhật danh bạ"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1935
msgid "Incompatible protocol version"
msgstr "Phiên bản giao thức không tương thích"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1938
msgid "The user has blocked you"
msgstr "Người dùng đã chặn bạn"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1941
msgid ""
"This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
"time"
msgstr ""
"Phiên bản thử nghiệm này không cho phép hơn 10 người dùng đăng nhập cùng lúc"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1944
msgid "The user is either offline or you are blocked"
msgstr "Người dùng này đang ngoại tuyến hoặc bạn đã bị chặn lại"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1947
#, c-format
msgid "Unknown error: 0x%X"
msgstr "Lỗi không rõ : 0x%X"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:126
#, c-format
msgid "Unable to login: %s"
msgstr "Không thể đăng nhập: %s"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:256
#, c-format
msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
msgstr "Không thể gửi tin. Không thể lấy chi tiết về người dùng (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:403
#, c-format
msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
msgstr "Không thể thêm « %s » vào danh sách bạn bè của bạn (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:430
#, c-format
msgid "Unable to send message (%s)."
msgstr "Không thể gửi tin (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:502
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1003
#, c-format
msgid "Unable to invite user (%s)."
msgstr "Không thể mời người dùng (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:542
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s. Could not create the conference (%s)."
msgstr "Không thể gửi tin cho %s. Không thể tạo cuộc hội thảo (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:547
#, c-format
msgid "Unable to send message. Could not create the conference (%s)."
msgstr "Không thể gửi tin. Không thể tạo cuộc hội thảo (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:593
#, c-format
msgid ""
"Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while "
"creating folder (%s)."
msgstr ""
"Không thể di chuyền người dùng %s đến thư mục %s trong danh sách bên máy "
"phục vụ. Có lỗi khi tạo thư mục (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:640
#, c-format
msgid ""
"Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side "
"list (%s)."
msgstr ""
"Không thể thêm « %s » vào danh sách bạn bè của bạn. Gặp lỗi khi tạo thư mục "
"trong danh sách bên máy phục vụ (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:714
#, c-format
msgid "Could not get details for user %s (%s)."
msgstr "Không thể lấy chi tiết về người dùng %s (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:762
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:913
#, c-format
msgid "Unable to add user to privacy list (%s)."
msgstr "Không thể thêm người dùng vào danh sách riêng tư (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:812
#, c-format
msgid "Unable to add %s to deny list (%s)."
msgstr "Không thể thêm « %s » vào danh sách từ chối (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:867
#, c-format
msgid "Unable to add %s to permit list (%s)."
msgstr "Không thể thêm « %s » vào danh sách cho phép (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:936
#, c-format
msgid "Unable to remove %s from privacy list (%s)."
msgstr "Không thể gỡ bỏ %s ra khỏi danh sách riêng tư (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:959
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1663
#, c-format
msgid "Unable to change server side privacy settings (%s)."
msgstr "Không thể đổi thiết lập riêng tư bên máy phục vụ (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1031
#, c-format
msgid "Unable to create conference (%s)."
msgstr "Không thể tạo cuộc hội thảo (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1143
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1695
msgid "Error communicating with server. Closing connection."
msgstr "Lỗi liên lạc với máy phục vụ nên đóng kết nối."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1493
msgid "Telephone Number"
msgstr "Số điện thoại"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1495
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:821
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1205
msgid "Location"
msgstr "Nơi ở"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1497
msgid "Department"
msgstr "Phòng ban"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1499
msgid "Personal Title"
msgstr "Tuổi tác"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1503
msgid "Mailstop"
msgstr "Mailstop"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1519
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3877
msgid "User ID"
msgstr "ID người dùng"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1527
msgid "Full name"
msgstr "Tên đầy đủ"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1653
#, c-format
msgid "GroupWise Conference %d"
msgstr "Hội thảo GroupWise %d"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1731
msgid "Authenticating..."
msgstr "Đang xác thực..."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1761
msgid "Waiting for response..."
msgstr "Đợi hồi âm..."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1897
#, c-format
msgid "%s has been invited to this conversation."
msgstr "%s đã được mời vào cuộc thoại này."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1924
msgid "Invitation to Conversation"
msgstr "Lời mời vào cuộc thoại"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1925
#, c-format
msgid ""
"Invitation from: %s\n"
"\n"
"Sent: %s"
msgstr ""
"Lời mời từ : %s\n"
"\n"
"Gửi: %s"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1927
msgid "Would you like to join the conversation?"
msgstr "Bạn có muốn tham gia cuộc thoại này không?"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2043
msgid "You have signed on from another location"
msgstr "Bạn đã đăng nhập từ một địa chỉ khác"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2098
#, c-format
msgid ""
"%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
msgstr "%s có vẻ là đang ngoại tuyến nên không thể nhận tin bạn vừa gửi."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2200
msgid ""
"Unable to connect to server. Please enter the address of the server to which "
"you wish to connect."
msgstr ""
"Không thể kết nối tới máy phục vụ. Hãy nhập địa chỉ của máy phục vụ tới đó "
"bạn muốn kết nối."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2534
msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
msgstr "Cuộc hội thảo này đã đóng nên không thể gửi thêm tin nào."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2852 pidgin/gtkdocklet.c:553
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1018
msgid "Available"
msgstr "Có mặt"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2858
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2993
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1503 libpurple/protocols/silc/silc.c:82
msgid "Busy"
msgstr "Đang bận"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3494
msgid "Server address"
msgstr "Địa chỉ máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3498
msgid "Server port"
msgstr "Cổng máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:260
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:265
#, fuzzy
msgid "User info"
msgstr "Lập thông tin người dùng"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:265
#, fuzzy
msgid "not logged in"
msgstr "Chưa đăng nhập"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:307
msgid "Primary title"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:308
#, fuzzy
msgid "Secondary title"
msgstr "Tuổi tác"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:309
msgid "This is the callback for the NullProtocol menu item."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:318
msgid "NullProtocol example menu item"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:334
#, fuzzy
msgid "Chat room"
msgstr "Lỗi chát"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:424
#, c-format
msgid "Your message was blocked by %s's privacy settings."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:505
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is not logged in."
msgstr "Người dùng chưa đăng nhập"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:506
#, fuzzy
msgid "User Info"
msgstr "Lập thông tin người dùng"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:506
#, fuzzy
msgid "User info not available. "
msgstr "Không có sẵn thông tin về người dùng %s:"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:514
#, fuzzy
msgid "No user info."
msgstr "Không tìm thấy người dùng nào"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:681
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is already in chat room %s."
msgstr "%s đã mời %s vào phòng chát %s\n"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:686
#, fuzzy
msgid "Join chat"
msgstr "Tham gia chát"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:700
msgid "has rejected your invitation to join the chat room"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:708
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:709
msgid "Chat invitation rejected"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:739
#, fuzzy
msgid "Chat invitation"
msgstr "Chấp nhận lời mời chát không?"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:869
#, fuzzy, c-format
msgid "%s sets topic to: %s"
msgstr "%s đặt chủ đề là: %s"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:871
#, fuzzy, c-format
msgid "%s clears topic"
msgstr "%s đã gột chủ đề."
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:1003
msgid "Example user split"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:1007
msgid "Example option"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:416
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1765
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:495
#, c-format
msgid "Lost connection with server: %s"
msgstr "Mất kết nối với máy phục vụ : %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1310
#, c-format
msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
msgstr "<b>Tên nhóm:</b> %s<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1311
#, c-format
msgid "<b>Notes Group ID:</b> %s<br>"
msgstr "<b>ID nhóm ghi chú :</b> %s<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1313
#, c-format
msgid "Info for Group %s"
msgstr "Thông tin về nhóm %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1315
msgid "Notes Address Book Information"
msgstr "Thông tin Sổ địa chỉ ghi chú"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1344
msgid "Get Notes Address Book Info"
msgstr "Lấy thông tin Sổ địa chỉ ghi chú"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1515
msgid "Sending Handshake"
msgstr "Đang gửi tin hiệu Tay bắt tay"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1520
msgid "Waiting for Handshake Acknowledgement"
msgstr "Đợi đợi xác nhận Tay bắt tay"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1525
msgid "Handshake Acknowledged, Sending Login"
msgstr "Đã xác nhận Tay bắt tay, đang gửi Đang nhập"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1530
msgid "Waiting for Login Acknowledgement"
msgstr "Đang chờ xác nhận Đăng nhập"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1535
msgid "Login Redirected"
msgstr "Đăng nhập bị chuyển tiếp"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1541
msgid "Forcing Login"
msgstr "Đang buộc đăng nhập"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1546
msgid "Login Acknowledged"
msgstr "Đăng nhập đã được xác nhận"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1551
msgid "Starting Services"
msgstr "Đang khởi chạy dịch vụ"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1695
#, c-format
msgid ""
"A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
msgstr "Một quản trị Sametime đã thông báo như theo đây trên máy phục vụ %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1700
msgid "Sametime Administrator Announcement"
msgstr "Thông báo Quản trị Sametime"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1832
#, c-format
msgid "Announcement from %s"
msgstr "Thông báo từ %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2010
msgid "Conference Closed"
msgstr "Hội thảo bị đóng"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2182
#, c-format
msgid ""
"Error reading file %s: \n"
"%s\n"
msgstr ""
"Lỗi đọc tập tin %s: \n"
"%s\n"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2563
msgid "Unable to send message: "
msgstr "Không thể gửi tin: "
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2570
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s:"
msgstr "Không thể gửi tin cho %s:"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2973
msgid "Place Closed"
msgstr "Nơi bị đóng"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3227
msgid "Microphone"
msgstr "Máy vi âm"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3228
msgid "Speakers"
msgstr "Loa"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3229
msgid "Video Camera"
msgstr "Máy ảnh động"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3233
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:23
msgid "File Transfer"
msgstr "Truyền tập tin"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3265
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3903
msgid "Supports"
msgstr "Hỗ trợ"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3270
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3873
msgid "External User"
msgstr "Người dùng bên ngoài"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3376
msgid "Create conference with user"
msgstr "Tạo cuộc hội thảo với người dùng"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3377
#, c-format
msgid ""
"Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
"sent to %s"
msgstr "Hãy gõ chủ đề cho cuộc hội thảo mới, và lời mời cần gửi cho %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3381
msgid "New Conference"
msgstr "Hội thảo mới"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3383
msgid "Create"
msgstr "Tạo"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3448
msgid "Available Conferences"
msgstr "Hội thảo công bố"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3454
msgid "Create New Conference..."
msgstr "Tạo hội thảo mới..."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3461
msgid "Invite user to a conference"
msgstr "Mời người dùng vào hội thảo"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3462
#, c-format
msgid ""
"Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select "
"\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
"this user to."
msgstr ""
"Hãy chọn một cuộc hội thảo trong danh sách bên dưới, để gửi cho người dùng "
"%s một lời mời. Chọn mục « Tạo hội thảo mới » nếu bạn muốn tạo một cuộc hội "
"thảo mới vào đó cần mời người dùng này."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3467
msgid "Invite to Conference"
msgstr "Mời vào hội thảo"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3522
msgid "Invite to Conference..."
msgstr "Mời vào hội thảo..."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3540 pidgin/gtkconv.c:4073
msgid "Topic:"
msgstr "Chủ đề:"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3600
msgid "A server is required to connect this account"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3892
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3895
msgid "Last Known Client"
msgstr "Trình khách biết cuối"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3894
#, c-format
msgid "Unknown (0x%04x)<br>"
msgstr "Không rõ (0x%04x)<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4055
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5035
msgid "User Name"
msgstr "Tên người dùng"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4058
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5038
msgid "Sametime ID"
msgstr "ID Sametime"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4082
msgid "An ambiguous user ID was entered"
msgstr "Đã gõ một ID người dùng không rõ ràng"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4083
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
"select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
msgstr ""
"Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ người dùng nào trong những "
"người dùng theo đây. Hãy chọn người dùng đúng trong danh sách bên dưới, để "
"thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4088
msgid "Select User"
msgstr "Chọn người dùng"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4742
#, c-format
msgid "Import Sametime List for Account %s"
msgstr "Nhập khẩu danh sách Sametime cho tài khoản %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4782
#, c-format
msgid "Export Sametime List for Account %s"
msgstr "Xuất khẩu danh sách Sametime cho tài khoản %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4836
msgid "Unable to add group: group exists"
msgstr "Không thể thêm nhóm: nhóm đã có"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4837
#, c-format
msgid "A group named '%s' already exists in your buddy list."
msgstr "Một nhóm tên « %s » đã có trong danh sách bạn bẻ của bạn."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4840
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4971
msgid "Unable to add group"
msgstr "Không thể thêm nhóm"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4900
msgid "Possible Matches"
msgstr "Kết quả có thể"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4916
msgid "Notes Address Book group results"
msgstr "Kết quả tìm kiếm Sổ địa chỉ ghi chú"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4917
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address "
"Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
"to your buddy list."
msgstr ""
"Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ nhóm Sổ địa chỉ ghi chú nào "
"trong những nhóm theo đây. Hãy chọn nhóm đúng trong danh sách bên dưới, để "
"thêm nó vào danh sách bạn bè của bạn."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4922
msgid "Select Notes Address Book"
msgstr "Chọn nhóm Sổ địa chỉ ghi chú"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4965
msgid "Unable to add group: group not found"
msgstr "Không thể thêm nhóm: không tìm thấy"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4967
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
"Sametime community."
msgstr ""
"Bộ nhận diện « %s » không tương ứng với bất cứ nhóm Sổ địa chỉ ghi chú nào "
"trong công đồng Sametime."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5009
msgid "Notes Address Book Group"
msgstr "Nhóm Sổ địa chỉ ghi chú"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5010
msgid ""
"Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the "
"group and its members to your buddy list."
msgstr ""
"Hãy gõ vào trường bên dưới tên của một nhóm Sổ địa chỉ ghi chú, để thêm vào "
"danh sách bạn bè của bạn nhóm này và các thành viên của nó."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5059
#, c-format
msgid "Search results for '%s'"
msgstr "Kết quả tìm kiếm « %s »"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5060
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You "
"may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
"buttons below."
msgstr ""
"Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ người dùng nào trong những "
"người theo đây. Bạn có thể thêm những người dùng này vào danh sách bạn bè "
"của bạn, hoặc gửi cho họ tin nhắn với cái nút hành động bên dưới."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5067 pidgin/gtknotify.c:1013
msgid "Search Results"
msgstr "Kết quả tìm kiếm"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5092
msgid "No matches"
msgstr "Không tìm thấy"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5093
#, c-format
msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community."
msgstr ""
"Bộ nhận diện « %s » không tương ứng với bất cứ người dùng nào trong công "
"đồng Sametime."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5097
msgid "No Matches"
msgstr "Không tìm thấy"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5135
msgid "Search for a user"
msgstr "Tìm người dùng"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5136
msgid ""
"Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users "
"in your Sametime community."
msgstr ""
"Hãy gõ vào trường bên dưới một tên hay ID bộ phận, để tìm kiếm người dùng "
"tương ứng trong công đồng Sametime."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5139
msgid "User Search"
msgstr "Tìm người dùng"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5152
msgid "Import Sametime List..."
msgstr "Nhập danh sách Sametime..."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5156
msgid "Export Sametime List..."
msgstr "Xuất danh sách Sametime..."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5160
msgid "Add Notes Address Book Group..."
msgstr "Thêm nhóm Sổ địa chỉ ghi chú..."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5164
msgid "User Search..."
msgstr "Tìm người dùng..."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5223
msgid "Force login (ignore server redirects)"
msgstr "Buộc đăng nhập (bỏ qua khi máy phục vụ chuyển tiếp)"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5233
msgid "Hide client identity"
msgstr "Ẩn tên trình khách"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:56 libpurple/protocols/silc/buddy.c:424
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:552 libpurple/protocols/silc/buddy.c:715
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:431
#, c-format
msgid "User %s is not present in the network"
msgstr "Người dùng %s hiện không có mặt trong mạng"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:57 libpurple/protocols/silc/buddy.c:115
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:121 libpurple/protocols/silc/buddy.c:127
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:133 libpurple/protocols/silc/buddy.c:139
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:145 libpurple/protocols/silc/buddy.c:265
msgid "Key Agreement"
msgstr "Kiểm tra mã khoá"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:58
msgid "Cannot perform the key agreement"
msgstr "Không thể thực hiện kiểm tra mã khoá"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:116
msgid "Error occurred during key agreement"
msgstr "Có lỗi trong quá trình kiểm tra mã khoá"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:122
msgid "Key Agreement failed"
msgstr "Kiểm tra mã khoá không thực hiện được"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:128
msgid "Timeout during key agreement"
msgstr "Quá hạn chờ trong lúc kiểm tra mã khoá"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:134
msgid "Key agreement was aborted"
msgstr "Kiểm tra mã khoá bị huỷ"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:139
msgid "Key agreement is already started"
msgstr "Kiểm tra mã khoá đã bắt đầu."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:145
msgid "Key agreement cannot be started with yourself"
msgstr "Không thể bắt đầu kiểm tra mã khoá với chính bạn."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:266 libpurple/protocols/silc/buddy.c:397
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:511 libpurple/protocols/silc/buddy.c:522
msgid "The remote user is not present in the network any more"
msgstr "Người dùng ở xa không còn hiện diện lại trong mạng"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:309
#, c-format
msgid ""
"Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key "
"agreement?"
msgstr ""
"Nhận được yêu cầu kiểm tra mã khoá từ %s. Bạn có muốn kiểm tra mã khoá hông?"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:313
#, c-format
msgid ""
"The remote user is waiting key agreement on:\n"
"Remote host: %s\n"
"Remote port: %d"
msgstr ""
"Người dùng ở xa đang chờ kiểm tra mã khoá trên:\n"
"Máy ở xa: %s\n"
"Cổng ở xa: %d"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:326
msgid "Key Agreement Request"
msgstr "Yêu cầu kiểm tra mã khoá"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:396 libpurple/protocols/silc/buddy.c:426
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:466
msgid "IM With Password"
msgstr "IM bằng mật khẩu"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:427
msgid "Cannot set IM key"
msgstr "Không thể đặt khoá tin nhắn"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:467
msgid "Set IM Password"
msgstr "Đặt mật khẩu tin nhắn"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:510 libpurple/protocols/silc/buddy.c:521
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:554 libpurple/protocols/silc/ops.c:1419
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1431
msgid "Get Public Key"
msgstr "Lấy khoá công"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:555 libpurple/protocols/silc/ops.c:1420
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1432
msgid "Cannot fetch the public key"
msgstr "Không thể lấy khoá công"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:635 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1695
msgid "Show Public Key"
msgstr "Hiện khoá công"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:636 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1041
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:223
msgid "Could not load public key"
msgstr "Không thể nạp khoá công"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:716 libpurple/protocols/silc/ops.c:1080
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1220
msgid "User Information"
msgstr "Thông tin người dùng"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:739
#, c-format
msgid "The %s buddy is not trusted"
msgstr "Bạn chát %s không đáng tin."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:742
msgid ""
"You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. "
"You can use the Get Public Key command to get the public key."
msgstr ""
"Bạn không thể nhận thông báo về bạn chát nếu bạn không nhập khẩu mã khoá "
"công cộng của người đó. Bạn có thể dùng lệnh « Lấy khoá công »."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1075
msgid "Open..."
msgstr "Mở..."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1086
#, c-format
msgid "The %s buddy is not present in the network"
msgstr "Bạn chát %s không hiện diện trên mạng"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1089
msgid ""
"To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
"a public key."
msgstr ""
"Để thêm vào bạn chát, bạn phải nhập khẩu khoá công cộng của người đó. Nhấn "
"nút « Nhập » để nhập khẩu một mã khoá công cộng."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1093
msgid "_Import..."
msgstr "_Nhập..."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1199
msgid "Select correct user"
msgstr "Chọn người dùng đúng"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1201
msgid ""
"More than one user was found with the same public key. Select the correct "
"user from the list to add to the buddy list."
msgstr ""
"Tìm thấy nhiều hơn một người dùng với cùng một mã khoá công cộng. Hãy chọn "
"người bạn muốn và thêm vào danh sách bạn bè."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1203
msgid ""
"More than one user was found with the same name. Select the correct user "
"from the list to add to the buddy list."
msgstr ""
"Tìm thấy nhiều người dùng có cùng tên gọi. Hãy chọn tên bạn muốn để thêm vào "
"danh sách bạn bè. "
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1497
msgid "Detached"
msgstr "Tách rời"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1501 libpurple/protocols/silc/silc.c:84
msgid "Indisposed"
msgstr "Bệnh"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1505 libpurple/protocols/silc/silc.c:86
msgid "Wake Me Up"
msgstr "Đánh thức tôi"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1507 libpurple/protocols/silc/silc.c:78
msgid "Hyper Active"
msgstr "Hiếu động thái quá"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1509
msgid "Robot"
msgstr "Ro-bốt"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1516 libpurple/protocols/silc/silc.c:1011
#: libpurple/protocols/silc/util.c:481
msgid "Happy"
msgstr "Vui"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1518 libpurple/protocols/silc/silc.c:1013
#: libpurple/protocols/silc/util.c:483
msgid "Sad"
msgstr "Buồn"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1520 libpurple/protocols/silc/silc.c:1015
#: libpurple/protocols/silc/util.c:485
msgid "Angry"
msgstr "Giận dữ"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1522 libpurple/protocols/silc/silc.c:1017
#: libpurple/protocols/silc/util.c:487
msgid "Jealous"
msgstr "Ghen tị"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1524 libpurple/protocols/silc/silc.c:1019
#: libpurple/protocols/silc/util.c:489
msgid "Ashamed"
msgstr "Xấu hổ"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1526 libpurple/protocols/silc/silc.c:1021
#: libpurple/protocols/silc/util.c:491
msgid "Invincible"
msgstr "Vô địch"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1528 libpurple/protocols/silc/util.c:493
msgid "In Love"
msgstr "Yêu"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1530 libpurple/protocols/silc/silc.c:1025
#: libpurple/protocols/silc/util.c:495
msgid "Sleepy"
msgstr "Buồn ngủ"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1532 libpurple/protocols/silc/silc.c:1027
#: libpurple/protocols/silc/util.c:497
msgid "Bored"
msgstr "Buồn tẻ"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1534 libpurple/protocols/silc/silc.c:1029
#: libpurple/protocols/silc/util.c:499
msgid "Excited"
msgstr "Hào hứng"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1536 libpurple/protocols/silc/silc.c:1031
#: libpurple/protocols/silc/util.c:501
msgid "Anxious"
msgstr "Lo âu"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1570 libpurple/protocols/silc/ops.c:1116
msgid "User Modes"
msgstr "Chế độ người dùng"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1593 libpurple/protocols/silc/ops.c:1135
msgid "Preferred Contact"
msgstr "Liên lạc đã thích"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1600 libpurple/protocols/silc/ops.c:1142
msgid "Preferred Language"
msgstr "Ngôn ngữ đã thích"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1607 libpurple/protocols/silc/ops.c:1149
msgid "Device"
msgstr "Thiết bị"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1614 libpurple/protocols/silc/ops.c:1156
msgid "Timezone"
msgstr "Múi giờ"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1621 libpurple/protocols/silc/ops.c:1163
msgid "Geolocation"
msgstr "Nơi ở địa cầu"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1678
msgid "Reset IM Key"
msgstr "Đặt lại khóa tin nhắn"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1683
msgid "IM with Key Exchange"
msgstr "Tin nhắn trao đổi khóa"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1688
msgid "IM with Password"
msgstr "Tin nhắn có mật khẩu"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1701
msgid "Get Public Key..."
msgstr "Lấy khóa công..."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1708 libpurple/protocols/silc/ops.c:1535
msgid "Kill User"
msgstr "Giết người dùng"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1718 libpurple/protocols/silc/chat.c:971
msgid "Draw On Whiteboard"
msgstr "Vẽ trên bảng trắng"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:42
msgid "_Passphrase:"
msgstr "_Mật khẩu :"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:83
#, c-format
msgid "Channel %s does not exist in the network"
msgstr "Kênh %s không tồn tại trên mạng"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:84 libpurple/protocols/silc/chat.c:180
msgid "Channel Information"
msgstr "Thông tin kệnh"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:85
msgid "Cannot get channel information"
msgstr "Không thể lấy thông tin kênh"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:123
#, c-format
msgid "<b>Channel Name:</b> %s"
msgstr "<b>Tên kênh:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:126
#, c-format
msgid "<br><b>User Count:</b> %d"
msgstr "<br><b>Đếm người dùng:</b> %d"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:133
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Founder:</b> %s"
msgstr "<br><b>Người lập kênh:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:142
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Cipher:</b> %s"
msgstr "<br><b>Mật mã kênh:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:147
#, c-format
msgid "<br><b>Channel HMAC:</b> %s"
msgstr "<br><b>Kênh HMAC:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:152
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Topic:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Chủ đề kênh:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:157
msgid "<br><b>Channel Modes:</b> "
msgstr "<br><b>Chế độ kênh:</b> "
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:171
#, c-format
msgid "<br><b>Founder Key Fingerprint:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Vân tay khoá người lập kênh:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:172
#, c-format
msgid "<br><b>Founder Key Babbleprint:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Mẫu bi bô khoá người lập kênh:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:222
msgid "Add Channel Public Key"
msgstr "Thêm khóa công kênh"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:290
msgid "Open Public Key..."
msgstr "Mở khóa công..."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:410
msgid "Channel Passphrase"
msgstr "Mật khẩu kênh"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:417
msgid "Channel Public Keys List"
msgstr "Danh sách khóa công kênh"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:421
msgid ""
"Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
"access. The authentication may be based on passphrase and digital "
"signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If "
"channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
"able to join."
msgstr ""
"Việc xác minh khi truy cập kênh được dùng để đảm bảo an ninh cho kênh khi có "
"truy cập không xác định. Việc xác minh có thể dựa cho mật khẩu và chữ ký "
"điện tử. Nếu mật khẩu được thiết lập, cần phải có mật khẩu để tham gia. Nếu "
"mã khóa công cộng của kênh được lập, thì chỉ có người dùng có mã khóa công "
"cộng nẳm trong danh sách mới được phép tham gia."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:430 libpurple/protocols/silc/chat.c:431
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:467 libpurple/protocols/silc/chat.c:468
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:905
msgid "Channel Authentication"
msgstr "Xác thực kênh"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:432 libpurple/protocols/silc/chat.c:469
msgid "Add / Remove"
msgstr "Thêm / Bỏ"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:585
msgid "Group Name"
msgstr "Tên nhóm"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:589 libpurple/protocols/silc/ops.c:1742
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1283
msgid "Passphrase"
msgstr "Mật khẩu"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:600
#, c-format
msgid "Please enter the %s channel private group name and passphrase."
msgstr "Hãy nhập tên nhóm riêng và mật khẩu cho kênh %s."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:602
msgid "Add Channel Private Group"
msgstr "Thêm nhóm riêng kênh"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:734
msgid "User Limit"
msgstr "Giới hạn người dùng"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:735
msgid "Set user limit on channel. Set to zero to reset user limit."
msgstr ""
"Đặt giới hạn người dùng trên kênh. Trả về không để đặt lại giới hạn người "
"dùng."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:898
msgid "Add Private Group"
msgstr "Thêm nhóm riêng"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:911
msgid "Reset Permanent"
msgstr "Đặt lại thường xuyên"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:916
msgid "Set Permanent"
msgstr "Đặt thường xuyên"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:924
msgid "Set User Limit"
msgstr "Đặt giới hạn người dùng"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:930
msgid "Reset Topic Restriction"
msgstr "Đặt lại giới hạn chủ đề"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:935
msgid "Set Topic Restriction"
msgstr "Đặt giới hạn chủ đề"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:942
msgid "Reset Private Channel"
msgstr "Đặt lại kênh riêng"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:947
msgid "Set Private Channel"
msgstr "Đặt kênh riêng"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:954
msgid "Reset Secret Channel"
msgstr "Đặt lại kênh bí mật"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:959
msgid "Set Secret Channel"
msgstr "Đặt kênh bí mật"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1020
#, c-format
msgid ""
"You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
msgstr "Bạn phải gia nhập kênh %s trước khi có thể gia nhập nhóm riêng."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1022
msgid "Join Private Group"
msgstr "Tham gia nhóm riêng"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1023
msgid "Cannot join private group"
msgstr "Không thể tham gia nhóm riêng"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1221 libpurple/protocols/silc/silc.c:1489
msgid "Call Command"
msgstr "Gọi lệnh"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1222 libpurple/protocols/silc/silc.c:1490
msgid "Cannot call command"
msgstr "Không thể gọi lệnh"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1222 libpurple/protocols/silc/silc.c:1491
msgid "Unknown command"
msgstr "Lệnh không rõ"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:88 libpurple/protocols/silc/ft.c:104
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:108 libpurple/protocols/silc/ft.c:113
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:118 libpurple/protocols/silc/ft.c:123
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:128 libpurple/protocols/silc/ft.c:278
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:284 libpurple/protocols/silc/ft.c:290
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:296 libpurple/protocols/silc/ft.c:433
msgid "Secure File Transfer"
msgstr "Truyền tập tin bảo mật"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:88 libpurple/protocols/silc/ft.c:105
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:109 libpurple/protocols/silc/ft.c:114
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:119 libpurple/protocols/silc/ft.c:124
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:129
msgid "Error during file transfer"
msgstr "Lỗi trong khi truyền tập tin"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:89
msgid "Remote disconnected"
msgstr "Máy ở xa đã ngắt kết nối"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:110
msgid "Permission denied"
msgstr "Từ chối cấp phép"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:115
msgid "Key agreement failed"
msgstr "Trao đổi mã khóa thất bại"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:125
msgid "Creating connection failed"
msgstr "Không tạo được kết nối"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:130
msgid "File transfer session does not exist"
msgstr "Phiên truyền tập tin không tồn tại"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:279
msgid "No file transfer session active"
msgstr "Không có phiên truyền tập tin đang chạy"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:285
msgid "File transfer already started"
msgstr "Tiến trình truyền tập tin đã bắt đầu"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:291
msgid "Could not perform key agreement for file transfer"
msgstr "Không thể kiểm tra mã khoá để truyền tập tin"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:297
msgid "Could not start the file transfer"
msgstr "Không thể bắt đầu tiến trình truyền tập tin"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:434
msgid "Cannot send file"
msgstr "Không thể gửi tập tin"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:79
msgid "Error occurred"
msgstr "Gặp lỗi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:560 libpurple/protocols/silc/ops.c:569
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:578
#, c-format
msgid "%s has changed the topic of <I>%s</I> to: %s"
msgstr "%s đã đổi chủ đề của <I>%s</I> thành: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:644
#, c-format
msgid "<I>%s</I> set channel <I>%s</I> modes to: %s"
msgstr "<I>%s</I> đã đặt các chế độ của kênh <I>%s</I> thành: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:648
#, c-format
msgid "<I>%s</I> removed all channel <I>%s</I> modes"
msgstr "<I>%s</I> đã gở bỏ tất cả các chế độ của kênh <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:680
#, c-format
msgid "<I>%s</I> set <I>%s's</I> modes to: %s"
msgstr "<I>%s</I> đã đặt các chế độ của <I>%s's</I> thành: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:688
#, c-format
msgid "<I>%s</I> removed all <I>%s's</I> modes"
msgstr "<I>%s</I> đã gỡ bỏ tất cả các chế độ của <I>%s's</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:717
#, c-format
msgid "You have been kicked off <I>%s</I> by <I>%s</I> (%s)"
msgstr "Bạn đã bị <I>%2$s</I> đã khỏi <I>%1$s</I> (%3$s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:744 libpurple/protocols/silc/ops.c:749
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:754
#, c-format
msgid "You have been killed by %s (%s)"
msgstr "Bạn đã bị %s giết (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:775 libpurple/protocols/silc/ops.c:780
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:785
#, c-format
msgid "Killed by %s (%s)"
msgstr "Bị %s giết (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:822
msgid "Server signoff"
msgstr "Máy phục vụ đã ngắt kết nối"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1004
msgid "Join Chat"
msgstr "Tham gia chát"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1039
#, c-format
msgid "You are channel founder on <I>%s</I>"
msgstr "Bạn là người lập kênh trên <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1043
#, c-format
msgid "Channel founder on <I>%s</I> is <I>%s</I>"
msgstr "Người lập kênh trên <I>%s</I> là <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1100 libpurple/protocols/silc/ops.c:1237
msgid "Real Name"
msgstr "Tên thật"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1128
msgid "Status Text"
msgstr "Chuỗi trạng thái"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1200 libpurple/protocols/silc/ops.c:1262
msgid "Public Key Fingerprint"
msgstr "Vân tay khóa công"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1201 libpurple/protocols/silc/ops.c:1263
msgid "Public Key Babbleprint"
msgstr "Mẫu bi bô khoá công"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1281 libpurple/protocols/silc/silc.c:1340
msgid "Detach From Server"
msgstr "Tách rời khỏi máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1281
msgid "Cannot detach"
msgstr "Không thể tách rời"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1302
msgid "Cannot set topic"
msgstr "Không thể đặt chủ đề"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1332
msgid "Failed to change nickname"
msgstr "Không đổi được tên hiệu"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1386
msgid "Roomlist"
msgstr "Danh sách phòng"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1386
msgid "Cannot get room list"
msgstr "Không thể lấy danh sách phòng"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1387
msgid "Network is empty"
msgstr "Mạng rỗng"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1433
msgid "No public key was received"
msgstr "Chưa nhận khoá công"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1446 libpurple/protocols/silc/ops.c:1460
msgid "Server Information"
msgstr "Thông tin máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1447
msgid "Cannot get server information"
msgstr "Không thể lấy thông tin về máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1472
msgid "Server Statistics"
msgstr "Thống kê máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1473
msgid "Cannot get server statistics"
msgstr "Không thể lấy thống kê về máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1481
#, c-format
msgid ""
"Local server start time: %s\n"
"Local server uptime: %s\n"
"Local server clients: %d\n"
"Local server channels: %d\n"
"Local server operators: %d\n"
"Local router operators: %d\n"
"Local cell clients: %d\n"
"Local cell channels: %d\n"
"Local cell servers: %d\n"
"Total clients: %d\n"
"Total channels: %d\n"
"Total servers: %d\n"
"Total routers: %d\n"
"Total server operators: %d\n"
"Total router operators: %d\n"
msgstr ""
"Máy phục vụ cục bộ :\n"
" • giờ khởi chạy\t\t%s\n"
" • thời gian chạy\t\t%s\n"
" • số trình khách\t\t%d\n"
" • số kênh \t\t\t%d\n"
" • số người điều hành\t%d\n"
"\n"
"Bộ định tuyến cục bộ :\n"
" • số người điều hành\t%d\n"
"\n"
"Ô cục bộ :\n"
" • số trình khách\t%d\n"
" • số kênh\t\t%d\n"
" • số máy phục vụ\t%d\n"
"\n"
"Tổng số :\n"
" • trình khách\t\t%d\n"
" • kênh\t\t\t%d\n"
" • máy phục vụ\t%d\n"
" • bộ định tuyến\t%d\n"
" • người điều hành máy phục vụ\t\t%d\n"
" • người điều hành bộ định tuyến\t\t%d\n"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1513
msgid "Network Statistics"
msgstr "Thống kê mạng"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1522 libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
msgid "Ping"
msgstr "Ping"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1522
msgid "Ping failed"
msgstr "Ping thất bại"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
msgid "Ping reply received from server"
msgstr "Nhận được đáp ứng ping từ máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1536
msgid "Could not kill user"
msgstr "Không thể giết người dùng"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1576
msgid "WATCH"
msgstr "THEO DÕI"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1576
msgid "Cannot watch user"
msgstr "Không thể theo dõi người dùng"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1653 libpurple/protocols/silc/ops.c:1704
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:408
msgid "Resuming session"
msgstr "Đang tiếp tục lại phiên chạy"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1655
msgid "Authenticating connection"
msgstr "Đang xác thực kết nối"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1706
msgid "Verifying server public key"
msgstr "Đang thẩm tra khoá công máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1743
msgid "Passphrase required"
msgstr "Yêu cầu mật khẩu"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:102
#, c-format
msgid ""
"Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you "
"still like to accept this public key?"
msgstr ""
"Đã nhận mã khoá công cộng của %s. Bản sao cục bộ của bạn không phù hợp với "
"mã khoá này. Bạn vẫn muốn chấp nhận mã khoá này?"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:107
#, c-format
msgid "Received %s's public key. Would you like to accept this public key?"
msgstr "Đã nhận mã khoá công cộng của %s. Bạn có chấp nhận mã khoá này?"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:111
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint and babbleprint for the %s key are:\n"
"\n"
"%s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Vân tay và mẫu bi bô cho %s là: \n"
"\n"
"%s\n"
"%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:114 libpurple/protocols/silc/pk.c:143
msgid "Verify Public Key"
msgstr "Thẩm tra khoá công"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:119
msgid "_View..."
msgstr "_Xem..."
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:144
msgid "Unsupported public key type"
msgstr "Kiểu khoá công không được hỗ trợ"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:335
msgid "Disconnected by server"
msgstr "Bị máy phục vụ ngắt kết nối"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:343
msgid "Error connecting to SILC Server"
msgstr "Gặp lỗi khi kết nối tới máy phục vụ SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:349
msgid "Key Exchange failed"
msgstr "Trao đổi mã khoá thất bại"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:359
msgid ""
"Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
msgstr ""
"Phục hồi phiên chạy tách rời đã thất bại. Nhấn « Tái kết nối » để tạo kết "
"nối mới."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:411
msgid "Performing key exchange"
msgstr "Đang thực hiện trao đổi mã khoá"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:473 libpurple/proxy.c:793
#: libpurple/proxy.c:983
msgid "Invalid proxy settings"
msgstr "Thiết lập ủy nhiệm không hợp lệ"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:528 libpurple/protocols/silc/silc.c:545
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:574
msgid "Unable to load SILC key pair"
msgstr "Không thể nạp được cặp khoá SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:559
msgid "Connecting to SILC Server"
msgstr "Đang kết nối tới máy phục vụ SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:605
msgid "Out of memory"
msgstr "Không đủ bộ nhớ"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:657
msgid "Unable to initialize SILC protocol"
msgstr "Không thể khởi tạo được giao thức SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:670
msgid "Error loading SILC key pair"
msgstr "Lỗi nạp cặp khoá SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:718 libpurple/protocols/silc/silc.c:1902
#, c-format
msgid "Download %s: %s"
msgstr "Tải về %s: %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1007
msgid "Your Current Mood"
msgstr "Tâm trạng hiện thời của bạn"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1009
msgid "Normal"
msgstr "Bình thường"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1023
msgid "In love"
msgstr "Yêu"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1034
msgid ""
"\n"
"Your Preferred Contact Methods"
msgstr ""
"\n"
"Phương pháp liên lạc bạn đề nghị"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1040 libpurple/protocols/silc/util.c:522
msgid "Phone"
msgstr "Điện thoại"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1042 libpurple/protocols/silc/util.c:526
msgid "SMS"
msgstr "SMS"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1044 libpurple/protocols/silc/util.c:528
msgid "MMS"
msgstr "MMS"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1046
msgid "Video conferencing"
msgstr "Hội thảo ảnh động"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1051
msgid "Your Current Status"
msgstr "Trạng thái hiện tại của bạn"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1059
msgid "Let others see what computer you are using"
msgstr "Cho phép người khác xem máy tính bạn đang sử dụng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1066
msgid "Your VCard File"
msgstr "Tập tin VCard của bạn"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1072
msgid "Timezone (UTC)"
msgstr "Múi giờ (UTC)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1076 libpurple/protocols/silc/silc.c:1077
msgid "User Online Status Attributes"
msgstr "Thuộc tính trạng thái trực tuyến của người dùng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1078
msgid ""
"You can let other users see your online status information and your personal "
"information. Please fill the information you would like other users to see "
"about yourself."
msgstr ""
"Bạn có thể cho phép người khác xem thông tin về trạng thái trực tuyến và "
"thông tin cá nhân đều của mình. Hãy điền vào những thông tin mà bạn cho phép "
"người khác xem."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1118 libpurple/protocols/silc/silc.c:1126
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1761
msgid "Message of the Day"
msgstr "Thông điệp của Hôm nay"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1118
msgid "No Message of the Day available"
msgstr "Không có sẵn Thông điệp của Hôm nay"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1119 libpurple/protocols/silc/silc.c:1756
msgid "There is no Message of the Day associated with this connection"
msgstr "Không có sẵn Thông điệp của Hôm nay liên quan đến kết nối này"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1171 libpurple/protocols/silc/silc.c:1218
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1291 libpurple/protocols/silc/silc.c:1292
msgid "Create New SILC Key Pair"
msgstr "Tạo cặp khoá SILC mới"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1219
msgid "Key Pair Generation failed"
msgstr "Không tạo ra được cặp khoá"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1259
msgid "Key length"
msgstr "Độ dài khoá"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1261
msgid "Public key file"
msgstr "Tập tin khoá công"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1263
msgid "Private key file"
msgstr "Tập tin khoá riêng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1270
msgid "Hostname"
msgstr "Tên máy"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1276
msgid "Organization"
msgstr "Tổ chức"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1286
msgid "Passphrase (retype)"
msgstr "Mật khẩu (gõ lại)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1293
msgid "Generate Key Pair"
msgstr "Tạo ra cặp khoá"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1336
msgid "Online Status"
msgstr "Trạng thái trực tuyến"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1344
msgid "View Message of the Day"
msgstr "Xem Thông điệp của Hôm nay"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1348
msgid "Create SILC Key Pair..."
msgstr "Tạo cặp khoá SILC..."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1443
#, c-format
msgid "User <I>%s</I> is not present in the network"
msgstr "Người dùng <I>%s</I> không có trên mạng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1629
msgid "Topic too long"
msgstr "Chủ đề quá dài"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1711
msgid "You must specify a nick"
msgstr "Phải ghi rõ tên hiệu"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1815
#, c-format
msgid "channel %s not found"
msgstr "không tìm thấy kênh %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1820
#, c-format
msgid "channel modes for %s: %s"
msgstr "chế độ kênh cho %s: %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1822
#, c-format
msgid "no channel modes are set on %s"
msgstr "chưa đặt chế độ kênh trên %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1834
#, c-format
msgid "Failed to set cmodes for %s"
msgstr "Không đặt được chế độ kênh cho %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1864
#, c-format
msgid "Unknown command: %s, (may be a client bug)"
msgstr "Không rõ lệnh %s (có thể trình khách bị lỗi)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1947
msgid "part [channel]: Leave the chat"
msgstr "part [kênh]: Rời chát"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1953
msgid "leave [channel]: Leave the chat"
msgstr "leave [kênh]: Rời chát"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1959
msgid "topic [&lt;new topic&gt;]: View or change the topic"
msgstr "topic [&lt;chủ đề mới&gt;]: Xem hoặc đổi chủ đề"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1966
msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
msgstr "join &lt;kênh&gt; [&lt;mật khẩu&gt;]: Tham gia chat trên mạng này"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1972
msgid "list: List channels on this network"
msgstr "list: Liệt kê các kênh trên mạng này"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1978
msgid "whois &lt;nick&gt;: View nick's information"
msgstr "whois &lt;tên hiệu&gt;: Xem thông tin về người có tên hiệu này"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1984
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2712
msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user"
msgstr ""
"msg &lt;tên hiệu&gt; &lt;thông điệp&gt;: Gửi một thông điệp riêng cho người "
"dùng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1990
msgid "query &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Send a private message to a user"
msgstr ""
"query &lt;tên hiệu&gt; [&lt;thông điệp&gt;]: Gửi một thông điệp riêng cho "
"người dùng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1996
msgid "motd: View the server's Message Of The Day"
msgstr "motd: Xem Thông điệp của Hôm nay của máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2002
msgid "detach: Detach this session"
msgstr "detach: Tách phiên chạy này ra"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2008
msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message"
msgstr ""
"quit [thông điệp]: Ngưng kết nối với máy phục vụ, kèm theo tin thông điệp "
"tùy ý"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2014
msgid "call &lt;command&gt;: Call any silc client command"
msgstr "call &lt;lệnh&gt;: Gọi bất kỳ câu lệnh trình khách silc"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2022
msgid "kill &lt;nick&gt; [-pubkey|&lt;reason&gt;]: Kill nick"
msgstr "kill &lt;tên hiệu&gt; [-pubkey|&lt;lý do&gt;]: Giết tên hiệu này"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2028
msgid "nick &lt;newnick&gt;: Change your nickname"
msgstr "nick &lt;tên hiệu mới&gt;: Đổi tên hiệu của bạn"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2034
msgid "whowas &lt;nick&gt;: View nick's information"
msgstr "whowas &lt;tên hiệu&gt;: Xem thông tin về người có tên hiệu này"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2040
msgid ""
"cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display "
"channel modes"
msgstr ""
"cmode &lt;kênh&gt; [+|-&lt;các chế độ&gt;] [các đối số]: Thay đổi hay hiển "
"thị các chế độ kênh"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2046
msgid ""
"cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes "
"on channel"
msgstr ""
"cumode &lt;kênh&gt; +|-&lt;các chế độ&gt; &lt;tên hiệu&gt;: Thay đổi các "
"chế độ của tên hiệu trên kênh"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2052
msgid "umode &lt;usermodes&gt;: Set your modes in the network"
msgstr "umode &lt;các chế độ người dùng&gt;: Đặt các chế độ cho bạn trên mạng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2058
msgid "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: Get server operator privileges"
msgstr ""
"oper &lt;tên hiệu&gt; [-pubkey]: Nhận đặc quyền của người điều hành máy phục "
"vụ"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2064
msgid ""
"invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from "
"channel invite list"
msgstr ""
"invite &lt;kênh&gt; [-|+]&lt;tên hiệu&gt;: mời tên hiệu, hoặc thêm/bỏ ra "
"khỏi danh sách mời vào kênh"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2070
msgid "kick &lt;channel&gt; &lt;nick&gt; [comment]: Kick client from channel"
msgstr "kick &lt;kênh&gt; &lt;tên hiệu&gt; [chú thích]: Đá khách ra khỏi kênh"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2076
msgid "info [server]: View server administrative details"
msgstr "info [máy phục vụ]: Xem thông tin về chi tiết quản trị máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2082
msgid "ban [&lt;channel&gt; +|-&lt;nick&gt;]: Ban client from channel"
msgstr "ban [&lt;kênh&gt; +|-&lt;tên hiệu&gt;]: Cấm khách vào kênh"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2088
msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retrieve client's or server's public key"
msgstr ""
"getkey &lt;tên hiệu|máy phục vụ&gt;: Lấy mã khoá công cộng của máy khách "
"hoặc máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2094
msgid "stats: View server and network statistics"
msgstr "stats: Xem thống kê về máy phục vụ và mạng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2100
msgid "ping: Send PING to the connected server"
msgstr "ping: Gửi tín hiệu PING đến máy phục vụ đã kết nối"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2154 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2175
msgid "Network"
msgstr "Mạng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2165
msgid "Public Key file"
msgstr "Tập tin khoá công"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2169
msgid "Private Key file"
msgstr "Tập tin khoá riêng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2179
msgid "Cipher"
msgstr "Mật mã"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2189
msgid "HMAC"
msgstr "HMAC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2192
msgid "Use Perfect Forward Secrecy"
msgstr "Dùng sự bí mật tiếp hoàn toàn (PFS)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2196
msgid "Public key authentication"
msgstr "Xác thực khoá công"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2199
msgid "Block IMs without Key Exchange"
msgstr "Chặn các tin nhắn không trao đổi mã khoá"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2202
msgid "Block messages to whiteboard"
msgstr "Chặn các thông điệp gửi đến bảng trắng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2205
msgid "Automatically open whiteboard"
msgstr "Tự động mở bảng trắng"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2208
msgid "Digitally sign and verify all messages"
msgstr "Ký điện và thẩm tra mọi thông điệp"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:163 libpurple/protocols/silc/util.c:205
msgid "Creating SILC key pair..."
msgstr "Đang tạo cặp khoá SILC..."
#: libpurple/protocols/silc/util.c:171 libpurple/protocols/silc/util.c:213
msgid "Unable to create SILC key pair"
msgstr "Không thể tạo cặp khoá SILC"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:322
#, c-format
msgid "Real Name: \t%s\n"
msgstr "Tên thật: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:324
#, c-format
msgid "User Name: \t%s\n"
msgstr "Tên người dùng: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:326
#, c-format
msgid "Email: \t\t%s\n"
msgstr "Địa chỉ thư : \t\t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:328
#, c-format
msgid "Host Name: \t%s\n"
msgstr "Tên máy: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:330
#, c-format
msgid "Organization: \t%s\n"
msgstr "Tổ chức: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:332
#, c-format
msgid "Country: \t%s\n"
msgstr "Quốc gia: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:333
#, c-format
msgid "Algorithm: \t%s\n"
msgstr "Thuật toán: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:334
#, c-format
msgid "Key Length: \t%d bits\n"
msgstr "Độ dài khoá: \t%d bit\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:336
#, c-format
msgid "Version: \t%s\n"
msgstr "Phiên bản: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:338
#, c-format
msgid ""
"Public Key Fingerprint:\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Vân tay khoá công:\n"
"%s\n"
"\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:339
#, c-format
msgid ""
"Public Key Babbleprint:\n"
"%s"
msgstr ""
"Mẫu bi bô khoá công:\n"
"%s"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:341 libpurple/protocols/silc/util.c:342
msgid "Public Key Information"
msgstr "Thông tin khoá công"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:524
msgid "Paging"
msgstr "Nhắn tin"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:530
msgid "Video Conferencing"
msgstr "Hội thảo ảnh động"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:548
msgid "Computer"
msgstr "Máy tính"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:550
msgid "Mobile Phone"
msgstr "Điện thoại đi động"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:552
msgid "PDA"
msgstr "PDA"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:554
msgid "Terminal"
msgstr "Thiết bị cuối"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:290
#, c-format
msgid "%s sent message to whiteboard. Would you like to open the whiteboard?"
msgstr "%s đã gửi thông điệp cho bảng trắng. Bạn có muốn mở bảng trắng không?"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:294
#, c-format
msgid ""
"%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
"whiteboard?"
msgstr ""
"%s đã gửi thông điệp cho bảng trắng trên kênh %s. Bạn có muốn mở bảng trắng "
"không?"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:308 pidgin/gtkwhiteboard.c:530
msgid "Whiteboard"
msgstr "Bảng trắng"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1205
msgid "Unknown server response"
msgstr "Không nhận ra đáp ứng máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1841
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1904
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1919
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1986
msgid "Unable to create listen socket"
msgstr "Không thể tạo ổ cắm lắng nghe"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1872
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to resolve hostname : %s"
msgstr "Không thể quyết định tên máy"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2019
msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
msgstr "Tên người dùng SIP không được chứa dấu cách hay ký hiệu @"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2039
msgid "SIP connect server not specified"
msgstr "Chưa ghi rõ máy phục vụ kết nối SIP"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2155
msgid "Publish status (note: everyone may watch you)"
msgstr "Công bố trạng thái (chú ý: mọi người có thể thấy bạn)"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2161
msgid "Use UDP"
msgstr "Dùng UDP"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2163
msgid "Use proxy"
msgstr "Dùng ủy nhiệm"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2165
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2491
msgid "Proxy"
msgstr "Ủy nhiệm"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2167
msgid "Auth User"
msgstr "Xác thực người dùng"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2169
msgid "Auth Domain"
msgstr "Xác thực miền"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:358
msgid ""
"(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option "
"in the Account Editor)"
msgstr ""
"(Có lỗi khi chuyển đổi thông điệp này.\t Đánh dấu vào tùy chọn « Bảng mã » "
"trong Bộ Sửa Tài Khoản)"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:758
#, c-format
msgid "Unable to send to chat %s,%s,%s"
msgstr "Không thể gửi cho chát %s,%s,%s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:766
msgid "User is offline"
msgstr "Người dùng chưa kết nối"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:807
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1192
msgid "User"
msgstr "Người dùng"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:813
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1199
msgid "Hidden or not logged-in"
msgstr "Ẩn mặt hoặc chưa đăng nhập"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:820
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1202
#, c-format
msgid "<br>At %s since %s"
msgstr "<br>Tại %s từ lúc %s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1509
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1510
msgid "Anyone"
msgstr "Bất kỳ ai"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2363
msgid "_Class:"
msgstr "_Hạng:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2369
msgid "_Instance:"
msgstr "Thể h_iện:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2375
msgid "_Recipient:"
msgstr "_Người nhận:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2386
#, c-format
msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s failed"
msgstr "Lỗi khi thử đăng ký với %s,%s,%s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2718
msgid "zlocate &lt;nick&gt;: Locate user"
msgstr "zlocate &lt;tên hiệu&gt;: Định vị người dùng"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2724
msgid "zl &lt;nick&gt;: Locate user"
msgstr "zl &lt;tên hiệu&gt;: (viết tắt) Định vị người dùng"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2730
msgid "instance &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr "instance &lt;thể hiện&gt;: Đặt thể hiện cần dùng với hạng này"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2736
msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr "inst &lt;thể hiện&gt;: (viết tắt) Đặt thể hiện cần dùng với hạng này"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2742
msgid "topic &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr "topic &lt;thể hiện&gt;: Đặt thể hiện cần dùng với hạng này"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2749
msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
msgstr ""
"sub &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Tham gia một chát mới"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2755
msgid ""
"zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
msgstr ""
"zi &lt;thể hiện&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;thông điệp,<i>thể hiện</i>,"
"*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2762
msgid ""
"zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,"
"<i>instance</i>,*&gt;"
msgstr ""
"zci &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;<i>hạng</i>,"
"<i>thể hiện</i>,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2769
msgid ""
"zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;"
"<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
msgstr ""
"zcir &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Gửi một thông điệp "
"cho &lt;<i>hạng</i>,<i>thể hiện</i>,<i>người nhận</i>&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2776
msgid ""
"zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,"
"<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
msgstr ""
"zir &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;THÔNG "
"ĐIỆP,<i>thể hiện</i>,<i>người nhận</i>&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2782
msgid "zc &lt;class&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
msgstr "zc &lt;hạng&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;<i>hạng</i>,CÁ NHÂN,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2871
msgid "Resubscribe"
msgstr "Đăng ký lại"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2874
msgid "Retrieve subscriptions from server"
msgstr "Lấy các sự đăng ký từ máy phục vụ"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2892
msgid "Use tzc"
msgstr "Dùng tzc"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2895
msgid "tzc command"
msgstr "Lệnh tzc"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2898
msgid "Export to .anyone"
msgstr "Xuất đến .anyone"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2901
msgid "Export to .zephyr.subs"
msgstr "Xuất đến .zephyr.subs"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2904
msgid "Import from .anyone"
msgstr "Nhập từ .anyone"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2907
msgid "Import from .zephyr.subs"
msgstr "Nhập từ .zephyr.subs"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2910
msgid "Realm"
msgstr "Địa hạt"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2913
msgid "Exposure"
msgstr "Phơi sáng"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2917
msgid "Encoding"
msgstr "Bảng mã"
#: libpurple/proxy.c:1080
#, c-format
msgid "Invalid Proxy type (%d) specified"
msgstr ""
#: libpurple/proxy.c:1090
msgid ""
"Either the host name or port number specified for your given proxy type is "
"invalid."
msgstr ""
"Bạn chỉ định tên máy hay số hiệu cổng không hợp lệ cho kiểu ủy nhiệm đã cho."
#: libpurple/request.c:1979
#, fuzzy
msgid "Invalid email address"
msgstr "Tên hiệu phòng không hợp lệ"
#: libpurple/request.c:2020
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid character '%c'"
msgstr "Tên phòng trò chuyện không hợp lệ"
#: libpurple/savedstatuses.c:42
msgid "I'm not here right now"
msgstr "Hiện tôi không ở đây"
#: libpurple/savedstatuses.c:524
msgid "saved statuses"
msgstr "trạng thái đã lưu"
#: libpurple/server.c:249
#, c-format
msgid "%s is now known as %s.\n"
msgstr "%s bây giờ đổi là %s.\n"
#: libpurple/server.c:738
#, c-format
msgid ""
"%s has invited %s to the chat room %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s đã mời %s vào phòng chát « %s »:\n"
"%s"
#: libpurple/server.c:743
#, c-format
msgid "%s has invited %s to the chat room %s\n"
msgstr "%s đã mời %s vào phòng chát %s\n"
#: libpurple/server.c:748
msgid "Accept chat invitation?"
msgstr "Chấp nhận lời mời chát không?"
#: libpurple/sslconn.c:226
msgid "SSL Handshake Failed"
msgstr "Lỗi thiết lập quan hệ SSL"
#: libpurple/sslconn.c:228
msgid "SSL peer presented an invalid certificate"
msgstr "Đồng đẳng SSL đã cung cấp chứng nhận không hợp lệ"
#: libpurple/sslconn.c:231
msgid "Unknown SSL error"
msgstr "Lỗi SSL không rõ"
#: libpurple/status.c:544
#, c-format
msgid "%s (%s) changed status from %s to %s"
msgstr "%s (%s) đã đổi trạng thái từ %s thành %s"
#: libpurple/status.c:556
#, c-format
msgid "%s (%s) is now %s"
msgstr "%s (%s) bây giờ đổi là %s"
#: libpurple/status.c:563
#, c-format
msgid "%s (%s) is no longer %s"
msgstr "%s (%s) thôi %s"
#: libpurple/util.c:2857
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d giây"
#: libpurple/util.c:2869
#, c-format
msgid "%d day"
msgid_plural "%d days"
msgstr[0] "%d ngày"
#: libpurple/util.c:2877
#, c-format
msgid "%s, %d hour"
msgid_plural "%s, %d hours"
msgstr[0] "%s, %d giờ"
#: libpurple/util.c:2883
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d giờ"
#: libpurple/util.c:2891
#, c-format
msgid "%s, %d minute"
msgid_plural "%s, %d minutes"
msgstr[0] "%s, %d phút"
#: libpurple/util.c:2897
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d phút"
#: libpurple/util.c:3759
#, c-format
msgid " - %s"
msgstr " - %s"
#: libpurple/util.c:3765
#, c-format
msgid " (%s)"
msgstr " (%s)"
#: libpurple/win32/libc_interface.c:349
msgid "Connection interrupted by other software on your computer."
msgstr "Kết nối bị ngắt bởi phần mềm khác trên máy tính này."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:352
msgid "Remote host closed connection."
msgstr "Máy ở xa đã đóng kết nối."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:355
msgid "Connection timed out."
msgstr "Quá hạn tạo kết nối"
#: libpurple/win32/libc_interface.c:358
msgid "Connection refused."
msgstr "Kết nối bị từ chối."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:361
msgid "Address already in use."
msgstr "Địa chỉ vẫn còn được dùng."
#: libpurple/xfer.c:287
#, c-format
msgid ""
"Error reading %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Lỗi đọc %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:291
#, c-format
msgid ""
"Error writing %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Lỗi ghi %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:295
#, c-format
msgid ""
"Error accessing %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Lỗi truy cập %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:333
msgid "Directory is not writable."
msgstr "Thư mục không cho phép ghi."
#: libpurple/xfer.c:349
msgid "Cannot send a file of 0 bytes."
msgstr "Không thể gửi tập tin kích cỡ 0 byte."
#: libpurple/xfer.c:359
msgid "Cannot send a directory."
msgstr "Không thể gửi thư mục."
#: libpurple/xfer.c:369
#, c-format
msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
msgstr "%s không phải là một tập tin thông thường nên từ chối ghi đè.\n"
#: libpurple/xfer.c:390
msgid "File is not readable."
msgstr "Tập tin không đọc được."
#: libpurple/xfer.c:458
#, c-format
msgid "%s wants to send you %s (%s)"
msgstr "%s muốn gửi cho bạn %s (%s)"
#: libpurple/xfer.c:465
#, c-format
msgid "%s wants to send you a file"
msgstr "%s muốn gửi cho bạn một tập tin"
#: libpurple/xfer.c:513
#, c-format
msgid "Accept file transfer request from %s?"
msgstr "Chấp nhận yêu cầu truyền tải tập tin từ %s không?"
#: libpurple/xfer.c:517
#, c-format
msgid ""
"A file is available for download from:\n"
"Remote host: %s\n"
"Remote port: %d"
msgstr ""
"Một tập tin đang sẵn sàng tải xuống từ :\n"
"Máy ở xa: %s\n"
"Cổng ở xa: %d"
#: libpurple/xfer.c:554
#, c-format
msgid "%s is offering to send file %s"
msgstr "%s muốn gửi tập tin %s"
#: libpurple/xfer.c:620
#, c-format
msgid "%s is not a valid filename.\n"
msgstr "%s không phải là tên tập tin hợp lệ.\n"
#: libpurple/xfer.c:647
#, c-format
msgid "Offering to send %s to %s"
msgstr "Muốn gửi %s cho %s"
#: libpurple/xfer.c:658
#, c-format
msgid "Starting transfer of %s from %s"
msgstr "Đang bắt đầu truyền %s từ %s"
#: libpurple/xfer.c:954
#, c-format
msgid "Transfer of file <A HREF=\"file://%s\">%s</A> complete"
msgstr "Đã truyền hoàn toàn tập tin <A HREF=\"file://%s\">%s</A>"
#: libpurple/xfer.c:959
#, c-format
msgid "Transfer of file %s complete"
msgstr "Đã truyền hoàn toàn tập tin %s"
#: libpurple/xfer.c:964
msgid "File transfer complete"
msgstr "Đã truyền hoàn toàn tập tin"
#: libpurple/xfer.c:1747
#, c-format
msgid "You cancelled the transfer of %s"
msgstr "Bạn đã thôi tiến trình truyền %s"
#: libpurple/xfer.c:1752
msgid "File transfer cancelled"
msgstr "Tiến trình truyền tập tin bị thôi."
#: libpurple/xfer.c:1817
#, c-format
msgid "%s cancelled the transfer of %s"
msgstr "%s đã thôi tiến trình truyền %s"
#: libpurple/xfer.c:1822
#, c-format
msgid "%s cancelled the file transfer"
msgstr "%s đã thôi tiến trình truyền tập tin"
#: libpurple/xfer.c:1875
#, c-format
msgid "File transfer to %s failed."
msgstr "Tiến trình truyền tập tin cho %s bị lỗi."
#: libpurple/xfer.c:1877
#, c-format
msgid "File transfer from %s failed."
msgstr "Tiến trình truyền tập tin từ %s bị lỗi."
#: libpurple/xmlnode.c:865
#, c-format
msgid "Error Reading %s"
msgstr "Lỗi đọc %s"
#: libpurple/xmlnode.c:866
#, c-format
msgid ""
"An error was encountered reading your %s. The file has not been loaded, and "
"the old file has been renamed to %s~."
msgstr ""
"Gặp lỗi khi đọc %s của bạn nên chưa nạp và tên tập tin cũ đã bị thay đổi "
"thành « %s~ »."
#: pidgin/gtkaccount.c:469
msgid "Login Options"
msgstr "Tùy chọn đăng nhập"
#: pidgin/gtkaccount.c:490
msgid "Pro_tocol:"
msgstr "Giao _thức:"
#: pidgin/gtkaccount.c:503 pidgin/gtkaccount.c:1153
msgid "_Username:"
msgstr "_Tên người dùng:"
#: pidgin/gtkaccount.c:601
msgid "Remember pass_word"
msgstr "Ghi nhớ _mật khẩu"
#: pidgin/gtkaccount.c:659
msgid "User Options"
msgstr "Tùy chọn người dùng"
#: pidgin/gtkaccount.c:672
msgid "_Local alias:"
msgstr "_Bí danh cục bộ :"
#: pidgin/gtkaccount.c:676
msgid "New _mail notifications"
msgstr "Thông báo thư _mới"
#: pidgin/gtkaccount.c:681
msgid "Use this buddy _icon for this account:"
msgstr "Dùng biểu tượng bạn chát cho tài khoản này:"
#: pidgin/gtkaccount.c:719 pidgin/gtkblist.c:1574 pidgin/gtkblist.c:1581
#: pidgin/gtkblist.c:1779 pidgin/gtkblist.c:1802
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:59
msgid "_Remove"
msgstr "_Bỏ"
#: pidgin/gtkaccount.c:822
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Cấp ca_o"
#: pidgin/gtkaccount.c:1017
msgid "Use GNOME Proxy Settings"
msgstr "Dùng thiết lập ủy nhiệm GNOME"
#: pidgin/gtkaccount.c:1018
msgid "Use Global Proxy Settings"
msgstr "Dùng thiết lập ủy nhiệm toàn cục"
#: pidgin/gtkaccount.c:1024
msgid "No Proxy"
msgstr "Không ủy nhiệm"
#: pidgin/gtkaccount.c:1030 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:269
msgid "SOCKS 4"
msgstr "SOCKS 4"
#: pidgin/gtkaccount.c:1036 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:273
msgid "SOCKS 5"
msgstr "SOCKS 5"
#: pidgin/gtkaccount.c:1042
msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
msgstr "Tor/Riêng tư (SOCK5)"
#: pidgin/gtkaccount.c:1048 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:281
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"
#: pidgin/gtkaccount.c:1054 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:285
msgid "Use Environmental Settings"
msgstr "Dùng thiết lập môi trường"
#: pidgin/gtkaccount.c:1099
msgid "If you look real closely"
msgstr "Nếu bạn thấy đúng là gần"
#: pidgin/gtkaccount.c:1102
msgid "you can see the butterflies mating"
msgstr "bạn có thể nhìn thấy con bướm kết đôi"
#: pidgin/gtkaccount.c:1132
msgid "Proxy _type:"
msgstr "Kiểu ủ_y nhiệm:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1141 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2344
msgid "_Host:"
msgstr "_Máy:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1145
msgid "_Port:"
msgstr "_Cổng:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1158 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2427
msgid "Pa_ssword:"
msgstr "_Mật khẩu :"
#: pidgin/gtkaccount.c:1227
msgid "Use _silence suppression"
msgstr "Dùng loại bỏ _ngầm "
#: pidgin/gtkaccount.c:1232
msgid "_Voice and Video"
msgstr "Â_m thanh và video "
#: pidgin/gtkaccount.c:1343
msgid "Unable to save new account"
msgstr "Không thể lưu tài khoản mới"
#: pidgin/gtkaccount.c:1344
msgid "An account already exists with the specified criteria."
msgstr "Một tài khoản đã có với tiêu chuẩn đã ghi rõ."
#: pidgin/gtkaccount.c:1641
msgid "Add Account"
msgstr "Thêm tài khoản"
#: pidgin/gtkaccount.c:1658
msgid "_Basic"
msgstr "Cơ _bản"
#: pidgin/gtkaccount.c:1666
msgid "Create _this new account on the server"
msgstr "_Tạo tài khoản mới này trên máy phục vụ"
#: pidgin/gtkaccount.c:1684
msgid "P_roxy"
msgstr "Ủ_y nhiệm"
#: pidgin/gtkaccount.c:1696 pidgin/gtkroomlist.c:324
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:84
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:389
#: pidgin/plugins/screencap.c:395 pidgin/plugins/spellchk.c:2249
msgid "_Add"
msgstr "Thê_m"
#: pidgin/gtkaccount.c:2089 pidgin/gtkplugin.c:1026
msgid "Enabled"
msgstr "Đã bật"
#: pidgin/gtkaccount.c:2117
msgid "Protocol"
msgstr "Giao thức"
#: pidgin/gtkaccount.c:2302
#, c-format
msgid ""
"<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
"\n"
"You have no IM accounts configured. To start connecting with %s press the "
"<b>Add...</b> button below and configure your first account. If you want %s "
"to connect to multiple IM accounts, press <b>Add...</b> again to configure "
"them all.\n"
"\n"
"You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
"<b>Accounts⇨Manage Accounts</b> in the Buddy List window"
msgstr ""
"<span size='larger' weight='bold'>Chào mừng đến %s!</span>\n"
"\n"
"Bạn chưa cấu hình tài khoản tin nhắn. Để bắt đầu kết nối với %s, bấm cái nút "
"<b>Thêm...</b> bên dưới và cấu hình tài khoản đầu tiên của mình. Muốn %s kết "
"nối đến nhiều tài khoản tin nhắn thì bấm nút <b>Thêm...</b> lần nữa để cấu "
"hình cả.\n"
"\n"
"Bạn vẫn có thể trở về cửa sổ này để thêm, chỉnh sửa hay gỡ bỏ tài khoản, sử "
"dụng mục <b>Tài khoản > Quản lý Tài khoản</b> trong cửa sổ Danh sách Bạn chát"
#: pidgin/gtkaccount.c:2427
msgid "_Add..."
msgstr "Thê_m..."
#: pidgin/gtkaccount.c:2431
msgid "_Modify..."
msgstr "_Sửa..."
#: pidgin/gtkaccount.c:2437 pidgin/plugins/spellchk.c:2201
#, fuzzy
msgid "_Delete"
msgstr "Xoá"
#: pidgin/gtkaccount.c:2443 pidgin/gtkdialogs.c:146 pidgin/gtkdialogs.c:383
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:100
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:49 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:418
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:89
#, fuzzy
msgid "_Close"
msgstr "Đóng"
#: pidgin/gtkaccount.c:2614
#, fuzzy
msgid "Authorization acceptance message:"
msgstr "Thông điệp từ chối cho phép:"
#: pidgin/gtkaccount.c:2615 pidgin/gtkaccount.c:2655
msgid "No reason given."
msgstr "Không nêu lý do."
#: pidgin/gtkaccount.c:2654
#, fuzzy
msgid "Authorization denied message:"
msgstr "Thông điệp từ chối cho phép:"
#: pidgin/gtkaccount.c:2728
#, c-format
msgid ""
"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
"list%s%s"
msgstr ""
"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s muốn thêm bạn (%s) vào danh sách bạn bè %s"
"%s"
#: pidgin/gtkaccount.c:2764
msgid "Send Instant Message"
msgstr "Gửi tin nhắn "
#: pidgin/gtkblist.c:541
#, c-format
msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
msgid_plural ""
"You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
msgstr[0] "Bạn có %d liên lạc tên %s. Muốn gộp lại không?"
#: pidgin/gtkblist.c:542
msgid ""
"Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
"list and use a single conversation window. You can separate them again by "
"choosing 'Expand' from the contact's context menu"
msgstr ""
"Trộn những liên lạc này sẽ gây ra chúng dùng chung cùng một mục nhập trên "
"danh sách bạn bè, và dùng cùng một cửa sổ thoại. Bạn vẫn có thể chia lại "
"bằng cách chọn lệnh « Mở rộng » trong trình đơn ngữ cảnh của liên lạc."
#: pidgin/gtkblist.c:544
msgid "_Yes"
msgstr "_Có"
#: pidgin/gtkblist.c:544
msgid "_No"
msgstr "_Không"
#: pidgin/gtkblist.c:677
msgid "Please update the necessary fields."
msgstr "Hãy cập nhật các trường cần thiết."
#: pidgin/gtkblist.c:1018
msgid "A_ccount"
msgstr "Tài kh_oản"
#: pidgin/gtkblist.c:1142
msgid ""
"Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
"join.\n"
msgstr "Hãy nhập thông tin thích hợp về cuộc chat mà bạn muốn tham gia.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:1147
msgid "Room _List"
msgstr "Danh sách _phòng"
#: pidgin/gtkblist.c:1413 pidgin/gtkprivacy.c:536 pidgin/gtkprivacy.c:549
msgid "_Block"
msgstr "_Chặn"
#: pidgin/gtkblist.c:1413
msgid "Un_block"
msgstr "Bỏ _chặn"
#: pidgin/gtkblist.c:1456
msgid "Move to"
msgstr "Di chuyển sang"
#: pidgin/gtkblist.c:1502
msgid "Get _Info"
msgstr "Lấy thông t_in"
#: pidgin/gtkblist.c:1505
msgid "I_M"
msgstr "_Tin nhắn"
#: pidgin/gtkblist.c:1514
msgid "_Audio Call"
msgstr "Gọi th_oại"
#: pidgin/gtkblist.c:1519
msgid "Audio/_Video Call"
msgstr "Gọi thoại/_phim"
#: pidgin/gtkblist.c:1523
msgid "_Video Call"
msgstr "Gọi _phim"
#: pidgin/gtkblist.c:1536
msgid "_Send File..."
msgstr "_Gửi tập tin..."
#: pidgin/gtkblist.c:1543
msgid "Add Buddy _Pounce..."
msgstr "Thêm thông _báo bạn chát..."
#: pidgin/gtkblist.c:1548 pidgin/gtkblist.c:1551 pidgin/gtkblist.c:1767
#: pidgin/gtkblist.c:1794
msgid "View _Log"
msgstr "_Xem bản ghi"
#: pidgin/gtkblist.c:1558 pidgin/gtkblist.c:1740
msgid "Hide When Offline"
msgstr "Ẩn khi ngoại tuyến"
#: pidgin/gtkblist.c:1558 pidgin/gtkblist.c:1740
msgid "Show When Offline"
msgstr "Hiện khi ngoại tuyến"
#: pidgin/gtkblist.c:1572 pidgin/gtkblist.c:1579 pidgin/gtkblist.c:1777
#: pidgin/gtkblist.c:1800
msgid "_Alias..."
msgstr "_Bí danh..."
#: pidgin/gtkblist.c:1711
msgid "Set Custom Icon"
msgstr "Đặt biểu tượng riêng"
#: pidgin/gtkblist.c:1714 pidgin/gtkconv.c:2423
msgid "Remove Custom Icon"
msgstr "Gỡ bỏ biểu tượng riêng"
#: pidgin/gtkblist.c:1727
msgid "Add _Buddy..."
msgstr "Thêm _bạn chát..."
#: pidgin/gtkblist.c:1730
msgid "Add C_hat..."
msgstr "Thêm C_hat..."
#: pidgin/gtkblist.c:1733
msgid "_Delete Group"
msgstr "_Xoá nhóm"
#: pidgin/gtkblist.c:1735
msgid "_Rename"
msgstr "Đổ_i tên"
#: pidgin/gtkblist.c:1761 pidgin/gtkroomlist.c:322 pidgin/gtkroomlist.c:600
msgid "_Join"
msgstr "Tham gi_a"
#: pidgin/gtkblist.c:1763
msgid "Auto-Join"
msgstr "Tự động tham gia"
#: pidgin/gtkblist.c:1765
msgid "Persistent"
msgstr "Bền bỉ"
#: pidgin/gtkblist.c:1775
msgid "_Edit Settings..."
msgstr "_Sửa thiết lập..."
#: pidgin/gtkblist.c:1809 pidgin/gtkblist.c:1834
msgid "_Collapse"
msgstr "_Co lại"
#: pidgin/gtkblist.c:1839
msgid "_Expand"
msgstr "Giãn _ra"
#: pidgin/gtkblist.c:2535 pidgin/gtkpounce.c:463
msgid ""
"You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
msgstr ""
"Hiện thời bạn chưa kết nối bằng một tài khoản nào có khả năng thêm được bạn "
"chát đó."
#: pidgin/gtkblist.c:2912
msgid "Unknown node type"
msgstr "Mã nút thông tin không rõ"
#: pidgin/gtkblist.c:3562
msgid "Please select your mood from the list"
msgstr "Hãy chọn tâm trạng trong danh sách này"
#: pidgin/gtkblist.c:3598
msgid "Message (optional)"
msgstr "Thông điệp (tùy chọn)"
#: pidgin/gtkblist.c:3603
msgid "Edit User Mood"
msgstr "Sửa tâm trạng người dùng"
#: pidgin/gtkblist.c:3764
#, c-format
msgid "<b>Account:</b> %s"
msgstr "<b>Tài khoản:</b> %s"
#: pidgin/gtkblist.c:3783
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Occupants:</b> %d"
msgstr ""
"\n"
"<b>Người ở :</b> %d"
#: pidgin/gtkblist.c:3789
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Topic:</b> %s"
msgstr ""
"\n"
"<b>Chủ đề:</b> %s"
#: pidgin/gtkblist.c:3789
msgid "(no topic set)"
msgstr "(chưa đặt chủ đề)"
#: pidgin/gtkblist.c:3866
msgid "Buddy Alias"
msgstr "Bí danh bạn chát"
#: pidgin/gtkblist.c:3893
msgid "Logged In"
msgstr "Đã đăng xuất"
#: pidgin/gtkblist.c:3939
msgid "Last Seen"
msgstr "Thấy lần cuối"
#: pidgin/gtkblist.c:3961
msgid "Spooky"
msgstr "Lạ"
#: pidgin/gtkblist.c:3963
msgid "Awesome"
msgstr "Hay quá"
#: pidgin/gtkblist.c:3965
msgid "Rockin'"
msgstr "Tuyệt vời"
#: pidgin/gtkblist.c:3995
msgid "Total Buddies"
msgstr "Tổng bạn bè"
#: pidgin/gtkblist.c:4354
#, c-format
msgid "Idle %dd %dh %02dm"
msgstr "Nghỉ %dd %dh %02dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4356
#, c-format
msgid "Idle %dh %02dm"
msgstr "Nghỉ %dh %02dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4358
#, c-format
msgid "Idle %dm"
msgstr "Nghỉ %dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4702 pidgin/gtkdocklet.c:177 pidgin/gtkdocklet.c:182
#, c-format
msgid "%d unread message from %s\n"
msgid_plural "%d unread messages from %s\n"
msgstr[0] "%d tin nhắn chưa đọc từ %s\n"
#: pidgin/gtkblist.c:4849
msgid "Manually"
msgstr "Bằng tay"
#: pidgin/gtkblist.c:4851
msgid "By status"
msgstr "Theo trạng thái"
#: pidgin/gtkblist.c:4852
msgid "By recent log activity"
msgstr "Theo hoạt động vừa ghi lưu"
#: pidgin/gtkblist.c:5149
#, c-format
msgid "%s disconnected"
msgstr "%s bị ngắt kết nối"
#: pidgin/gtkblist.c:5151
#, c-format
msgid "%s disabled"
msgstr "%s bị tắt"
#: pidgin/gtkblist.c:5155
msgid "Reconnect"
msgstr "Tái kết nối"
#: pidgin/gtkblist.c:5155 pidgin/gtkblist.c:5260
msgid "Re-enable"
msgstr "Bật lại"
#: pidgin/gtkblist.c:5168
msgid "SSL FAQs"
msgstr "Hỏi Đáp SSL"
#: pidgin/gtkblist.c:5258
msgid "Welcome back!"
msgstr "Chào mừng lại !"
#: pidgin/gtkblist.c:5295
#, c-format
msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
msgid_plural ""
"%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
msgstr[0] "%d tài khoản đã bị tắt vì bạn cũng đăng nhập từ địa chỉ khác:"
#: pidgin/gtkblist.c:5502
msgid "<b>Username:</b>"
msgstr "<b>Tên người dùng:</b>"
#: pidgin/gtkblist.c:5509
msgid "<b>Password:</b>"
msgstr "<b>Mật khẩu :</b>"
#: pidgin/gtkblist.c:5520
msgid "_Login"
msgstr "Đăn_g nhập"
#: pidgin/gtkblist.c:5814
#, c-format
msgid ""
"<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
"\n"
"You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
"b> window at <b>Accounts⇨Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, "
"you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
msgstr ""
"<span weight='bold' size='larger'>Chào mừng đến %s!</span>\n"
"\n"
"Bạn chưa hiệu lực tài khoản. Hãy hiệu lực tài khoản Tin Nhắn trong cửa sổ "
"<b>Tài khoản</b> bằng cách chọn mục <b>Tài khoản⇨Quản lý tài khoản</b>. Một "
"khi hiệu lực tài khoản thì bạn có thể đăng nhập, đặt trạng thái và nói "
"chuyện với bạn bè."
#: pidgin/gtkblist.c:6999
msgid "Add a buddy.\n"
msgstr "Thêm bạn chát.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:7014
msgid "Buddy's _username:"
msgstr "Tên người _dùng bạn chát:"
#: pidgin/gtkblist.c:7031
msgid "(Optional) A_lias:"
msgstr "(Tùy chọn) Bí d_anh:"
#: pidgin/gtkblist.c:7042
msgid "(Optional) _Invite message:"
msgstr "(Tùy chọn) Thông điệp mời_:"
#: pidgin/gtkblist.c:7047
msgid "Add buddy to _group:"
msgstr "Thêm bạn chát _vào nhóm:"
#: pidgin/gtkblist.c:7156
msgid "This protocol does not support chat rooms."
msgstr "Giao thức này không hỗ trợ phòng chát."
#: pidgin/gtkblist.c:7175
msgid ""
"You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
"chat."
msgstr ""
"Hiện thời bạn không kết nối bằng bất kỳ giao thức nào để có khả năng chat."
#: pidgin/gtkblist.c:7184
msgid ""
"Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
"would like to add to your buddy list.\n"
msgstr ""
"Hãy nhập bí danh và thông tin thích hợp cho cuộc chat mà bạn muốn thêm vào "
"danh sách bạn bè.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:7205
msgid "A_lias:"
msgstr "_Bí danh:"
#: pidgin/gtkblist.c:7212
msgid "_Group:"
msgstr "_Nhóm:"
#: pidgin/gtkblist.c:7216
msgid "Automatically _join when account connects"
msgstr ""
#: pidgin/gtkblist.c:7217
msgid "_Remain in chat after window is closed"
msgstr ""
#: pidgin/gtkblist.c:7240
msgid "Please enter the name of the group to be added."
msgstr "Hãy nhập tên của nhóm cần thêm vào."
#: pidgin/gtkblist.c:8030
msgid "Enable Account"
msgstr "Bật tài khoản"
#: pidgin/gtkblist.c:8111
msgid "_Edit Account"
msgstr "_Sửa tài khoản"
#: pidgin/gtkblist.c:8129
msgid "Set _Mood..."
msgstr "Đặt _tâm trạng..."
#: pidgin/gtkblist.c:8167 pidgin/gtkconv.c:2908
msgid "No actions available"
msgstr "Hiện không có hành động nào"
#: pidgin/gtkblist.c:8174
msgid "_Disable"
msgstr "_Tắt"
#: pidgin/gtkconv.c:345
msgid "Unsafe debugging is now disabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:350
msgid "Unsafe debugging is now enabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:359
msgid "Verbose debugging is now disabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:364
msgid "Verbose debugging is now enabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:371
#, fuzzy
msgid "Supported debug options are: plugins, version, unsafe, verbose"
msgstr ""
"Tùy chọn gỡ lỗi được hỗ trợ :\n"
" • plugins\t\tcác phần bổ sung\n"
" • version\t\tphiên bản"
#: pidgin/gtkconv.c:434
#, fuzzy
msgid ""
"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help with a specific command.<br/>The "
"following commands are available in this context:<br/>"
msgstr ""
"Dùng « /help &lt;lệnh&gt; » để được hổ trợ về lệnh đó.\n"
"Những lệnh dưới đây có thể dùng trong ngữ cảnh này:\n"
#: pidgin/gtkconv.c:530
msgid "Unknown command."
msgstr "Lệnh không rõ."
#: pidgin/gtkconv.c:793
#, c-format
msgid "<h1>Conversation with %s</h1>\n"
msgstr "<h1>Hội thoại với %s</h1>\n"
#: pidgin/gtkconv.c:830
msgid "Save Conversation"
msgstr "Lưu cuộc thoại"
#: pidgin/gtkconv.c:1342
msgid "Un-Ignore"
msgstr "Thôi lờ"
#: pidgin/gtkconv.c:1346
msgid "Ignore"
msgstr "Lờ"
#: pidgin/gtkconv.c:2230
msgid "Unable to save icon file to disk."
msgstr "Không thể lưu tập tin biểu tượng vào đĩa."
#: pidgin/gtkconv.c:2326
msgid "Save Icon"
msgstr "Lưu biểu tượng"
#: pidgin/gtkconv.c:2388
msgid "Animate"
msgstr "Hoạt cảnh"
#: pidgin/gtkconv.c:2397
msgid "Hide Icon"
msgstr "Ẩn biểu tượng"
#: pidgin/gtkconv.c:2400
msgid "Save Icon As..."
msgstr "Lưu biểu tượng dạng..."
#: pidgin/gtkconv.c:2405 pidgin/gtkconv.c:2409
msgid "Set Custom Icon..."
msgstr "Đặt biểu tượng riêng..."
#: pidgin/gtkconv.c:2414
msgid "Change Size"
msgstr "Đổi kích cỡ"
#: pidgin/gtkconv.c:2562
msgid "Show All"
msgstr "Hiện tất cả"
#: pidgin/gtkconv.c:3210
msgid "User is typing..."
msgstr "Người dùng đang gõ phím..."
#: pidgin/gtkconv.c:3282
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s has stopped typing"
msgstr ""
"\n"
"%s đã ngừng gõ phím"
#: pidgin/gtkconv.c:3495 pidgin/gtkconv.c:7315
msgid "S_end To"
msgstr "Gửi ch_o"
#: pidgin/gtkconv.c:4140
msgid "0 people in room"
msgstr "0 người trong phòng"
#: pidgin/gtkconv.c:4998 pidgin/gtkconv.c:5112
#, c-format
msgid "%d person in room"
msgid_plural "%d people in room"
msgstr[0] "%d người trong phòng"
#: pidgin/gtkconv.c:5507 pidgin/gtkstatusbox.c:636
msgid "Typing"
msgstr "Đang gõ phím"
#: pidgin/gtkconv.c:5511
msgid "Stopped Typing"
msgstr "Dừng gõ phím"
#: pidgin/gtkconv.c:5514
msgid "Nick Said"
msgstr "Tên hiệu nói"
#: pidgin/gtkconv.c:5517
msgid "Unread Messages"
msgstr "tin nhắn chưa đọc"
#: pidgin/gtkconv.c:5523
msgid "New Event"
msgstr "Dữ kiện mới"
#: pidgin/gtkconv.c:6261
msgid ""
"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will "
"automatically rejoin the chat when the account reconnects."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:6718
msgid "clear: Clears all conversation scrollbacks."
msgstr "clear: Gột mọi vùng cuộn ngược của cuộc thoại"
#: pidgin/gtkconv.c:6991
msgid "Confirm close"
msgstr "Xác nhận đóng"
#: pidgin/gtkconv.c:7023
msgid "You have unread messages. Are you sure you want to close the window?"
msgstr "Có tin nhắn chưa đọc. Bạn có chắc muốn đóng cửa sổ này không?"
#: pidgin/gtkconv.c:8085
msgid "Close other tabs"
msgstr "Đóng các thẻ khác"
#: pidgin/gtkconv.c:8091
msgid "Close all tabs"
msgstr "Đong mọi thẻ"
#: pidgin/gtkconv.c:8099
msgid "Detach this tab"
msgstr "Tách thẻ này ra"
#: pidgin/gtkconv.c:8105
msgid "Close this tab"
msgstr "Đóng thẻ này"
#: pidgin/gtkconv.c:8309
msgid "Close conversation"
msgstr "Đóng cuộc thoại"
#: pidgin/gtkconv.c:8951
msgid "Last created window"
msgstr "Cửa sổ tạo lần cuối"
#: pidgin/gtkconv.c:8953
msgid "Separate IM and Chat windows"
msgstr "Cửa sổ Tin Nhắn và Chát riêng"
#: pidgin/gtkconv.c:8955 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:78
msgid "New window"
msgstr "Cửa sổ mới"
#: pidgin/gtkconv.c:8957
msgid "By group"
msgstr "Theo nhóm"
#: pidgin/gtkconv.c:8959
msgid "By account"
msgstr "Theo tài khoản"
#: pidgin/gtkdialogs.c:168
#, c-format
msgid "%s Plugin Information"
msgstr "Thông tin plugin %s"
#: pidgin/gtkdialogs.c:178 pidgin/pidgindebugplugininfo.c:75
msgid "Plugin Information"
msgstr "Thông tin plugin "
#: pidgin/gtkdialogs.c:284
#, fuzzy
msgid "Invalid username"
msgstr "Tên hiệu không hợp lệ"
#: pidgin/gtkdialogs.c:301 pidgin/gtkdialogs.c:442 pidgin/gtkdialogs.c:520
msgid "_Name"
msgstr "Tê_n"
#: pidgin/gtkdialogs.c:307 pidgin/gtkdialogs.c:447 pidgin/gtkdialogs.c:525
msgid "_Account"
msgstr "Tài _khoản"
#: pidgin/gtkdialogs.c:456
msgid "Get User Info"
msgstr "Lấy thông tin người dùng"
#: pidgin/gtkdialogs.c:457
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
"to view."
msgstr ""
"Hãy nhập tên người dùng hay bí danh của người về họ bạn muốn xem thông tin."
#: pidgin/gtkdialogs.c:545
msgid "View User Log"
msgstr "Xem bản ghi người dùng"
#: pidgin/gtkdialogs.c:566
#, c-format
msgid "Enter an alias for %s."
msgstr "Nhập bí danh cho %s."
#: pidgin/gtkdialogs.c:568
msgid "Alias Buddy"
msgstr "Bạn chát bí danh"
#: pidgin/gtkdialogs.c:593
msgid "Alias Chat"
msgstr "Bí danh chát"
#: pidgin/gtkdialogs.c:594
msgid "Enter an alias for this chat."
msgstr "Nhập bí danh cho cuộc chát này."
#: pidgin/gtkdialogs.c:636
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from "
"your buddy list. Do you want to continue?"
msgid_plural ""
"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
"your buddy list. Do you want to continue?"
msgstr[0] ""
"Bạn sắp gỡ bỏ liên lạc có chứa %s và %d các bạn chát khác ra khỏi danh sách "
"bạn bè của bạn. Bạn muốn thực hiện không?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:644
msgid "Remove Contact"
msgstr "Bỏ liên lạc"
#: pidgin/gtkdialogs.c:647
msgid "_Remove Contact"
msgstr "_Bỏ liên lạc"
#: pidgin/gtkdialogs.c:678
#, c-format
msgid ""
"You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you "
"want to continue?"
msgstr "Bạn sắp trộn nhóm tên %s vào nhóm tên %s. Bạn muốn thực hiện không?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:685
msgid "Merge Groups"
msgstr "Trộn nhóm"
#: pidgin/gtkdialogs.c:688
msgid "_Merge Groups"
msgstr "T_rộn nhóm"
#: pidgin/gtkdialogs.c:738
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
"list. Do you want to continue?"
msgstr ""
"Bạn sắp gỡ bỏ nhóm %s và mọi thành viên ra khỏi danh sách bạn bè của bạn. "
"Bạn muốn thực hiện không?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:741
msgid "Remove Group"
msgstr "Bỏ nhóm"
#: pidgin/gtkdialogs.c:744
msgid "_Remove Group"
msgstr "_Bỏ nhóm"
#: pidgin/gtkdialogs.c:777
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
msgstr ""
"Bạn sắp gỡ bỏ %s khỏi danh sách bạn bè của bạn. Bạn muốn thực hiện không?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:780
msgid "Remove Buddy"
msgstr "Bỏ bạn chát"
#: pidgin/gtkdialogs.c:783
msgid "_Remove Buddy"
msgstr "_Bỏ bạn chát"
#: pidgin/gtkdialogs.c:804
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to "
"continue?"
msgstr ""
"Bạn sắp gỡ bỏ cuộn chát %s khỏi danh sách bạn bè. Bạn muốn thực hiện không?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:807
msgid "Remove Chat"
msgstr "Bỏ chát"
#: pidgin/gtkdialogs.c:809
msgid "_Remove Chat"
msgstr "_Bỏ chát"
#: pidgin/gtkdocklet.c:174
msgid "Right-click for more unread messages...\n"
msgstr "Nhấn-phải để xem thêm tin nhắn chưa đọc ...\n"
#: pidgin/gtkdocklet.c:541
msgid "_Change Status"
msgstr "Đổi t_rạng thái"
#: pidgin/gtkdocklet.c:561 pidgin/gtkstatusbox.c:1020
msgid "Do not disturb"
msgstr "Xin đừng quấy rầy"
#: pidgin/gtkdocklet.c:565 pidgin/gtkstatusbox.c:1021
msgid "Invisible"
msgstr "Giấu mặt"
#: pidgin/gtkdocklet.c:690
msgid "Show Buddy _List"
msgstr "Hiện danh sách _bạn bè"
#: pidgin/gtkdocklet.c:695
msgid "_Unread Messages"
msgstr "tin nhắn _chưa đọc"
#: pidgin/gtkdocklet.c:716
msgid "New _Message..."
msgstr "tin nhắn _mới..."
#: pidgin/gtkdocklet.c:733
msgid "_Accounts"
msgstr "Tài _khoản"
#: pidgin/gtkdocklet.c:735
msgid "Plu_gins"
msgstr "Phần bổ sun_g"
#: pidgin/gtkdocklet.c:738
msgid "Pr_eferences"
msgstr "T_uỳ thích"
#: pidgin/gtkdocklet.c:744
msgid "Mute _Sounds"
msgstr "Câm âm _thanh"
#: pidgin/gtkdocklet.c:756
msgid "_Quit"
msgstr "T_hoát"
#: pidgin/gtkmedia.c:590
msgid "Media error"
msgstr ""
#: pidgin/gtkmedia.c:634
#, c-format
msgid "%s wishes to start an audio/video session with you."
msgstr "%s muốn bắt đầu một buổi hợp thoại/phim với bạn."
#: pidgin/gtkmedia.c:640
#, c-format
msgid "%s wishes to start a video session with you."
msgstr "%s muốn bắt đầu một buổi hợp phim với bạn."
#: pidgin/gtkmedia.c:646
msgid "Incoming Call"
msgstr "Gọi gửi đến"
#: pidgin/gtkmedia.c:909
msgid "_Hold"
msgstr ""
#: pidgin/gtkmedia.c:976 pidgin/resources/Debug/debug.ui:132
msgid "_Pause"
msgstr "Tạm _dừng"
#: pidgin/gtkmedia.c:994
msgid "_Mute"
msgstr ""
#: pidgin/gtkmedia.c:1080
#, fuzzy
msgid "Call in progress"
msgstr "Cuộc gọi đang chạy."
#: pidgin/gtknotify.c:804
#, c-format
msgid "%s has %d new message."
msgid_plural "%s has %d new messages."
msgstr[0] "%s có %d tin nhắn mới."
#: pidgin/gtknotify.c:835
#, c-format
msgid "<b>%d new email.</b>"
msgid_plural "<b>%d new emails.</b>"
msgstr[0] "<b>%d thư mới.</b>"
#: pidgin/gtknotify.c:1262
#, c-format
msgid "The browser command \"%s\" is invalid."
msgstr "Lệnh trình duyệt « %s » không hợp lệ."
#: pidgin/gtknotify.c:1264 pidgin/gtknotify.c:1300 pidgin/gtknotify.c:1458
msgid "Unable to open URL"
msgstr "Không thể mở địa chỉ URL"
#: pidgin/gtknotify.c:1297
#, c-format
msgid "Error launching \"%s\": %s"
msgstr "Lỗi khởi chạy « %s »: %s"
#: pidgin/gtknotify.c:1459
msgid ""
"The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
msgstr ""
"Đã chọn lệnh chạy trình duyệt « Bằng tay », nhưng không cung cấp lệnh nào."
#: pidgin/gtknotify.c:1468
msgid "Unable to open URL: the 'Manual' browser command seems invalid."
msgstr ""
#: pidgin/gtknotify.c:1543
msgid "No message"
msgstr "Không có tin nhắn"
#: pidgin/gtknotify.c:1616
msgid "Open All Messages"
msgstr "Mở mọi tin nhắn"
#: pidgin/gtknotify.c:1648
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have mail!</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Có thư mới !</span>"
#: pidgin/gtknotify.c:1651
msgid "New Pounces"
msgstr "Thông báo mới"
#: pidgin/gtknotify.c:1670
msgid "Dismiss"
msgstr "Hủy"
#: pidgin/gtknotify.c:1707
msgid "Date"
msgstr "Ngày tháng"
#: pidgin/gtknotify.c:1715
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have pounced!</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Có thông báo mới !</span>"
#: pidgin/gtkplugin.c:532
msgid "The following plugins will be unloaded."
msgstr "Những phần bổ sung theo đây sẽ được bỏ nạp."
#: pidgin/gtkplugin.c:562
msgid "Multiple plugins will be unloaded."
msgstr "Nhiều phần bổ sung sẽ được bỏ nạp."
#: pidgin/gtkplugin.c:564
msgid "Unload Plugins"
msgstr "Bỏ nạp phần bổ sung"
#: pidgin/gtkplugin.c:585
msgid "Could not unload plugin"
msgstr "Không thể bỏ nạp phần bổ sung"
#: pidgin/gtkplugin.c:586
msgid ""
"The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next "
"startup."
msgstr ""
"Không thể bỏ nạp phần bổ sung ngay bây giờ, nhưng nó sẽ bị tắt vào lúc khởi "
"chạy kế tiếp."
#: pidgin/gtkplugin.c:597
#, fuzzy
msgid "Could not load plugin"
msgstr "Không thể bỏ nạp phần bổ sung"
#: pidgin/gtkplugin.c:738
#, c-format
msgid ""
"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
"Check the plugin website for an update.</span>"
msgstr ""
"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Lỗi: %s\n"
"Hãy kiểm tra địa chỉ Web của phần bổ sung để tìm bản cập nhật.</span>"
#: pidgin/gtkplugin.c:859
#, fuzzy
msgid "Authors"
msgstr "Tác giả"
#: pidgin/gtkplugin.c:860
msgid "Author"
msgstr "Tác giả"
#: pidgin/gtkplugin.c:943
msgid "<b>Written by:</b>"
msgstr "<b>Tạo bởi:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:965
msgid "<b>Web site:</b>"
msgstr "<b>Địa chỉ Web:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:975
msgid "<b>Filename:</b>"
msgstr "<b>Tên tập tin:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:1001
msgid "Configure Pl_ugin"
msgstr "Cấ_u hình phần bổ sung"
#: pidgin/gtkplugin.c:1061
msgid "<b>Plugin Details</b>"
msgstr "<b>Chi tiết về phần bổ sung</b>"
#: pidgin/gtkpounce.c:160
msgid "Select a file"
msgstr "Chọn tập tin"
#: pidgin/gtkpounce.c:568
msgid "Modify Buddy Pounce"
msgstr "Sửa thông báo bạn chát"
#: pidgin/gtkpounce.c:589 pidgin/gtkroomlist.c:560
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:134
msgid "_Account:"
msgstr "Tài _khoản:"
#: pidgin/gtkpounce.c:609
msgid "_Buddy name:"
msgstr "Tên _bạn chát:"
#: pidgin/gtkpounce.c:643
msgid "Si_gns on"
msgstr "Đăn_g nhập"
#: pidgin/gtkpounce.c:645
msgid "Signs o_ff"
msgstr "Đăng _xuất"
#: pidgin/gtkpounce.c:647
msgid "Goes a_way"
msgstr "Đi _vắng"
#: pidgin/gtkpounce.c:649
msgid "Ret_urns from away"
msgstr "Có mặt t_rở lại"
#: pidgin/gtkpounce.c:651
msgid "Becomes _idle"
msgstr "Rơ_i vào trạng thái nghỉ"
#: pidgin/gtkpounce.c:653
msgid "Is no longer i_dle"
msgstr "%s h_oạt động trở lại."
#: pidgin/gtkpounce.c:655
msgid "Starts _typing"
msgstr "_Bắt đầu gõ phím"
#: pidgin/gtkpounce.c:657
msgid "P_auses while typing"
msgstr "Tạm _dừng khi gõ phím"
#: pidgin/gtkpounce.c:659
msgid "Stops t_yping"
msgstr "Ngừng gõ _phím"
#: pidgin/gtkpounce.c:661
msgid "Sends a _message"
msgstr "Gửi tin _nhẳn"
#: pidgin/gtkpounce.c:705
msgid "Ope_n an IM window"
msgstr "_Mở cửa sổ Nhắn Tin"
#: pidgin/gtkpounce.c:707
msgid "_Pop up a notification"
msgstr "Thông _báo tự mở"
#: pidgin/gtkpounce.c:709
msgid "Send a _message"
msgstr "Gửi tin _nhẳn"
#: pidgin/gtkpounce.c:711
msgid "E_xecute a command"
msgstr "Thực thi _lệnh"
#: pidgin/gtkpounce.c:713
msgid "P_lay a sound"
msgstr "Chơi âm th_anh"
#: pidgin/gtkpounce.c:721
msgid "Brows_e..."
msgstr "Du_yệt..."
#: pidgin/gtkpounce.c:725
msgid "Br_owse..."
msgstr "_Duyệt..."
#: pidgin/gtkpounce.c:726 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2909
msgid "Pre_view"
msgstr "_Xem thử"
#: pidgin/gtkpounce.c:870
msgid "P_ounce only when my status is not Available"
msgstr "Thông báo chỉ khi trạng thái của tôi không phải « Có mặt »"
#: pidgin/gtkpounce.c:875
msgid "_Recurring"
msgstr "_Lặp lại"
#: pidgin/gtkpounce.c:1294
msgid "Pounce Target"
msgstr "Đích thông báo"
#: pidgin/gtkpounce.c:1469
msgid "Started typing"
msgstr "Đã bắt đầu gõ phím"
#: pidgin/gtkpounce.c:1471
msgid "Paused while typing"
msgstr "Đã tạm dừng khi gõ phím"
#: pidgin/gtkpounce.c:1473
msgid "Signed on"
msgstr "Đã đăng nhập"
#: pidgin/gtkpounce.c:1475
msgid "Returned from being idle"
msgstr "Đã trở lại từ trạng thái nghỉ"
#: pidgin/gtkpounce.c:1477
msgid "Returned from being away"
msgstr "Đã có mặt trở lại"
#: pidgin/gtkpounce.c:1479
msgid "Stopped typing"
msgstr "Đã dừng gõ phím"
#: pidgin/gtkpounce.c:1481
msgid "Signed off"
msgstr "Đã đăng xuất"
#: pidgin/gtkpounce.c:1483
msgid "Became idle"
msgstr "Đã rơi vào trạng thái nghỉ"
#: pidgin/gtkpounce.c:1485
msgid "Went away"
msgstr "Đã vắng mặt"
#: pidgin/gtkpounce.c:1487
msgid "Sent a message"
msgstr "Đã gửi tin nhắn"
#: pidgin/gtkpounce.c:1488
msgid "Unknown.... Please report this!"
msgstr "Không rõ... Hãy ghi báo cáo trường hợp này!"
#: pidgin/gtkprefs.c:929
msgid "(Custom)"
msgstr "(Tự chọn)"
#: pidgin/gtkprefs.c:941
msgid "none"
msgstr "không có"
#: pidgin/gtkprefs.c:941 pidgin/gtkprefs.c:989 pidgin/gtkprefs.c:1111
#: pidgin/gtkprefs.c:1119
msgid "Penguin Pimps"
msgstr "Penguin Pimps"
#: pidgin/gtkprefs.c:942
msgid "Selecting this disables graphical emoticons."
msgstr "Chọn điều này thì tắt dùng biểu tượng xúc cảm kiểu đồ họa."
#: pidgin/gtkprefs.c:990
msgid "The default Pidgin sound theme"
msgstr "Sắc thái âm thanh Pidgin mặc định"
#: pidgin/gtkprefs.c:1112
msgid "The default Pidgin buddy list theme"
msgstr "Sắc thái danh sách bạn chát Pidgin mặc định"
#: pidgin/gtkprefs.c:1120
msgid "The default Pidgin status icon theme"
msgstr "Sắc thái biểu tượng trạng thái Pidgin mặc định"
#: pidgin/gtkprefs.c:1272 pidgin/gtkprefs.c:1281
msgid "Theme failed to unpack."
msgstr "Sắc thái không giải nén được."
#: pidgin/gtkprefs.c:1330 pidgin/gtkprefs.c:1382
msgid "Theme failed to load."
msgstr "Sắc thái không nạp được."
#: pidgin/gtkprefs.c:1385
msgid "Theme failed to copy."
msgstr "Sắc thái không sao chép được."
#: pidgin/gtkprefs.c:1932
msgid "Cannot start proxy configuration program."
msgstr "Không thể khởi chạy chương trình cấu hình máy phục vụ ủy nhiệm."
#: pidgin/gtkprefs.c:1944
msgid "Cannot start browser configuration program."
msgstr "Không thể khởi chạy chương trình cấu hình trình duyệt."
#: pidgin/gtkprefs.c:1978
msgid "Disabled"
msgstr "Bị tắt"
#: pidgin/gtkprefs.c:1980
#, c-format
msgid "Use _automatically detected IP address: %s"
msgstr "Dùng đị_a chỉ IP tự động phát hiện: %s"
#: pidgin/gtkprefs.c:2102
msgid "Manual"
msgstr "Bằng tay"
#: pidgin/gtkprefs.c:2449 pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:624
msgid "_Apply"
msgstr "Á_p dụng"
#: pidgin/gtkprefs.c:2475
#, fuzzy
msgid "Failed to set new keyring"
msgstr "Không lấy được tên: %s"
#: pidgin/gtkprefs.c:2499
msgid "Selected keyring is disabled"
msgstr ""
#: pidgin/gtkprefs.c:2703
msgid "Sound Selection"
msgstr "Chọn âm thanh"
#: pidgin/gtkprefs.c:3020
msgid "DROP"
msgstr "DROP"
#: pidgin/gtkprefs.c:3095 pidgin/gtkprefs.c:3119
#, fuzzy, c-format
msgid "Silence threshold: %d%%"
msgstr "Ngưỡng yên tĩnh:"
#: pidgin/gtkprefs.c:3465
#, fuzzy
msgid "Voice/Video"
msgstr "Â_m thanh và video "
#: pidgin/gtkprivacy.c:342
msgid "Privacy"
msgstr "Riêng tư"
#: pidgin/gtkprivacy.c:352
msgid "Changes to privacy settings take effect immediately."
msgstr "Thay đổi thiết lập tính riêng tư có tác dụng ngay."
#: pidgin/gtkprivacy.c:360
msgid "Set privacy for:"
msgstr "Đặt tính riêng tư cho:"
#: pidgin/gtkprivacy.c:405
msgid "Remove Al_l"
msgstr "Bỏ tất _cả"
#: pidgin/gtkprivacy.c:491 pidgin/gtkprivacy.c:508
msgid "Permit User"
msgstr "Cho phép người dùng"
#: pidgin/gtkprivacy.c:492
msgid "Type a user you permit to contact you."
msgstr "Nhập người dùng mà bạn cho phép liên lạc với bạn."
#: pidgin/gtkprivacy.c:493
msgid "Please enter the name of the user you wish to be able to contact you."
msgstr "Hãy nhập tên của người dùng mà bạn cho phép liên lạc với bạn."
#: pidgin/gtkprivacy.c:496 pidgin/gtkprivacy.c:511
msgid "_Permit"
msgstr "Cho _phép"
#: pidgin/gtkprivacy.c:502
#, c-format
msgid "Allow %s to contact you?"
msgstr "Có cho phép %s liên lạc với bạn không?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:504
#, c-format
msgid "Are you sure you wish to allow %s to contact you?"
msgstr "Bạn có chắc là muốn cho phép %s liên lạc với bạn không?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:532 pidgin/gtkprivacy.c:546
msgid "Block User"
msgstr "Chặn người dùng"
#: pidgin/gtkprivacy.c:533
msgid "Type a user to block."
msgstr "Nhập người dùng cần chặn."
#: pidgin/gtkprivacy.c:534
msgid "Please enter the name of the user you wish to block."
msgstr "Hãy nhập tên của người dùng mà bạn muốn chặn."
#: pidgin/gtkprivacy.c:542
#, c-format
msgid "Block %s?"
msgstr "Chặn %s không?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:544
#, c-format
msgid "Are you sure you want to block %s?"
msgstr "Bạn có chắc là muốn chặn %s không?"
#: pidgin/gtkrequest.c:472
#, fuzzy
msgid "_Help"
msgstr "/Trợ g_iúp"
#: pidgin/gtkrequest.c:905
msgid "Please wait"
msgstr ""
#: pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkutils.c:1967
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:43
#, fuzzy
msgid "_Open"
msgstr "_Mở liên kết"
#: pidgin/gtkrequest.c:2470
msgid "Select Folder..."
msgstr "Chọn thư mục..."
#: pidgin/gtkrequest.c:2471
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: pidgin/gtkroomlist.c:583
msgid "_Get List"
msgstr "_Lấy danh sách"
#: pidgin/gtkroomlist.c:591
msgid "_Add Chat"
msgstr "Thê_m chát"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:305
msgid "Are you sure you want to delete the selected saved statuses?"
msgstr "Bạn chắc chắn muốn xóa các trạng thái đã lưu được chọn không?"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:579 pidgin/gtksavedstatuses.c:1211
msgid "_Use"
msgstr "_Dùng"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:723
msgid "Title already in use. You must choose a unique title."
msgstr "Tiêu đề này đang được dùng. Bạn phải chọn một tiêu đề không trùng"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:936
msgid "Different"
msgstr "Khác"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1132
msgid "_Title:"
msgstr "_Tựa đề:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1140 pidgin/gtksavedstatuses.c:1427
msgid "_Status:"
msgstr "T_rạng thái:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1146 pidgin/gtksavedstatuses.c:1461
msgid "_Message:"
msgstr "_Thông điệp:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1165
msgid "Use a _different status for some accounts"
msgstr "Đặt một trạng thái _khác cho một số tài khoản nào đó"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1218
msgid "Sa_ve and Use"
msgstr ""
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1411
#, c-format
msgid "Status for %s"
msgstr "Trạng thái cho %s"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:188 pidgin/gtksmiley-manager.c:234
msgid "Custom Smiley"
msgstr "Hình Cười Riêng"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:232
#, c-format
msgid ""
"A custom smiley for '%s' already exists. Please use a different shortcut."
msgstr "Đã có một hình cười tự chọn cho « %s ». Hãy dùng một lối tắt khác."
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:235
msgid "Duplicate Shortcut"
msgstr "Nhân đôi lối tắt"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:327
msgid "Edit Smiley"
msgstr "Sửa hình cười"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:327
msgid "Add Smiley"
msgstr "Thêm hình cười"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:356
msgid "_Image:"
msgstr "Ả_nh:"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:379
msgid "S_hortcut text:"
msgstr "C_huỗi lối tắt:"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:673
msgid "Smiley"
msgstr "Hình cười"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:682
msgid "Shortcut Text"
msgstr "Chuỗi lối tắt"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:770
msgid "Custom Smiley Manager"
msgstr "Bộ Quản lý Hình cười Riêng"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:307
msgid "Select Buddy Icon"
msgstr "Chọn biểu tượng bạn chát"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:391
msgid "Click to change your buddyicon for this account."
msgstr "Nhấn vào để thay đổi biểu tượng bạn chát cho tài khoản này."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:392
msgid "Click to change your buddyicon for all accounts."
msgstr "Nhấn vào để thay đổi biểu tượng bạn chát cho tất cả các tài khoản."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:640
msgid "Waiting for network connection"
msgstr "Đợi kết nối đến mạng"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1028
msgid "New status..."
msgstr "Trạng thái mới.."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1029
msgid "Saved statuses..."
msgstr "Trạng thái đã lưu..."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1643
msgid "Status Selector"
msgstr "Bộ chọn trạng thái"
#: pidgin/gtkutils.c:1087 pidgin/gtkutils.c:1114
#, c-format
msgid "The following error has occurred loading %s: %s"
msgstr "Gặp lỗi theo đây khi nạp %s: %s"
#: pidgin/gtkutils.c:1090 pidgin/gtkutils.c:1116
msgid "Failed to load image"
msgstr "Không nạp được ảnh"
#: pidgin/gtkutils.c:1192 pidgin/gtkutils.c:1205 pidgin/gtkutils.c:1212
msgid "You have dragged an image"
msgstr "Bạn đã kéo một ảnh"
#: pidgin/gtkutils.c:1193
msgid ""
"You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
"use it as the buddy icon for this user."
msgstr ""
"Bạn có thể gửi ảnh này như một việc truyền tập tin, nhúng nó vào trong tin "
"nhắn này, hay dùng nó là biểu tượng bạn chát cho người dùng này."
#: pidgin/gtkutils.c:1200 pidgin/gtkutils.c:1220
msgid "Set as buddy icon"
msgstr "Đặt là biểu tượng bạn chát"
#: pidgin/gtkutils.c:1201 pidgin/gtkutils.c:1221
msgid "Send image file"
msgstr "Gửi tập tin ảnh"
#: pidgin/gtkutils.c:1202 pidgin/gtkutils.c:1221
msgid "Insert in message"
msgstr "Chèn vào tin nhắn"
#: pidgin/gtkutils.c:1206
msgid "Would you like to set it as the buddy icon for this user?"
msgstr "Bạn có muốn đặt nó làm biểu tượng bạn chát cho người dùng này không?"
#: pidgin/gtkutils.c:1213
msgid ""
"You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for "
"this user."
msgstr ""
"Bạn có thể gửi ảnh này như một việc truyền tập tin, hay dùng nó làm biểu "
"tượng bạn chát cho người dùng này."
#: pidgin/gtkutils.c:1214
msgid ""
"You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for "
"this user"
msgstr ""
"Bạn có thể chèn ảnh này vào trong tin nhắn, hay dùng nó làm biểu tượng bạn "
"chát cho người dùng này."
#: pidgin/gtkutils.c:1297
msgid "Cannot send launcher"
msgstr "Không thể gửi bộ khởi chạy"
#: pidgin/gtkutils.c:1298
msgid ""
"You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send the target of "
"this launcher instead of this launcher itself."
msgstr ""
"Bạn đã kéo một bộ khởi chạy của môi trường. Rất có thể là bạn muốn gửi đích "
"đến của bộ khởi chạy, hơn là bộ khởi chạy chính nó."
#: pidgin/gtkutils.c:1354
#, c-format
msgid "Cannot send folder %s."
msgstr "Không thể gửi thư mục %s."
#: pidgin/gtkutils.c:1355
#, c-format
msgid ""
"%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within "
"individually."
msgstr ""
"%s không thể truyền tải một thư mục. Bạn chỉ được chuyển từng tập tin trong "
"đó mà thôi."
#: pidgin/gtkutils.c:1936
#, c-format
msgid ""
"<b>File:</b> %s\n"
"<b>File size:</b> %s\n"
"<b>Image size:</b> %dx%d"
msgstr ""
"<b>Tập tin:</b> %s\n"
"<b>Kích cỡ tập tin:</b> %s\n"
"<b>Kích cỡ ảnh:</b> %dx%d"
#: pidgin/gtkutils.c:1967
msgid "Buddy Icon"
msgstr "Biểu tượng bạn chát"
#: pidgin/gtkutils.c:2175
#, c-format
msgid "The file '%s' is too large for %s. Please try a smaller image.\n"
msgstr "Tập tin « %s » quá lớn cho %s. Hãy thử một ảnh nhỏ hơn.\n"
#: pidgin/gtkutils.c:2177
msgid "Icon Error"
msgstr "Lỗi biểu tượng"
#: pidgin/gtkutils.c:2177
msgid "Could not set icon"
msgstr "Không thể đặt biểu tượng"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:482
msgid "Do you really want to clear?"
msgstr "Bạn có chắc muốn xoá ?"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:505
msgid "Save File"
msgstr "Lưu tập tin"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:531
#, fuzzy
msgid "Unable to save the file"
msgstr "Không thể mở tập tin."
#: pidgin/gtkxfer.c:149
msgid "Not started"
msgstr "Chưa bắt đầu"
#: pidgin/gtkxfer.c:259
msgid "<b>Receiving As:</b>"
msgstr "<b>Nhận dạng:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:261
msgid "<b>Receiving From:</b>"
msgstr "<b>Nhận từ :</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:265
msgid "<b>Sending To:</b>"
msgstr "<b>Gửi đến:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:267
msgid "<b>Sending As:</b>"
msgstr "<b>Gửi dạng:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:460
msgid "There is no application configured to open this type of file."
msgstr "Không có ứng dụng nào được thiết lập để mở tập tin loại này."
#: pidgin/gtkxfer.c:466
msgid "An error occurred while opening the file."
msgstr "Gặp lỗi trong khi mở tập tin."
#: pidgin/gtkxfer.c:505
#, c-format
msgid "Error launching %s: %s"
msgstr "Lỗi khởi chạy %s: %s"
#: pidgin/gtkxfer.c:514
#, c-format
msgid "Error running %s"
msgstr "Lỗi chạy %s"
#: pidgin/gtkxfer.c:515
#, c-format
msgid "Process returned error code %d"
msgstr "Tiến trình trả lại mã lỗi %d"
#: pidgin/libpidgin.c:460
#, c-format
msgid ""
"%s %s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
"This is a bug in the software and has happened through\n"
"no fault of your own.\n"
"\n"
"If you can reproduce the crash, please notify the developers\n"
"by reporting a bug at:\n"
"%ssimpleticket/\n"
"\n"
"Please make sure to specify what you were doing at the time\n"
"and post the backtrace from the core file. If you do not know\n"
"how to get the backtrace, please read the instructions at\n"
"%swiki/GetABacktrace\n"
msgstr ""
"%s %s bị lỗi đoạn (segfault) và cố đổ một tập tin lõi.\n"
"Đây là một lỗi trong phần mềm, không phải do bạn.\n"
"\n"
"Nếu bạn có thể tạo lại trường hợp sụp đổ này,\n"
"hãy thông báo cho nhà phát triển bằng cách báo cáo lỗi ở :\n"
"%ssimpleticket/\n"
"\n"
"Hãy kiểm tra xem bạn ghi rõ chính xác những hành động\n"
"bạn đã làm vào lúc gặp lỗi, cũng cung cấp vết lùi (backtrace)\n"
"từ tập tin lõi. Không biết cách lấy vết lùi\n"
"thì đọc những hướng dẫn ở :\n"
"%swiki/GetABacktrace\n"
#: pidgin/libpidgin.c:766
#, fuzzy
msgid "Exiting because another libpurple client is already running."
msgstr "Đang thoát do một ứng dụng khách libpurple đang chạy.\n"
#: pidgin/pidginabout.c:270 pidgin/resources/About/about.ui:271
msgid "Build Information"
msgstr "Thông tin bạn xây dựng"
#: pidgin/pidginabout.c:295 pidgin/pidginabout.c:345
#, fuzzy
msgid "Purple Version"
msgstr "Người Purple"
#: pidgin/pidginabout.c:305 pidgin/pidginabout.c:355
msgid "GLib Version"
msgstr ""
#: pidgin/pidginabout.c:315 pidgin/pidginabout.c:365
msgid "GTK+ Version"
msgstr ""
#: pidgin/pidginabout.c:330
#, fuzzy
msgid "Runtime Information"
msgstr "Thông tin bạn xây dựng"
#: pidgin/pidgindebug.c:156
msgid "Save Debug Log"
msgstr "Lưu Báo cáo Gỡ lỗi"
#: pidgin/pidgindebug.c:491
msgid "_Icon Only"
msgstr "Chỉ _hình"
#: pidgin/pidgindebug.c:492
msgid "_Text Only"
msgstr "Chỉ _nhãn"
#: pidgin/pidgindebug.c:493
msgid "_Both Icon & Text"
msgstr "_Cả hai hình và nhãn"
#: pidgin/pidginlog.c:294
msgid "Log Deletion Failed"
msgstr "Lỗi xoá sổ theo dõi"
#: pidgin/pidginlog.c:295
msgid "Check permissions and try again."
msgstr "Hãy kiểm tra quyền hạn, rồi thử lại."
#: pidgin/pidginlog.c:339
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with "
"%s which started at %s?"
msgstr ""
"Bạn có chắc muốn xoá hoàn toàn bản ghi của cuộc thoại với %s mà bắt đầu vào "
"lúc %s không?"
#: pidgin/pidginlog.c:350
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in "
"%s which started at %s?"
msgstr ""
"Bạn có chắc muốn xoá hoàn toàn bản ghi của cuộc thoại trong %s mà bắt đầu "
"vào lúc %s không?"
#: pidgin/pidginlog.c:355
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the system log which started at "
"%s?"
msgstr ""
"Bạn có chắc muốn xoá hoàn toàn bản ghi hệ thống mà bắt đầu vào lúc %s không"
#: pidgin/pidginlog.c:373
msgid "Delete Log?"
msgstr "Xoá sổ theo dõi ?"
#: pidgin/pidginlog.c:399
msgid "Delete Log..."
msgstr "Xoá sổ theo dõi..."
#: pidgin/pidgintooltip.c:120
msgid "Pidgin Tooltip"
msgstr "Gợi ý Công cụ Pidgin"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:442 pidgin/plugins/cap/cap.c:445
msgid "Response Probability:"
msgstr "Xác suất đáp ứng:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:735
msgid "Statistics Configuration"
msgstr "Cấu hình thống kê"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:738
msgid "Maximum response timeout:"
msgstr "Thời hạn đáp ứng tối đa:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:741 pidgin/plugins/cap/cap.c:748
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:755
msgid "minutes"
msgstr "phút"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:745
msgid "Maximum last-seen difference:"
msgstr "Hiệu thấy-cuối tối đa:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:752
msgid "Threshold:"
msgstr "Ngưỡng:"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:94
msgid "Point values to use when..."
msgstr "Các giá trị điểm để dùng khi..."
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:124
msgid ""
"The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
"in the contact.\n"
msgstr ""
"Bạn chát có <i>nhiều điểm nhất</i> là bạn chát sẽ có mức ưu tiên cao nhất "
"khi liên lạc.\n"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:131
msgid "Use last buddy when scores are equal"
msgstr "Dùng bạn chát cuối khi có điểm trùng"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:136
msgid "Point values to use for account..."
msgstr "Các giá trị điểm để dùng cho tài khoản..."
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:239
msgid "Server name request"
msgstr "Yêu cầu tên máy phục vụ"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:239
msgid "Enter an XMPP Server"
msgstr "Nhập một máy phục vụ XMPP"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:240
msgid "Select an XMPP server to query"
msgstr "Chọn một máy phục vụ XMPP để hỏi"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:242
msgid "Find Services"
msgstr "Tìm dịch vụ"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:297
msgid "Add to Buddy List"
msgstr "Thêm vào danh sách bạn chát"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:467
msgid "Gateway"
msgstr "Cổng ra"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:471
msgid "Directory"
msgstr "Thư mục"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:479
msgid "PubSub Collection"
msgstr "Tập hợp PubSub"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:483
msgid "PubSub Leaf"
msgstr "PubSub Leaf"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:487
msgid "Other"
msgstr "Khác"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:495
msgid ""
"\n"
"<b>Description:</b> "
msgstr ""
"\n"
"<b>Mô tả:</b> "
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:513
msgid "Server does not exist"
msgstr "Máy phục vụ không tồn tại"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:518
msgid "Server does not support service discovery"
msgstr "Máy phục vụ không hỗ trợ chức năng phát hiện dịch vụ"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:598
msgid "XMPP Service Discovery"
msgstr "Phát hiện Dịch vụ XMPP"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:649
#, fuzzy
msgid "XMPP protocol is not loaded."
msgstr "Phần bổ sung giao thức XMPP"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:20
msgid "Service Discovery"
msgstr "Phát hiện Dịch vụ"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:38 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:73
#, fuzzy
msgid "_Stop"
msgstr "Dừng"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:54
msgid "_Browse"
msgstr "_Duyệt"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:92
msgid "Conversation Placement"
msgstr "Vị trí cuộc thoại"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:96
msgid ""
"Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By "
"conversation count\"."
msgstr ""
"Ghi chú : tùy thích về « Cuộc thoại mới » phải được đặt thành « Theo số đếm "
"cuộc thoại »."
#: pidgin/plugins/extplacement.c:102
msgid "Number of conversations per window"
msgstr "Số cuộc thoại trong mỗi cửa sổ"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:108
msgid "Separate IM and Chat windows when placing by number"
msgstr "Tách biệt cửa sổ Tin Nhắn và Chát khi đặt vị trí theo số"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:146
msgid "By conversation count"
msgstr "Theo số đếm cuộc thoại"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:187
msgid "Mouse Gestures Configuration"
msgstr "Cấu hình động tác con chuột"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:193
msgid "Middle mouse button"
msgstr "Nút ở giữa trên chuột"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:194
msgid "Right mouse button"
msgstr "Nút bên phải trên chuột"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:204
msgid "_Visual gesture display"
msgstr "_Hiển thị mỗi động tác"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:140
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Tin Nhắn"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:447
msgid "Select a person from your address book below, or add a new person."
msgstr "Chọn một người trong sổ địa chỉ bên dưới, hay thêm người mới."
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:490
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:379
#, fuzzy
msgid "C_lear"
msgstr "Dọn"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:531
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:298
msgid "Group:"
msgstr "Nhóm:"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:550
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:429
#, fuzzy
msgid "_New Person"
msgstr "Người dùng mới"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:566
#, fuzzy
msgid "_Select Buddy"
msgstr "Chọn bạn chát"
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:337
msgid ""
"Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
"person."
msgstr ""
"Chọn một người trong sổ địa chỉ vào họ cần thêm bạn chát này, hay thêm một "
"người mới."
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:445
msgid "_Associate Buddy"
msgstr "Bạn chát liên qu_an"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:253
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:260
msgid "Unable to send email"
msgstr "Không thể gửi thư"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:254
msgid "The evolution executable was not found in the PATH."
msgstr ""
"Không tìm thấy tập tin thực thi Evolution trên đường dẫn hệ thống mặc định "
"(biến PATH)."
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:261
msgid "An email address was not found for this buddy."
msgstr "Không tìm thấy địa chỉ thư cho bạn chát này."
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:287
msgid "Add to Address Book"
msgstr "Thêm vào sổ địa chỉ"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:299
msgid "Send Email"
msgstr "Gửi thư"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:379
msgid "Evolution Integration Configuration"
msgstr "Cấu hình hợp nhất với Evolution"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:382
msgid "Select all accounts that buddies should be auto-added to."
msgstr "Chọn tất cả các tài khoản vào chúng cần tự động thêm bạn chát."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:244
msgid "New Person"
msgstr "Người dùng mới"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:258
msgid "Please enter the person's information below."
msgstr "Hãy nhập vào đây thông tin về người này."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:262
msgid "Please enter the buddy's username and account type below."
msgstr "Nhập vào bên dưới tên người dùng và kiểu tài khoản của bạn chát."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:283
msgid "Account type:"
msgstr "Kiểu tài khoản:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:307
msgid "Optional information:"
msgstr "Thông tin thêm:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:326
msgid "First name:"
msgstr "Tên:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:338
msgid "Last name:"
msgstr "Họ :"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:358
msgid "Email:"
msgstr "Địa chỉ thư :"
#: pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:38
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Buddy Note</b>: %s"
msgstr ""
"\n"
"<b>Ghi chú bạn chát</b>: %s"
#: pidgin/plugins/imgupload.c:226
#, fuzzy
msgid "Uploading image"
msgstr "lỗi nạp phần bổ sung"
#: pidgin/plugins/imgupload.c:227
msgid "Please wait for image URL being retrieved..."
msgstr ""
#: pidgin/plugins/imgupload.c:357
msgid "Use image filename as link description"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/imgupload.c:365
msgid "Image Uploader"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/mailchk.c:145
msgid "Could not read $MAIL or /var/spool/mail/$USER\n"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:49
msgid ""
"A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to "
"accept."
msgstr ""
"Một phiên chạy gửi tin nhắn âm nhạc đã được yêu cầu. Hãy nhấn vào biểu tượng "
"MM để chấp nhận."
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:50
msgid "Music messaging session confirmed."
msgstr "Phiên chạy gửi tin nhắn âm nhạc đã được xác nhận."
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:404
msgid "Music Messaging"
msgstr "tin nhắn Nhạc"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:405
msgid "There was a conflict in running the command:"
msgstr "Có xung đột khi chạy lệnh:"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:515
msgid "Error Running Editor"
msgstr "Lỗi chạy bộ chỉnh sửa"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:516
msgid "The following error has occurred:"
msgstr "Gặp lỗi theo đây:"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:619
msgid "Music Messaging Configuration"
msgstr "Cấu hình tin nhắn nhạc"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:623
msgid "Score Editor Path"
msgstr "Đường dẫn bộ sửa điểm"
#: pidgin/plugins/notify.c:704
msgid "Notify For"
msgstr "Thông báo cho"
#: pidgin/plugins/notify.c:708
msgid "_IM windows"
msgstr "Cửa sổ Nhắn T_in"
#: pidgin/plugins/notify.c:716 pidgin/plugins/notify.c:742
msgid "\tS_ystem messages"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/notify.c:725
msgid "C_hat windows"
msgstr "Cửa sổ C_hat"
#: pidgin/plugins/notify.c:733
msgid "\t_Only when someone says your username"
msgstr "\t_Chỉ khi ai đó nói tên người dùng của bạn"
#: pidgin/plugins/notify.c:751
msgid "_Focused windows"
msgstr "Cử_a sổ được chú ý"
#: pidgin/plugins/notify.c:759
msgid "Notification Methods"
msgstr "Phương thức thông báo"
#: pidgin/plugins/notify.c:766
msgid "Prepend _string into window title:"
msgstr "Chèn một chuỗi vào trước tựa đề cửa _sổ:"
#: pidgin/plugins/notify.c:785
msgid "Insert c_ount of new messages into window title"
msgstr "Chèn số đếm tin nhắn mới và_o tựa đề cửa sổ"
#: pidgin/plugins/notify.c:794
msgid "Insert count of new message into _X property"
msgstr "Chèn số đếm tin nhắn mới vào thuộc tính _X"
#: pidgin/plugins/notify.c:802
msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
msgstr "Lập ẩn ý « _Khẩn » của bộ quản lý cửa sổ"
#: pidgin/plugins/notify.c:804
msgid "_Flash window"
msgstr "Nhá_y cửa sổ"
#: pidgin/plugins/notify.c:813
msgid "R_aise conversation window"
msgstr "Nâng cử_a sổ cuộc thoại lên"
#: pidgin/plugins/notify.c:823
msgid "_Present conversation window"
msgstr "Hiển thị cửa sổ cuộc th_oại lên"
#: pidgin/plugins/notify.c:831
msgid "Notification Removal"
msgstr "Bỏ thông báo"
#: pidgin/plugins/notify.c:836
msgid "Remove when conversation window _gains focus"
msgstr "_Gỡ bỏ khi cửa sổ cuộc thoại được chú ý"
#: pidgin/plugins/notify.c:843
msgid "Remove when conversation window _receives click"
msgstr "Gỡ _bỏ khi cửa sổ cuộc thoại được nhấn chuột"
#: pidgin/plugins/notify.c:851
msgid "Remove when _typing in conversation window"
msgstr "Gỡ bỏ khi gõ vào _trong cửa sổ cuộc thoại"
#: pidgin/plugins/notify.c:859
msgid "Remove when a _message gets sent"
msgstr "Gỡ bỏ _khi gửi tin nhắn"
#: pidgin/plugins/notify.c:868
msgid "Remove on switch to conversation ta_b"
msgstr "Gỡ bỏ khi chu_yển sang thẻ cuộc thoại"
#: pidgin/plugins/relnot.c:91
#, c-format
msgid "You can upgrade to %s %s today."
msgstr "Hôm nay bạn có dịp nâng cấp lên %s %s."
#: pidgin/plugins/relnot.c:96
msgid "New Version Available"
msgstr "Hiện đang có phiên bản mới"
#: pidgin/plugins/relnot.c:99
msgid "Later"
msgstr "Về sau"
#: pidgin/plugins/relnot.c:100
msgid "Download Now"
msgstr "Tải về ngay"
#: pidgin/plugins/screencap.c:291
msgid "screenshot-"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:329 pidgin/plugins/screencap.c:796
msgid "Insert screenshot"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:616
msgid ""
"Select the region to send and press Enter button to confirm or press Escape "
"button to cancel"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:710
msgid "Insert Screens_hot..."
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:795
msgid "_Screenshot"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/spellchk.c:1974
msgid "Duplicate Correction"
msgstr "Sửa chữa bản sao"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:1975
msgid "The specified word already exists in the correction list."
msgstr "Từ vừa nhập đã có sẵn trong danh sách tự sửa chữa."
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2131
msgid "Text Replacements"
msgstr "Thay thế văn bản"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2144
msgid "You type"
msgstr "Bạn gõ phím"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2158
msgid "You send"
msgstr "Bạn gửi"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2172
msgid "Whole words only"
msgstr "Chỉ nguyên từ"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2184
msgid "Case sensitive"
msgstr "Phân biệt chữ hoa/thường"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2212
msgid "Add a new text replacement"
msgstr "Thêm chuỗi thay thế mới"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2228
msgid "You _type:"
msgstr "Bạn gõ _phím:"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2232
msgid "You _send:"
msgstr "Bạn gửi:"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2235
msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
msgstr ""
"Phân biệt chính _xác chữ hoa/thường (bỏ chọn để quản lý chữ hoa/thường một "
"cách tự động)"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2237
msgid "Only replace _whole words"
msgstr "Chỉ thay thế ngu_yên từ"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2262
msgid "General Text Replacement Options"
msgstr "Tùy chọn thay thế văn bản chung"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2263
msgid "Enable replacement of last word on send"
msgstr "Hiệu lực thay thế từ cuối khi gửi"
#: pidgin/plugins/ticker/ticker.c:76
msgid "Buddy Ticker"
msgstr "Thanh cuộn bạn bè"
#: pidgin/plugins/transparency.c:153 pidgin/plugins/transparency.c:545
#: pidgin/plugins/transparency.c:590
msgid "Opacity:"
msgstr "Tính mờ đục:"
#: pidgin/plugins/transparency.c:512
msgid "IM Conversation Windows"
msgstr "Cửa sổ cuộc thoại Tin Nhắn"
#: pidgin/plugins/transparency.c:513
msgid "_IM window transparency"
msgstr "Tính trong suốt của cửa sổ Nhắn T_in"
#: pidgin/plugins/transparency.c:524
msgid "_Show slider bar in IM window"
msgstr "Hiện thanh trượt trong cửa _sổ Nhắn Tin"
#: pidgin/plugins/transparency.c:531
msgid "Remove IM window transparency on focus"
msgstr "Gỡ bỏ tính trong suốt của cửa sổ Nhắn Tin khi được chú ý"
#: pidgin/plugins/transparency.c:534 pidgin/plugins/transparency.c:580
msgid "Always on top"
msgstr "Luôn luôn phía trước"
#: pidgin/plugins/transparency.c:566
msgid "Buddy List Window"
msgstr "Cửa sổ danh sách bạn bè"
#: pidgin/plugins/transparency.c:567
msgid "_Buddy List window transparency"
msgstr "Tính trong suốt của cửa sổ danh sách _bạn bè"
#: pidgin/plugins/transparency.c:578
msgid "Remove Buddy List window transparency on focus"
msgstr "Gỡ bỏ tính trong suốt của cửa sổ danh sách bạn bè khi được chú ý"
#: pidgin/plugins/unity.c:442
msgid "Chatroom alerts"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:446
msgid "Chatroom message alerts _only where someone says your username"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:455
msgid "Launcher Icon"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:459
msgid "_Disable launcher integration"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:467
msgid "Show number of unread _messages on launcher icon"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:475
msgid "Show number of unread co_nversations on launcher icon"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:484
msgid "Messaging Menu"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:489
msgid "Show number of _unread messages for conversations in messaging menu"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:497
msgid "Show _elapsed time for unread conversations in messaging menu"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:245
msgid "Startup"
msgstr "Khởi chạy"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:246
#, c-format
msgid "_Start %s on Windows startup"
msgstr "_Chạy %s khi khởi động Windows"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:258
msgid "Allow multiple instances"
msgstr "Cho phép nhiều thể hiện"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:269
msgid "_Dockable Buddy List"
msgstr "_Danh sách bạn bè có thể neo lại"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:273
msgid "_Keep Buddy List window on top:"
msgstr "_Giữ cửa sổ danh sách bạn bè phía trước"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:278
msgid "Only when docked"
msgstr "Chỉ khi neo lại"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:64
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:700
msgid "XMPP Console"
msgstr "Bàn giao tiếp XMPP"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:220
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:299
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:450
#, fuzzy
msgid "To:"
msgstr "Cho"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:231
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:311
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:462
#, fuzzy
msgid "Type:"
msgstr "Kiểu"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:268
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:401
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:568
#, fuzzy
msgid "Insert"
msgstr "C_hèn"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:323
msgid "Body:"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:335
#, fuzzy
msgid "Subject:"
msgstr "Chủ đề"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:347
#, fuzzy
msgid "Thread:"
msgstr "Ngưỡng:"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:474
#, fuzzy
msgid "Show:"
msgstr "Hiện"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:498
#, fuzzy
msgid "Priority:"
msgstr "Ưu tiên"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:533
#, fuzzy
msgid "Logged out."
msgstr "Đã đăng xuất"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:619
#, fuzzy
msgid "Not connected to XMPP"
msgstr "Không phải có kết nối tới máy phục vụ"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:759
msgid "No XMPP protocol is loaded."
msgstr ""
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:35
msgid "_Browse logs folder"
msgstr "Duyệt qua thư mục _bản ghi"
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:80
#, fuzzy
msgid "Conversations with buddy"
msgstr "Cuộc trao đổi với %s"
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:221
#, fuzzy
msgid "<b>Total log size:</b> 123 KiB"
msgstr "Tổng kích cỡ sổ theo dõi:"
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:7
#, fuzzy
msgid "Pidgin Whiteboard"
msgstr "Bảng trắng"
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:45
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:106
#, fuzzy
msgid "_Clear"
msgstr "Dọn"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:95
#, fuzzy
msgctxt "Device for Audio Input"
msgid "Device"
msgstr "Thiết bị"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:130
#, fuzzy
msgctxt "Input for Audio"
msgid "Input"
msgstr "Đầu vào"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:163
#, fuzzy
msgctxt "Device for Audio Output"
msgid "Device"
msgstr "Thiết bị"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:198
#, fuzzy
msgctxt "Output for Audio"
msgid "Output"
msgstr "Kết xuất"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:220
msgid "Volume:"
msgstr "Â_m lượng:"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:277
msgid "Silence threshold:"
msgstr "Ngưỡng yên tĩnh:"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:303
#, fuzzy
msgid "Test Audio"
msgstr "Âm thanh"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:334
msgid "Audio"
msgstr "Âm thanh"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:384
#, fuzzy
msgctxt "Device for Video Input"
msgid "Device"
msgstr "Thiết bị"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:419
#, fuzzy
msgctxt "Input for Video"
msgid "Input"
msgstr "Đầu vào"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:452
#, fuzzy
msgctxt "Device for Video Output"
msgid "Device"
msgstr "Thiết bị"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:487
#, fuzzy
msgctxt "Output for Video"
msgid "Output"
msgstr "Kết xuất"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:524
#, fuzzy
msgid "Test Video"
msgstr "Ảnh động trực tiếp"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:543
msgid "Video"
msgstr "Phim"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:19 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:206
msgid "When away"
msgstr "Khi vắng mặt"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:23
msgid "When both away and idle"
msgstr "Khi cả hai vắng mặt và nghỉ"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:45
msgid "Based on keyboard or mouse use"
msgstr "Dựa vào cách sử dụng bàn phím hay con chuột"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:74
msgid "Browser default"
msgstr "Trình duyệt mặc định"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:82
msgid "New tab"
msgstr "Thẻ mới"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:97
msgid ""
"This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
"that support formatting."
msgstr ""
"Văn bản trong tin nhắn gửi đi của bạn sẽ hiển thị như dưới đây khi bạn dùng "
"giao thức hỗ trợ định dạng văn bản. :)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:116
msgid "On unseen events"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:120
msgid "On unseen text"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:124
msgid "On unseen text and the nick was said"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:146
msgid "Top"
msgstr "bên Trên"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:150
msgid "Bottom"
msgstr "Bên dưới"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:154
msgid "Left"
msgstr "Bên trái"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:158
msgid "Right"
msgstr "Bên phải"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:162
msgid "Left Vertical"
msgstr "Bên trái thẳng đứng"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:166
msgid "Right Vertical"
msgstr "Bên phải thẳng đứng"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:184
msgid "On unread messages"
msgstr "Khi có tin nhắn chưa đọc"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:265
msgid "No proxy"
msgstr "Không ủy nhiệm"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:277
#, fuzzy
msgid "Tor/Privacy (SOCKS 5)"
msgstr "Tor/Riêng tư (SOCK5)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:324
#, fuzzy
msgid "DirectSound"
msgstr "Thư mục"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:331
msgid "ESD"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:338
msgid "ALSA"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:345
#, fuzzy
msgid "PlaySound"
msgstr "_Phát âm thanh"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:352
msgid "Console beep"
msgstr "Tiếng bíp bàn giao tiếp"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:366
msgid "No sounds"
msgstr "Không âm thanh"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:486
msgid "_Show system tray icon:"
msgstr "_Hiện biểu tượng trên khay:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:523
msgid "System Tray Icon"
msgstr "Biểu tượng trên khay"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:563
msgid "_Hide new IM conversations:"
msgstr "Ẩn cuộc t_hoại Tin Nhắn mới:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:600
msgid "Minimi_ze new conversation windows"
msgstr "Th_u nhỏ cửa sổ cuộc thoại mới"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:621
msgid "Conversation Window"
msgstr "Cửa sổ nói chuyện"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:654
msgid "Show IMs and chats in _tabbed windows"
msgstr "Hiển thị Tin Nhắn và Chát trong cửa sổ có _thẻ"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:675
#, fuzzy
msgid "Show closed b_utton on tabs"
msgstr "Hiện _cái nút đóng trên thẻ"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:697
msgid "_Placement:"
msgstr "_Vị trí:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:742
msgid "N_ew conversations:"
msgstr "C_uộc thoại mới"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:793
msgid "Tabs"
msgstr "Thẻ"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:809
msgid "Interface"
msgstr "Giao diện"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:850
msgid "Browser preferences are configured in GNOME preferences"
msgstr "Thiết lập trình duyệt được cấu hình trong Tùy thích GNOME"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:874
#, fuzzy
msgid "Browser configuration program was not found."
msgstr "<b>Không tìm thấy chương trình cấu hình trình duyệt.</b>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:887
msgid "Configure _Browser"
msgstr "Cấu hình trình _duyệt"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:927
msgid "_Browser:"
msgstr "Trình _duyệt:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:972
msgid "_Open link in:"
msgstr "_Mở liên kết bằng:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1017
#, c-format
msgid ""
"_Manual:\n"
"(%s for URL)"
msgstr ""
"_Bằng tay:\n"
"(%s cho URL)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1062
msgid "Browser Selection"
msgstr "Chọn trình duyệt"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1078
msgid "Browser"
msgstr "Trình duyệt"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1115
#, fuzzy
msgid "Chat notification:"
msgstr "Tự mở thông báo"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1150
msgid "Show _formatting on incoming messages"
msgstr "Hiện định _dạng trên tin nhắn gửi đến"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1165
msgid "Close IMs immediately when the tab is closed"
msgstr "Đóng Tin Nhắn ngay khi thẻ bị đóng"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1179
msgid "Show _detailed information"
msgstr "Hiện thông t_in chi tiết"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1194
msgid "Enable buddy ic_on animation"
msgstr "Bật h_oạt cảnh biểu tượng bạn chát"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1209
msgid "_Notify buddies that you are typing to them"
msgstr "Thô_ng báo bạn chát mà bạn đang _gõ tin cho họ"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1224
msgid "Highlight _misspelled words"
msgstr "Tô _sáng từ sai chính tả"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1239
msgid "Use smooth-scrolling"
msgstr "Cuộn mịn"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1253
msgid "F_lash window when IMs are received"
msgstr "Nhấp nhá_y cửa sổ khi nhận tin nhắn"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1272
msgid "Resize incoming custom smileys"
msgstr "Đổi cỡ mặt cười nhận được "
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1288
msgid "Maximum size:"
msgstr "Cỡ tối đa: "
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1326
msgid "Minimum input area height in lines:"
msgstr "Bề cao vùng nhập tối thiểu theo dòng:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1394
msgid "Use font from _theme"
msgstr "Dùng phông từ sắc _thái"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1417
msgid "Conversation _font:"
msgstr "_Phông cuộc thoại:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1456
msgid "Font"
msgstr "Phông"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1527
msgid "Default Formatting"
msgstr "Định dạng mặc định"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1580
msgid "Log _format:"
msgstr "Định _dạng bản ghi:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1617
msgid "Log all _instant messages"
msgstr "Gh_i lại mọi tin nhắn"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1632
msgid "Log all c_hats"
msgstr "Ghi lại mọi cuộc c_hát"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1647
msgid "Log all _status changes to system log"
msgstr "Ghi lại mọi thay đổi t_rạng thái vào bản ghi hệ thống"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1721
msgid "ST_UN server:"
msgstr "Máy phục vụ ST_UN:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1735
#, fuzzy
msgid "Example: stunserver.org"
msgstr "<span style=\"italic\">Ví dụ : stunserver.org</span>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1754
#, fuzzy
msgid "Use _automatically detected IP address"
msgstr "Dùng đị_a chỉ IP tự động phát hiện: %s"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1777
msgid "Public _IP:"
msgstr "_IP công:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1815
msgid "IP Address"
msgstr "Địa chỉ IP"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1847
msgid "_Enable automatic router port forwarding"
msgstr "_Bật tự động chuyển tiếp cổng từ bộ định tuyến"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1867
msgid "_Manually specify range of ports to listen on:"
msgstr "Xác định bằng tay phạ_m vi các cổng trên chúng cần lắng nghe:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1889
msgid "_Start:"
msgstr "Đầ_u:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1902 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1930
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2388
msgid "0"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1916
msgid "_End:"
msgstr "_Cuối:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1962
msgid "Ports"
msgstr "Cổng"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2001
msgid "_TURN server:"
msgstr "Máy phục vụ _TURN:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2028
msgid "_UDP Port:"
msgstr "Cổng UDP:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2055
msgid "T_CP Port:"
msgstr "Cổng T_CP:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2094
msgid "Use_rname:"
msgstr "Tên người _dùng:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2120
msgid "Pass_word:"
msgstr "_Mật khẩu :"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2159
msgid "Relay Server (TURN)"
msgstr "Máy phục vụ tiếp lại (TURN)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2213
msgid "Proxy preferences are configured in GNOME preferences"
msgstr "Thiết lập máy phục vụ ủy nhiệm được cấu hình trong Tùy thích GNOME"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2231
#, fuzzy
msgid "Proxy configuration program was not found."
msgstr "<b>Không tìm thấy chương trình cấu hình máy phục vụ ủy nhiệm.</b>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2244
msgid "Configure _Proxy"
msgstr "Cấu hình ủ_y nhiệm"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2277
msgid "Use remote _DNS with SOCKS4 proxies"
msgstr "_Dùng DNS từ xa với ủy nhiệm SOCKS4"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2299
msgid "Proxy t_ype:"
msgstr "Kiểu ủ_y nhiệm:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2372
msgid "P_ort:"
msgstr "_Cổng:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2402
msgid "User_name:"
msgstr "Tê_n người dùng:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2475
msgid "Proxy Server"
msgstr "Máy phục vụ ủy nhiệm"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2528
msgid "Keyring:"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2586
#, fuzzy
msgid "Password Storage"
msgstr "Mật khẩu đã đổi"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2623
msgid "_Method:"
msgstr "_Phương pháp:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2674
#, c-format
msgid ""
"Sound c_ommand:\n"
"(%s for filename)"
msgstr ""
"_Lệnh âm thanh:\n"
"(%s cho tên tập tin)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2707
msgid "M_ute sounds"
msgstr "Câm âm th_anh"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2722
msgid "Sounds when conversation has _focus"
msgstr "Âm thanh khi cuộc thoại có tiê_u điểm"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2744
msgid "_Enable sounds:"
msgstr "_Bật âm thanh:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2844
msgid "Play"
msgstr "Chơi"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2894
msgid "_Browse..."
msgstr "Du_yệt..."
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2924
msgid "_Reset"
msgstr "Đặt _lại"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3006
msgid "_Report idle time:"
msgstr "Thông _báo thời gian nghỉ:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3051
msgid "_Minutes before becoming idle:"
msgstr "Số _phút trước khi đi nghỉ:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3089
msgid "Change to this status when _idle:"
msgstr "Đổi sang trạng thá_i này khi nghỉ:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3158
msgid "_Auto-reply:"
msgstr "_Tự động đáp ứng:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3234
msgid "Use status from last _exit at startup"
msgstr "Khởi chạ_y thì dùng trạng thái từ lần thoát cuối"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3256
msgid "Status to a_pply at startup:"
msgstr "Trạng thái cần dùng khi _khởi chạy:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3284
msgid "Status at Startup"
msgstr "Trạng thái khi khởi chạy"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3300
msgid "Status / Idle"
msgstr "Trạng thái / Nghỉ"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3332
msgid ""
"Select a theme that you would like to use from the lists below.\n"
"New themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme "
"list."
msgstr ""
"Chọn một sắc thái đẹp trong danh sách dưới đây.\n"
"Cài đặt sắc thái mới bằng cách kéo và thả vào danh sách sắc thái."
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3351
msgid "Buddy List Theme:"
msgstr "Sắc thái Danh sách Bạn chát:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3405
msgid "Status Icon Theme:"
msgstr "Sắc thái Biểu tượng Trạng thái:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3459
msgid "Sound Theme:"
msgstr "Sắc thái âm thanh:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3513
msgid "Smiley Theme:"
msgstr "Sắc thái Hình cười:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3567
msgid "Theme Selections"
msgstr "Chọn sắc thái"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3583
msgid "Themes"
msgstr "Sắc thái"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:202
msgid "Close this window when all transfers _finish"
msgstr "Đóng cửa sổ này một khi truyền _xong tất cả"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:218
msgid "C_lear finished transfers"
msgstr "_Gột việc truyền hoàn tất"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:295
msgid "Filename:"
msgstr "Tên tập tin:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:311
msgid "Local File:"
msgstr "Tập tin cục bộ :"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:343
msgid "Speed:"
msgstr "Tốc độ :"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:359
msgid "Time Elapsed:"
msgstr "Thời gian đã qua:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:375
msgid "Time Remaining:"
msgstr "Thời gian còn lại:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:513
msgid "File transfer _details"
msgstr "Ch_i tiết truyền tập tin"
#: pidgin/resources/About/about.ui:115
msgid "Pidgin"
msgstr "Pidgin"
#: pidgin/resources/About/about.ui:154
msgid "General"
msgstr "Ghung"
#: pidgin/resources/About/about.ui:191
#, fuzzy
msgid "Developers"
msgstr "Nhà phát triển hiện thời"
#: pidgin/resources/About/about.ui:226
#, fuzzy
msgid "Translators"
msgstr "Dịch giả trước đây"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:90
#, fuzzy
msgid "_Save..."
msgstr "Đã lưu..."
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:156
msgid "Filter"
msgstr "Lọc"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:158
#, fuzzy
msgid "_Filter"
msgstr "Lọc"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:179
#, fuzzy
msgid "Click for more options."
msgstr "Nhấn-phải để xem thêm tùy chọn"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:209
msgid "Level "
msgstr "Cấp "
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:229
msgid "Select the debug filter level."
msgstr "Chọn cáp lọc thông điệp gỡ lỗi"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:232
msgid "All"
msgstr "Tất cả"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:233
msgid "Misc"
msgstr "Linh tinh"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:235
msgid "Warning"
msgstr "Cảnh báo"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:237
msgid "Fatal Error"
msgstr "Lỗi nghiêm trọng"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:289
msgid "Invert"
msgstr "Đảo"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:304
msgid "Highlight matches"
msgstr "Tô sáng kết quả"
#: pidgin/resources/Debug/plugininfo.ui:10
#, fuzzy
msgid "Pidgin Plugin Information"
msgstr "Thông tin plugin "
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:8
#, fuzzy
msgid "Invite to conversation..."
msgstr "Lời mời vào cuộc thoại"
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:82
#, fuzzy
msgid "Contact:"
msgstr "Liên lạc"
#~ msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
#~ msgstr "%s. Chạy '%s -h' để biết thêm thông tin.\n"
#~ msgid ""
#~ "%s\n"
#~ "Usage: %s [OPTION]...\n"
#~ "\n"
#~ " -c, --config=DIR use DIR for config files\n"
#~ " -d, --debug print debugging messages to stderr\n"
#~ " -h, --help display this help and exit\n"
#~ " -n, --nologin don't automatically login\n"
#~ " -v, --version display the current version and exit\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s\n"
#~ "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]...\n"
#~ "\n"
#~ " -c, --config=THƯ_MỤC dùng THƯ MỤC này cho các tập tin cấu hình\n"
#~ " -d, --debug ra các thông điệp gỡ lỗi ra đầu lỗi tiêu chuẩn\n"
#~ " -h, --help hiển thị trợ giúp này, sau đó thoát\n"
#~ " -n, --nologin không tự động đăng nhập\n"
#~ " -v, --version hiển thị phiên bản hiện thời, sau đó thoát\n"
#~ msgid ""
#~ "%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
#~ "investigate and complete the migration by hand. Please report this error "
#~ "at http://developer.pidgin.im"
#~ msgstr ""
#~ "%s đã gặp lỗi khi nâng cấp thiết lập của bạn từ %s lên %s. Hãy kiểm tra "
#~ "và nâng cấp xong bằng tay. Vui lòng thông báo lỗi này ở « http://"
#~ "developer.pidgin.im »."
#~ msgid "Certificate Import"
#~ msgstr "Nhập chứng nhận"
#~ msgid "Specify a hostname"
#~ msgstr "Ghi rõ tên máy"
#~ msgid "Type the host name this certificate is for."
#~ msgstr "Gõ tên máy cho đó có chứng nhận này."
#~ msgid ""
#~ "File %s could not be imported.\n"
#~ "Make sure that the file is readable and in PEM format.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Tập tin %s không thể được nhập khẩu.\n"
#~ "Hãy kiểm tra xem tập tin có khả năng đọc và theo định dạng PEM.\n"
#~ msgid "Certificate Import Error"
#~ msgstr "Lỗi nhập khẩu chứng nhận"
#~ msgid "X.509 certificate import failed"
#~ msgstr "Lỗi nhập khẩu chứng nhận X.509"
#~ msgid "Select a PEM certificate"
#~ msgstr "Chọn chứng nhận PEM"
#~ msgid ""
#~ "Export to file %s failed.\n"
#~ "Check that you have write permission to the target path\n"
#~ msgstr ""
#~ "Lỗi xuất khẩu ra tập tin %s.\n"
#~ "Hãy kiểm tra xem bạn có quyền ghi vào đường dẫn đích\n"
#~ msgid "Certificate Export Error"
#~ msgstr "Lỗi xuất khẩu chứng nhận"
#~ msgid "X.509 certificate export failed"
#~ msgstr "Lỗi xuất khẩu chứng nhận X.509"
#~ msgid "PEM X.509 Certificate Export"
#~ msgstr "Xuất khẩu chứng nhận X.509 PEM"
#~ msgid "Certificate for %s"
#~ msgstr "Chứng nhận cho %s"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s\n"
#~ "\n"
#~ "SHA1 fingerprint:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Tên chung: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Vân tay SHA1:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "SSL Host Certificate"
#~ msgstr "Chứng nhận máy SSL"
#~ msgid "Really delete certificate for %s?"
#~ msgstr "Thực sự xoá chứng nhận cho %s không?"
#~ msgid "Confirm certificate delete"
#~ msgstr "Xác nhận xoá chứng nhận"
#~ msgid "Certificate Manager"
#~ msgstr "Bộ Quản lý Chứng nhận"
#~ msgid "Error loading plugin"
#~ msgstr "Lỗi nạp phần bổ sung"
#~ msgid "The selected file is not a valid plugin."
#~ msgstr "Tập tin đã chọn không phải là phần bổ sung hợp lệ."
#~ msgid ""
#~ "Please open the debug window and try again to see the exact error message."
#~ msgstr "Hãy mở cửa sổ gỡ lỗi rồi thử lại để xem thông điệp lỗi chính xác."
#~ msgid "Select plugin to install"
#~ msgstr "Chọn phần bổ sung cần cài đặt"
#~ msgid "Install Plugin..."
#~ msgstr "Cài đặt phần bổ sung..."
#~ msgid "Show Idle Time"
#~ msgstr "Hiện thời gian nghỉ"
#~ msgid "Show Offline Buddies"
#~ msgstr "Hiển thị bạn bè ngoại tuyến"
#~ msgid "Notify buddies when you are typing"
#~ msgstr "Thông báo bạn chát mà bạn đang gõ tin nhắn cho họ"
#~ msgid "Log IMs"
#~ msgstr "Theo dõi tin nhắn"
#~ msgid "Log chats"
#~ msgstr "Theo dõi chát"
#~ msgid "Log status change events"
#~ msgstr "Theo dõi tất cả những thay đổi trạng thái"
#~ msgid "Report Idle time"
#~ msgstr "Thông báo thời gian nghỉ"
#~ msgid "Change status when idle"
#~ msgstr "Thay đổi trạng thái khi nghỉ"
#~ msgid "Minutes before changing status"
#~ msgstr "Số phút trước khi thay đổi trạng thái"
#~ msgid "Change status to"
#~ msgstr "Đổi trạng thái thành"
#~ msgid "Buddy logs in"
#~ msgstr "Bạn chát đăng nhập"
#~ msgid "Buddy logs out"
#~ msgstr "Bạn chát đăng xuất"
#~ msgid "Message received"
#~ msgstr "Nhận tin nhắn"
#~ msgid "Message received begins conversation"
#~ msgstr "Nhận tin nhắn thì khởi đầu cuộc thoại"
#~ msgid "Message sent"
#~ msgstr "Gửi tin nhắn"
#~ msgid "Person enters chat"
#~ msgstr "Người vào phòng chat"
#~ msgid "Person leaves chat"
#~ msgstr "Người rời phòng chat"
#~ msgid "You talk in chat"
#~ msgstr "Bạn nói trong chat"
#~ msgid "Others talk in chat"
#~ msgstr "Người khác nói trong chat"
#~ msgid "Someone says your username in chat"
#~ msgstr "Ai đó nói tên bạn trong chát"
#~ msgid "Attention received"
#~ msgstr "Nhận được sự chú ý"
#~ msgid "Volume(0-100):"
#~ msgstr "Âm lượng(0-100):"
#~ msgid "Certificates"
#~ msgstr "Chứng nhận"
#~ msgid "GntClipboard"
#~ msgstr "GntClipboard"
#~ msgid "Clipboard plugin"
#~ msgstr "Phần bổ sung bảng nháp"
#~ msgid ""
#~ "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available "
#~ "to X, if possible."
#~ msgstr ""
#~ "Khi nội dung thay đổi trên bảng nháp Gnt, nội dung sẵn sàng cho X, nếu có "
#~ "thể."
#~ msgid "Buddy signs on/off"
#~ msgstr "Bạn chát đăng nhập/xuất"
#~ msgid "You receive an IM"
#~ msgstr "Bạn nhận tin nhắn"
#~ msgid "Someone speaks in a chat"
#~ msgstr "Ai đó nói trong chát"
#~ msgid "Someone says your name in a chat"
#~ msgstr "Ai đó nói tên bạn trong chát"
#~ msgid "GntGf"
#~ msgstr "GntGf"
#~ msgid "Toaster plugin"
#~ msgstr "Phần bổ sung lò nướng bánh"
#~ msgid "GntHistory"
#~ msgstr "GntHistory"
#~ msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
#~ msgstr "Hiển thị các cuộc trao đổi vừa ghi lưu trong cửa sồ trao đổi mới."
#~ msgid ""
#~ "When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
#~ "conversation into the current conversation."
#~ msgstr ""
#~ "Khi bắt đầu cuộc thoại mới, phần bổ sung này sẽ chèn cuộc thoại cuối cùng "
#~ "vào cuộc thoại hiện thời."
#~ msgid "TinyURL"
#~ msgstr "TinyURL"
#~ msgid "TinyURL plugin"
#~ msgstr "Phần bổ sung TinyURL"
#~ msgid "Online/Offline"
#~ msgstr "Trực/Ngoại tuyến"
#~ msgid "Meebo"
#~ msgstr "Meebo"
#~ msgid "No Grouping"
#~ msgstr "Không theo nhóm"
#~ msgid "Nested Grouping (experimental)"
#~ msgstr "Nhóm lại lồng nhau (vẫn thực nghiệm"
#~ msgid "Provides alternate buddylist grouping options."
#~ msgstr "Cung cấp thêm tùy chọn nhóm lại danh sách bạn chát."
#~ msgid "GntLastlog"
#~ msgstr "GntLastlog"
#~ msgid "Lastlog plugin."
#~ msgstr "Phần bổ sung lastlog."
#~ msgid "The certificate is self-signed and cannot be automatically checked."
#~ msgstr "Chứng nhận này tự ký thì không thể được tự động kiểm tra."
#~ msgid ""
#~ "The certificate is not trusted because no certificate that can verify it "
#~ "is currently trusted."
#~ msgstr ""
#~ "Chứng nhận này không đáng tin vì hiện thời không đáng tin chứng nhận nào "
#~ "có khả năng thẩm tra nó."
#~ msgid ""
#~ "The certificate is not valid yet. Check that your computer's date and "
#~ "time are accurate."
#~ msgstr ""
#~ "Chứng thực chưa hợp lệ. Hãy kiểm tra lại chính xác ngày, giờ của máy "
#~ "tính. "
#~ msgid ""
#~ "The certificate has expired and should not be considered valid. Check "
#~ "that your computer's date and time are accurate."
#~ msgstr ""
#~ "Chứng nhận này đã hết hạn sử dụng thì không nên được thấy là vẫn hợp lệ. "
#~ "Kiểm tra ngày, tháng của máy tính."
#~ msgid "The certificate presented is not issued to this domain."
#~ msgstr "Chứng nhận đưa ra không phải được cấp cho miền này."
#~ msgid ""
#~ "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
#~ "validated."
#~ msgstr ""
#~ "Bạn không có cơ sở dữ liệu chứng nhận gốc nên không thể thẩm tra chứng "
#~ "nhận này."
#~ msgid "The certificate chain presented is invalid."
#~ msgstr "Dãy chứng nhận đưa ra không phải hợp lệ."
#~ msgid "The certificate has been revoked."
#~ msgstr "Chứng nhận đã bị hủy bỏ."
#~ msgid "(DOES NOT MATCH)"
#~ msgstr "(KHÔNG TƯƠNG ỨNG)"
#~ msgid "%s has presented the following certificate for just-this-once use:"
#~ msgstr "%s đã cung cấp chứng nhận theo đây để sử dụng chỉ một lần bây giờ :"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s %s\n"
#~ "Fingerprint (SHA1): %s"
#~ msgstr ""
#~ "Tên chung: %s %s\n"
#~ "Vân tay (SHA1): %s"
#~ msgid "Single-use Certificate Verification"
#~ msgstr "Thẩm tra chứng nhận dùng một lần"
#~ msgid "Certificate Authorities"
#~ msgstr "Nhà cầm quyền chứng nhận"
#~ msgid "SSL Peers Cache"
#~ msgstr "Bộ nhớ tạm đồng đẳng SSL"
#~ msgid "Accept certificate for %s?"
#~ msgstr "Chấp nhận chứng nhận cho %s không?"
#~ msgid "SSL Certificate Verification"
#~ msgstr "Thẩm tra chứng nhận SSL"
#~ msgid "_View Certificate..."
#~ msgstr "_Xem chứng nhận..."
#~ msgid "The certificate for %s could not be validated."
#~ msgstr "Không thể thẩm tra được chứng nhận cho %s."
#~ msgid "SSL Certificate Error"
#~ msgstr "Lỗi chứng nhận SSL"
#~ msgid "Unable to validate certificate"
#~ msgstr "Không thể thẩm tra chứng nhận"
#~ msgid ""
#~ "The certificate claims to be from \"%s\" instead. This could mean that "
#~ "you are not connecting to the service you believe you are."
#~ msgstr ""
#~ "Chứng nhận tuyên bố là nó đến từ « %s » thay thế. Có thể nghĩa là bạn "
#~ "không phải có kết nối đến dịch vụ bạn tin là đó."
#~ msgid "Certificate Information"
#~ msgstr "Thông tin chứng nhận"
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
#~ msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « aim » hay không"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL "
#~ "kiểu « aim »."
#~ msgid "The handler for \"aim\" URLs"
#~ msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « aim »"
#~ msgid "The command used to handle \"aim\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « aim », nếu bật."
#~ msgid "Run the command in a terminal"
#~ msgstr "Chạy lệnh trong thiết bị cuối"
#~ msgid ""
#~ "True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
#~ "terminal."
#~ msgstr ""
#~ "Đúng nếu lệnh được dùng để quản lý địa chỉ URL kiểu này nên được chạy "
#~ "trong thiết bị cuối."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"gg\" URLs"
#~ msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « gg » hay không"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
#~ "URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL "
#~ "kiểu « gg »."
#~ msgid "The handler for \"gg\" URLs"
#~ msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « gg »"
#~ msgid "The command used to handle \"gg\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « gg », nếu bật."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"icq\" URLs"
#~ msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « icq » hay không"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL "
#~ "kiểu « icq »."
#~ msgid "The handler for \"icq\" URLs"
#~ msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « icq »"
#~ msgid "The command used to handle \"icq\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « icq », nếu bật."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"irc\" URLs"
#~ msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « irc » hay không"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL "
#~ "kiểu « irc »."
#~ msgid "The handler for \"irc\" URLs"
#~ msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « irc »"
#~ msgid "The command used to handle \"irc\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « irc », nếu bật."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"sip\" URLs"
#~ msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « sip » hay không"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL "
#~ "kiểu « sip »."
#~ msgid "The handler for \"sip\" URLs"
#~ msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « sip »"
#~ msgid "The command used to handle \"sip\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « sip », nếu bật."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"xmpp\" URLs"
#~ msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « xmpp » hay không"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL "
#~ "kiểu « xmpp »."
#~ msgid "The handler for \"xmpp\" URLs"
#~ msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « xmpp »"
#~ msgid "The command used to handle \"xmpp\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « xmpp », nếu bật."
#~ msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
#~ msgstr "Máy phục vụ D-BUS của Purple không đang chạy, vì lý do bên dưới"
#~ msgid "No name"
#~ msgstr "Không tên"
#~ msgid "Unable to create new resolver process\n"
#~ msgstr "Không thể tạo tiến trình giải quyết mới\n"
#~ msgid "Unable to send request to resolver process\n"
#~ msgstr "Không thể gửi yêu cầu cho tiến trình giải quyết\n"
#~ msgid ""
#~ "Error resolving %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Lỗi giải quyết %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Error resolving %s: %d"
#~ msgstr "Lỗi giải quyết %s: %d"
#~ msgid ""
#~ "Error reading from resolver process:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Lỗi đọc từ tiến trình giải quyết:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Resolver process exited without answering our request"
#~ msgstr "Tiến trình giải quyết đã thoát mà không đáp ứng yêu cầu"
#~ msgid "Error converting %s to punycode: %d"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi chuyển đổi %s sang punycode: %d"
#~ msgid "Thread creation failure: %s"
#~ msgstr "Lỗi tạo mạch: %s"
#~ msgid "Unknown reason"
#~ msgstr "Lý do không rõ"
#~ msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
#~ msgstr "Hủy tìm kiếm DNS trong chế độ ủy nhiệm Tor."
#~ msgid "XML"
#~ msgstr "XML"
#~ msgid ""
#~ "No codecs left. Your codec preferences in fs-codecs.conf are too strict."
#~ msgstr ""
#~ "Không có codec nào còn lại. Thiết lập codec trong tập tin cấu hình « fs-"
#~ "codecs.conf » vẫn quá bị hạn chế."
#~ msgid "A non-recoverable Farsight2 error has occurred."
#~ msgstr "Gặp một lỗi Farsight2 từ đó không thể phục hồi."
#~ msgid "Plugin magic mismatch %d (need %d)"
#~ msgstr "Sai khớp ma thuật phần bổ sung %d (cần %d)"
#~ msgid ""
#~ "The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try "
#~ "again."
#~ msgstr ""
#~ "Không tìm thấy phần bổ sung cần thiết %s. Hãy cài đặt nó rồi thử lại."
#~ msgid "Unable to load the plugin"
#~ msgstr "Không thể nạp phần bổ sung"
#~ msgid "The required plugin %s was unable to load."
#~ msgstr "Không nạp được phần bổ sung %s theo yêu cầu."
#~ msgid "Unable to load your plugin."
#~ msgstr "Không thể nạp phần bổ sung của bạn."
#~ msgid "%s requires %s, but it failed to unload."
#~ msgstr "%s cần thiết %s, nhưng nó không bỏ nạp được."
#~ msgid "Autoaccept"
#~ msgstr "Tự động chấp nhận"
#~ msgid "Auto-accept file transfer requests from selected users."
#~ msgstr ""
#~ "Tự động chấp nhận yêu cầu truyền tải tập tin từ các người dùng đã chọn."
#~ msgid "Buddy Notes"
#~ msgstr "Ghi chú bạn chát"
#~ msgid "Store notes on particular buddies."
#~ msgstr "Lưu bản ghi chú về bạn chát nào đó"
#~ msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
#~ msgstr "Thêm tùy chọn để lưu bản ghi chú về bạn chát trên danh sách bạn bè."
#~ msgid "Cipher Test"
#~ msgstr "Thử mật mã"
#~ msgid "Tests the ciphers that ship with libpurple."
#~ msgstr "Thử các mật mã có sẵn trong thư viện libpurple."
#~ msgid "DBus Example"
#~ msgstr "Thí dụ DBus"
#~ msgid "DBus Plugin Example"
#~ msgstr "Thí dụ phần bổ sung DBus"
#~ msgid "File Control"
#~ msgstr "Điều khiển tập tin"
#~ msgid "Allows control by entering commands in a file."
#~ msgstr "Cho phép điều khiển bằng các lệnh ghi trong tập tin."
#~ msgid "I'dle Mak'er"
#~ msgstr "Bộ làm nghỉ"
#~ msgid "Allows you to hand-configure how long you've been idle"
#~ msgstr "Cho phép bạn tự cấu hình thời gian nghỉ"
#~ msgid "IPC Test Client"
#~ msgstr "Trình khách thử IPC"
#~ msgid "Test plugin IPC support, as a client."
#~ msgstr "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình khách."
#~ msgid ""
#~ "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
#~ "calls the commands registered."
#~ msgstr ""
#~ "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình khách. Việc này định vị "
#~ "phần bổ sung máy phục vụ và gọi các lệnh đã đăng ký."
#~ msgid "IPC Test Server"
#~ msgstr "Trình phục vụ thử IPC"
#~ msgid "Test plugin IPC support, as a server."
#~ msgstr "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình phục vụ."
#~ msgid ""
#~ "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
#~ msgstr ""
#~ "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình phục vụ. Việc này đăng ký "
#~ "các lệnh IPC."
#~ msgid "Join/Part Hiding"
#~ msgstr "Ẩn Vào/Rời"
#~ msgid "Hides extraneous join/part messages."
#~ msgstr "Ẩn các thông điệp Vào/Rời thừa."
#~ msgid ""
#~ "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those "
#~ "users actively taking part in a conversation."
#~ msgstr ""
#~ "Phần bổ sung này ẩn các thông điệp Vào/Rời trong phòng lớn, trừ thông "
#~ "điệp về những người dùng đang nói chuyện."
#~ msgid "(UTC)"
#~ msgstr "(UTC)"
#~ msgid "Fire"
#~ msgstr "Fire"
#~ msgid "Messenger Plus!"
#~ msgstr "Messenger Plus!"
#~ msgid "Log Reader"
#~ msgstr "Bộ đọc sổ theo dõi"
#~ msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
#~ msgstr ""
#~ "Bao gồm trong bộ xem bản ghi các bản ghi của ứng dụng khách tin nhắn khác."
#~ msgid ""
#~ "When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
#~ "Currently, this includes Adium, MSN Messenger, aMSN, and Trillian.\n"
#~ "\n"
#~ "WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use "
#~ "it at your own risk!"
#~ msgstr ""
#~ "Khi xem bản ghi, phần bổ sung này sẽ cũng bao gồm các bản ghi của ứng "
#~ "dụng khách tin nhắn khác. Hiện thời, gồm có Adium, MSN Messenger, aMSN và "
#~ "Trillian.\n"
#~ "\n"
#~ "CẢNH BÁO : phần bổ sung này vẫn còn là mã nguồn anfa (rất mới, chưa thử) "
#~ "nên có thể sụp đổ nhiều. Hãy tự chịu trách nhiệm khi dùng nó !"
#~ msgid "Mono Plugin Loader"
#~ msgstr "Bộ nạp phần bổ sung Mono"
#~ msgid "Loads .NET plugins with Mono."
#~ msgstr "Nạp phần bổ sung .NET với Mono."
#~ msgid "Add new line in IMs"
#~ msgstr "Thêm dòng mới vào tin nhắn"
#~ msgid "Add new line in Chats"
#~ msgstr "Thêm dòng mới vào chat"
#~ msgid "New Line"
#~ msgstr "Dòng mới"
#~ msgid "Prepends a newline to displayed message."
#~ msgstr "Thêm dòng mới vào trước tin nhắn đã hiển thị."
#~ msgid ""
#~ "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears "
#~ "below the username in the conversation window."
#~ msgstr ""
#~ "Thêm một dòng mới vào trước tin nhắn, để phần còn lại của tin nhắn sẽ "
#~ "xuất hiện bên dưới tên người dùng trong cửa sổ thoại."
#~ msgid "Offline Message Emulation"
#~ msgstr "Mô phỏng tin nhắn ngoại tuyến"
#~ msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
#~ msgstr ""
#~ "Lưu dạng thông báo các tin nhắn được gửi cho người dùng chưa kết nối."
#~ msgid "One Time Password Support"
#~ msgstr "Hỗ trợ Mật khẩu Một lần"
#~ msgid "Enforce that passwords are used only once."
#~ msgstr "Buộc dùng mỗi mật khẩu chỉ một lần thôi"
#~ msgid ""
#~ "Allows you to enforce on a per-account basis that passwords not being "
#~ "saved are only used in a single successful connection.\n"
#~ "Note: The account password must not be saved for this to work."
#~ msgstr ""
#~ "Cho phép bạn ép buộc đặc trưng cho mỗi tài khoản rằng mật khẩu nào chưa "
#~ "lưu thì được sử dụng trong chỉ một kết nối thành công.\n"
#~ "Ghi chú : một khi lưu được, mật khẩu tài khoản không hợp tác với tuỳ chọn "
#~ "này."
#~ msgid "Perl Plugin Loader"
#~ msgstr "Bộ nạp phần bổ sung Perl"
#~ msgid "Provides support for loading perl plugins."
#~ msgstr "Cung cấp hỗ trợ để nạp phần bổ sung Perl."
#~ msgid "Psychic Mode"
#~ msgstr "Chế độ dự đoán"
#~ msgid "Psychic mode for incoming conversation"
#~ msgstr "Chế độ dự đoán về cuộc thoại gửi đến"
#~ msgid "Signals Test"
#~ msgstr "Kiểm tra tín hiệu"
#~ msgid "Test to see that all signals are working properly."
#~ msgstr "Kiểm tra để biết là mọi tín hiệu hoạt động tốt."
#~ msgid "Simple Plugin"
#~ msgstr "Phần bổ sung đơn giản"
#~ msgid "Tests to see that most things are working."
#~ msgstr "Kiểm tra để biết phần lớn thứ đang hoạt động."
#~ msgid "X.509 Certificates"
#~ msgstr "Chứng nhận X.509"
#~ msgid "GNUTLS"
#~ msgstr "GNUTLS"
#~ msgid "Provides SSL support through GNUTLS."
#~ msgstr "Cung cấp hỗ trợ SSL thông qua GNUTLS."
#~ msgid "NSS"
#~ msgstr "NSS"
#~ msgid "Provides SSL support through Mozilla NSS."
#~ msgstr "Cung cấp hỗ trợ SSL thông qua Mozilla NSS."
#~ msgid "SSL"
#~ msgstr "SSL"
#~ msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
#~ msgstr "Cung cấp một lớp bọc cho thư viện hỗ trợ SSL."
#~ msgid "Buddy State Notification"
#~ msgstr "Thông báo trạng thái bạn chát"
#~ msgid ""
#~ "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away "
#~ "or idle."
#~ msgstr ""
#~ "Thông báo trong cửa sổ cuộc thoại trạng thái vắng mặt, có mặt, hay nghỉ "
#~ "của bạn chát."
#~ msgid "Tcl Plugin Loader"
#~ msgstr "Bộ nạp phần bổ sung Tcl"
#~ msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
#~ msgstr "Cung cấp hỗ trợ để nạp phần bổ sung Tcl"
#~ msgid ""
#~ "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
#~ "install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
#~ msgstr ""
#~ "Không thể phát hiện bản cài đặt ActiveTCL. Muốn sử dụng phần bổ sung TCL "
#~ "thì cài đặt ActiveTCL từ địa chỉ « http://www.activestate.com ».\n"
#~ msgid "Bonjour Protocol Plugin"
#~ msgstr "Phần bổ sung giao thức Bonjour"
#~ msgid "Bonjour"
#~ msgstr "Bonjour"
#~ msgid "%s has closed the conversation."
#~ msgstr "%s đã đóng cửa sổ cuộc thoại."
#~ msgid "Year of birth"
#~ msgstr "Năm sinh"
#~ msgid "Only online"
#~ msgstr "Chỉ trực tuyến"
#~ msgid "All people"
#~ msgstr "Mọi người "
#~ msgid "Only buddies"
#~ msgstr "Chỉ bạn bè "
#~ msgid "Select a chat for buddy: %s"
#~ msgstr "Chọn cuộc chát cho bạn chát: %s"
#~ msgid "Add to chat..."
#~ msgstr "Thêm vào chát..."
#~ msgid "UIN"
#~ msgstr "UIN"
#~ msgid "Birth Year"
#~ msgstr "Năm sinh"
#~ msgid "Unable to display the search results."
#~ msgstr "Không thể hiển thị kết quả tìm kiếm."
#~ msgid "Add to chat"
#~ msgstr "Thêm vào chát"
#~ msgid "This chat name is already in use"
#~ msgstr "Tên chát này đang được dùng"
#~ msgid "Gadu-Gadu Protocol Plugin"
#~ msgstr "Phần bổ sung giao thức Gadu-Gadu"
#~ msgid "Polish popular IM"
#~ msgstr "Hệ tin nhắn nhanh phổ biến ở Phần Lan"
#~ msgid "IRC Protocol Plugin"
#~ msgstr "Phần bổ sung giao thức IRC"
#~ msgid "The IRC Protocol Plugin that Sucks Less"
#~ msgstr "Phần bổ sung giao thức IRC ít rắc rối"
#~ msgid "action &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
#~ msgstr "action &lt;việc cần làm&gt;: Thực hiện một hành động."
#~ msgid "authserv: Send a command to authserv"
#~ msgstr "authserv: Gửi lệnh tới authserv"
#~ msgid ""
#~ "away [message]: Set an away message, or use no message to return from "
#~ "being away."
#~ msgstr ""
#~ "away [thông điệp]: Đặt một thông báo đi vắng, hay không dùng thông điệp "
#~ "để trở lại sau khi đi vắng."
#~ msgid "ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick."
#~ msgstr "ctcp <tên_hiệu> <msg>: gửi thông điệp ctcp msg cho tên hiệu đó."
#~ msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
#~ msgstr "chanserv: gửi một câu lệnh cho trình phục vụ kênh"
#~ msgid ""
#~ "deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from "
#~ "someone. You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "deop &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Loại bỏ trạng thái người điều "
#~ "hành kênh khỏi ai đó. Bạn phải là một người điều hành kênh để làm điều "
#~ "này."
#~ msgid ""
#~ "devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from "
#~ "someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "devoice &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Loại bỏ trạng thái thoại "
#~ "trong kênh khỏi ai đó, ngăn họ trò chuyện nếu kênh được đặt (+m). Bạn "
#~ "phải là một người điều hành kênh để làm điều này."
#~ msgid ""
#~ "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
#~ "channel, or the current channel."
#~ msgstr ""
#~ "invite &lt;tên_hiệu&gt; [phòng]: Mời bạn hữu tham gia kênh đã ghi rõ, "
#~ "hay kênh hiện tại."
#~ msgid ""
#~ "j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
#~ "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
#~ msgstr ""
#~ "j &lt;phòng1&gt;[,phòng2][,...] [khoá1[,khoá2][,...]]: Nhập vào một hay "
#~ "nhiều kênh, tùy chọn cung cấp một khoá cho mỗi kênh nếu cần."
#~ msgid ""
#~ "join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
#~ "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
#~ msgstr ""
#~ "join &lt;phòng1&gt;[,phòng2][,...] [khoá1[,khoá2][,...]]: Vào một hay "
#~ "nhiều kênh, tùy chọn cung cấp một khoá cho mỗi kênh nếu cần."
#~ msgid ""
#~ "kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be "
#~ "a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "kick &lt;tên_hiệu&gt; [thông_điệp]: Loại bỏ ai đó khỏi một kênh. Bạn phải "
#~ "là người điều hành kênh để làm điều này."
#~ msgid ""
#~ "list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some "
#~ "servers may disconnect you upon doing this.</i>"
#~ msgstr ""
#~ "list: hiển thị danh sách các phòng trò chuyện nằm trên mạng này. <i>Cảnh "
#~ "báo : một số máy phục vụ có thể ngắt kết nối khi bạn làm điều này.</i>"
#~ msgid "me &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
#~ msgstr "me &lt;hành động cần làm&gt;: Thực hiện một hành động"
#~ msgid "memoserv: Send a command to memoserv"
#~ msgstr "memoserv: gửi lệnh cho trình phục vụ ghi nhớ (memoserv)"
#~ msgid ""
#~ "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a "
#~ "channel or user mode."
#~ msgstr ""
#~ "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;tên_hiệu|kênh&gt;: Đặt hay bỏ đặt một "
#~ "kênh hay chế độ người dùng."
#~ msgid ""
#~ "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
#~ "opposed to a channel)."
#~ msgstr ""
#~ "msg &lt;tên_hiệu&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gửi một tin nhắn riêng cho một "
#~ "người dùng (thay vì gửi đến cả kênh)"
#~ msgid "names [channel]: List the users currently in a channel."
#~ msgstr "names [kênh]: Liệt kê danh sách người dùng đang trong một kênh."
#~ msgid "nickserv: Send a command to nickserv"
#~ msgstr "nickserv: Gửi lệnh cho trình phục vụ tên hiệu (nickserv)"
#~ msgid "notice &lt;target&lt;: Send a notice to a user or channel."
#~ msgstr "notice &lt;đích&lt;: Gửi thông báo cho một người dùng hay kênh."
#~ msgid ""
#~ "op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "op &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Tặng trạng thái người điều hành "
#~ "kênh cho bạn khác. Bạn phải là người điều hành kênh để làm việc này."
#~ msgid ""
#~ "operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
#~ "can't use it."
#~ msgstr ""
#~ "operwall &lt;thông_điệp&gt;: Nếu bạn không biết điều này nghĩa là gì, bạn "
#~ "có lẽ không thể dùng nó."
#~ msgid "operserv: Send a command to operserv"
#~ msgstr "operserv: gửi lệnh cho trình phục vụ người điều hành (operserv)"
#~ msgid ""
#~ "part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified "
#~ "channel, with an optional message."
#~ msgstr ""
#~ "part [phòng] [thông_điệp]: Rời khỏi kênh hiện tại, hay một kênh nào đó, "
#~ "tùy chọn để lại một thông điệp."
#~ msgid ""
#~ "ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user "
#~ "specified) has."
#~ msgstr ""
#~ "ping [tên_hiệu]: Hỏi một thời gian trễ của người dùng (hay máy phục vụ "
#~ "nếu không xác định tên người dùng cụ thể)."
#~ msgid ""
#~ "query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
#~ "opposed to a channel)."
#~ msgstr ""
#~ "query &lt;tên_hiệu&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gởi một thông điệp riêng cho "
#~ "người dùng (thay vì gửi đến cả kênh)"
#~ msgid ""
#~ "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message."
#~ msgstr ""
#~ "quit [thông_điệp]: Ngưng kết nối với máy phục vụ, kèm theo một thông báo "
#~ "tuỳ chọn."
#~ msgid "quote [...]: Send a raw command to the server."
#~ msgstr "quote [...]: Gởi một dòng lệnh thô đến máy phục vụ."
#~ msgid ""
#~ "remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a "
#~ "channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "remove &lt;tên_hiệu&gt; [thông_điệp]: Loại bỏ một người ra khỏi phòng. "
#~ "Bạn phải là người điều hành kênh để làm điều này."
#~ msgid "time: Displays the current local time at the IRC server."
#~ msgstr "time: Hiển thị thời gian hiện tại của máy phục vụ IRC."
#~ msgid "topic [new topic]: View or change the channel topic."
#~ msgstr "topic [chủ đề mới]: Xem hay thay đổi chủ đề kênh."
#~ msgid "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Set or unset a user mode."
#~ msgstr "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Đặt hay bỏ chế độ người dùng."
#~ msgid "version [nick]: send CTCP VERSION request to a user"
#~ msgstr "version [tên_hiệu]: gửi cho người dùng một yêu cầu CTCP VERSION"
#~ msgid ""
#~ "voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "voice &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Tặng trạng thái thoại trong "
#~ "kênh cho người khác. Bạn phải là người điều hành kênh để làm điều này."
#~ msgid ""
#~ "wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
#~ "can't use it."
#~ msgstr ""
#~ "wallops &lt;thông_điệp&gt;: Nếu bạn không biết điều này nghĩa là gì, bạn "
#~ "có lẽ không thể dùng nó."
#~ msgid "whois [server] &lt;nick&gt;: Get information on a user."
#~ msgstr ""
#~ "whois [máy_phục_vụ] &lt;tên_hiệu&gt;: Thu thập thông tin về một người "
#~ "dùng."
#~ msgid "whowas &lt;nick&gt;: Get information on a user that has logged off."
#~ msgstr ""
#~ "whowas &lt;tên_hiệu&gt;: Thu thập thông tin về một người dùng đã đăng "
#~ "xuất."
#~ msgid "Invalid Encoding"
#~ msgstr "Mã không hợp lệ "
#~ msgid ""
#~ "Unexpected response from the server. This may indicate a possible MITM "
#~ "attack"
#~ msgstr "Phản hồi chưa định nghĩa từ máy chủ. Đây có thể là tấn công MITM. "
#~ msgid ""
#~ "The server does support channel binding, but did not appear to advertise "
#~ "it. This indicates a likely MITM attack"
#~ msgstr ""
#~ "Máy chủ không hỗ trợ gắn kết kênh, nhưng máy chủ quảng cáo như vậy. Đây "
#~ "có thể là tấn công MITM "
#~ msgid "Server does not support channel binding"
#~ msgstr "Máy chủ không hỗ trợ gắn kết kênh "
#~ msgid "Unsupported channel binding method"
#~ msgstr "Phương thức gắn kết kênh không được hỗ trợ "
#~ msgid "Invalid Username Encoding"
#~ msgstr "Mã tên người dùng không hợp lệ "
#~ msgid "Unable to establish a connection with the server"
#~ msgstr "Không thể thiết lập kết nối đến máy phục vụ"
#~ msgid "Unable to establish a connection with the server: %s"
#~ msgstr "Không thể thiết lập kết nối đến máy phục vụ : %s"
#~ msgid "Unable to establish SSL connection"
#~ msgstr "Không thể thiết lập kết nối SSL"
#~ msgid "URL"
#~ msgstr "URL"
#~ msgid ""
#~ "Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: "
#~ "Each field supports wild card searches (%)"
#~ msgstr ""
#~ "Tìm liên lạc bằng cách gõ vào trường tiêu chuẩn tìm kiếm. Ghi chú : mỗi "
#~ "trường cũng hỗ trợ tìm kiếm bằng ký tự đại diện (%)"
#~ msgid "State"
#~ msgstr "Bang"
#~ msgid "Postal code"
#~ msgstr "Mã vùng"
#~ msgid "Extended Away"
#~ msgstr "Vắng mắt lâu"
#~ msgid "XMPP stream missing ID"
#~ msgstr "Dòng XMPP thiếu ID "
#~ msgid "Afraid"
#~ msgstr "Sợ"
#~ msgid "Amazed"
#~ msgstr "Kinh ngạc"
#~ msgid "Amorous"
#~ msgstr "Đa tình"
#~ msgid "Annoyed"
#~ msgstr "Phật lòng"
#~ msgid "Aroused"
#~ msgstr "Dâm dật"
#~ msgid "Brave"
#~ msgstr "Can đảm"
#~ msgid "Calm"
#~ msgstr "Ôn hoà"
#~ msgid "Cautious"
#~ msgstr "Cẩn thận"
#~ msgid "Cold"
#~ msgstr "Lạnh"
#~ msgid "Confident"
#~ msgstr "Tin chắc"
#~ msgid "Confused"
#~ msgstr "Bối rối"
#~ msgid "Contemplative"
#~ msgstr "Trầm ngâm"
#~ msgid "Contented"
#~ msgstr "Vừa lòng"
#~ msgid "Cranky"
#~ msgstr "Cáu kỉnh"
#~ msgid "Crazy"
#~ msgstr "Mất trí"
#~ msgid "Creative"
#~ msgstr "Sáng tạo"
#~ msgid "Curious"
#~ msgstr "Tò mò"
#~ msgid "Dejected"
#~ msgstr "Buồn nản"
#~ msgid "Depressed"
#~ msgstr "Buồn bã"
#~ msgid "Disappointed"
#~ msgstr "Chán nản"
#~ msgid "Disgusted"
#~ msgstr "Chán ghét"
#~ msgid "Dismayed"
#~ msgstr "Mất tinh thần"
#~ msgid "Distracted"
#~ msgstr "Quẫn trí"
#~ msgid "Embarrassed"
#~ msgstr "Lúng túng"
#~ msgid "Envious"
#~ msgstr "Thèm muốn"
#~ msgid "Flirtatious"
#~ msgstr "Thích tán tỉnh"
#~ msgid "Frustrated"
#~ msgstr "Nản lòng"
#~ msgid "Grateful"
#~ msgstr "Biết ơn"
#~ msgid "Grieving"
#~ msgstr "Đau buồn"
#~ msgid "Grumpy"
#~ msgstr "Gắt gỏng"
#~ msgid "Guilty"
#~ msgstr "Có tội"
#~ msgid "Hopeful"
#~ msgstr "Đầy hy vọng"
#~ msgid "Hot"
#~ msgstr "Nóng"
#~ msgid "Humbled"
#~ msgstr "Khiêm tốn"
#~ msgid "Humiliated"
#~ msgstr "Nhục"
#~ msgid "Hungry"
#~ msgstr "Đói"
#~ msgid "Hurt"
#~ msgstr "Đau"
#~ msgid "Impressed"
#~ msgstr "Kích sâu sắc"
#~ msgid "In awe"
#~ msgstr "Kinh sợ"
#~ msgid "Indignant"
#~ msgstr "Căm phẫn"
#~ msgid "Interested"
#~ msgstr "Quan tâm"
#~ msgid "Intoxicated"
#~ msgstr "Say"
#~ msgid "Lonely"
#~ msgstr "Cô đơn"
#~ msgid "Lost"
#~ msgstr "Bị lạc"
#~ msgid "Lucky"
#~ msgstr "May mắn"
#~ msgid "Mean"
#~ msgstr "Chiến"
#~ msgid "Moody"
#~ msgstr "Buồn rầu"
#~ msgid "Nervous"
#~ msgstr "Bồn chồn"
#~ msgid "Neutral"
#~ msgstr "Trung lập"
#~ msgid "Offended"
#~ msgstr "Giận"
#~ msgid "Outraged"
#~ msgstr "Bị tổn thương"
#~ msgid "Playful"
#~ msgstr "Hay vui đùa"
#~ msgid "Proud"
#~ msgstr "Tự hào"
#~ msgid "Relaxed"
#~ msgstr "Thanh thản"
#~ msgid "Relieved"
#~ msgstr "Yên lòng"
#~ msgid "Remorseful"
#~ msgstr "Ăn năn"
#~ msgid "Restless"
#~ msgstr "Không nghỉ"
#~ msgid "Sarcastic"
#~ msgstr "Mỉa mai"
#~ msgid "Satisfied"
#~ msgstr "Khoái"
#~ msgid "Serious"
#~ msgstr "Đứng đắn"
#~ msgid "Shocked"
#~ msgstr "Bị sốc"
#~ msgid "Shy"
#~ msgstr "Nhút nhát"
#~ msgid "Sick"
#~ msgstr "Bị bịnh"
#~ msgid "Spontaneous"
#~ msgstr "Tự ý"
#~ msgid "Stressed"
#~ msgstr "Căng thẳng"
#~ msgid "Strong"
#~ msgstr "Mạnh"
#~ msgid "Surprised"
#~ msgstr "Ngạc nhiên"
#~ msgid "Thankful"
#~ msgstr "Cám ơn"
#~ msgid "Thirsty"
#~ msgstr "Khát"
#~ msgid "Tired"
#~ msgstr "Mệt"
#~ msgid "Undefined"
#~ msgstr "Chưa xác định"
#~ msgid "Weak"
#~ msgstr "Yếu"
#~ msgid "Worried"
#~ msgstr "Lo"
#~ msgid "Novell GroupWise Messenger Protocol Plugin"
#~ msgstr "Phần bổ sung giao thức Novell GroupWise Messenger"
#~ msgid "Please authorize me so I can add you to my buddy list."
#~ msgstr "Xin hãy cho phép tôi để tôi có thể thêm bạn vào danh sách bạn bè."
#~ msgid "Received unexpected response from %s: %s"
#~ msgstr "Nhận được đáp ứng bất thường từ %s: %s"
#~ msgid "Received unexpected response from %s"
#~ msgstr "Nhận được đáp ứng HTTP bất thường từ %s"
#~ msgid ""
#~ "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten "
#~ "minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even "
#~ "longer."
#~ msgstr ""
#~ "Bạn đã liên tục kết nối và ngắt kết nối quá nhiều. Xin chờ 10 phút rồi "
#~ "thử lại. Nếu bạn tiếp tục kết nối, bạn sẽ phải đợi lâu hơn."
#~ msgid ""
#~ "You required encryption in your account settings, but one of the servers "
#~ "doesn't support it."
#~ msgstr ""
#~ "Bạn muốn mã hóa thiết lập tài khoản, tuy nhiên, máy chủ không hỗ trợ. "
#~ msgid "Error requesting %s: %s"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi yêu cầu %s: %s"
#~ msgid "The server returned an empty response"
#~ msgstr "Máy chủ trả về phản hồi rỗng "
#~ msgid ""
#~ "Server requested that you fill out a CAPTCHA in order to sign in, but "
#~ "this client does not currently support CAPTCHAs."
#~ msgstr ""
#~ "Máy phục vụ đã yêu cầu bạn điền vào một mã đồ họa CAPTCHA để đăng nhập, "
#~ "mà trình khách này hiện thời không hỗ trợ CAPTCHA."
#~ msgid "AOL does not allow your screen name to authenticate here"
#~ msgstr "AOL không cho phép tên màn hình xác thực ở đây"
#~ msgid ""
#~ "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking "
#~ "with is probably using a different encoding than expected. If you know "
#~ "what encoding he is using, you can specify it in the advanced account "
#~ "options for your AIM/ICQ account.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Gặp lỗi khi nhận tin này. Bạn chát với họ bạn đang nói chuyện rất có thể "
#~ "sử dụng bảng mã khác với điều mong đợi. Biết bảng mã đó thì bạn ghi rõ nó "
#~ "trong các tùy chọn tài khoản cấp cao cho tài khoản AIM/ICQ của bạn.)"
#~ msgid ""
#~ "(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
#~ "different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Có lỗi khi nhận tin này. Hoặc bạn và %s đã chọn các bảng mã khác nhau, "
#~ "hoặc %s chạy trình khách bị lỗi.)"
#~ msgid "Invalid error"
#~ msgstr "Lỗi không hợp lệ"
#~ msgid "Cannot receive IM due to parental controls"
#~ msgstr "Không thể nhận tin nhắn do điều khiển cha mẹ"
#~ msgid "Cannot send SMS without accepting terms"
#~ msgstr "Phải đồng ý với điều khoản để gửi SMS"
#~ msgid "Cannot send SMS"
#~ msgstr "Không thể gửi SMS"
#~ msgid "Cannot send SMS to this country"
#~ msgstr "Không thể gửi SMS cho quốc gia này"
#~ msgid "Cannot send SMS to unknown country"
#~ msgstr "Không thể gửi SMS cho quốc gia không rõ"
#~ msgid "Bot accounts cannot initiate IMs"
#~ msgstr "Tài khoản bot không có khả năng sơ khởi tin nhắn"
#~ msgid "Bot account cannot IM this user"
#~ msgstr "Tài khoản bot không có khả năng gửi tin nhắn cho người dùng này"
#~ msgid "Bot account reached IM limit"
#~ msgstr "Tài khoản bot đã tới giới hạn tin nhắn"
#~ msgid "Bot account reached daily IM limit"
#~ msgstr "Tài khoản bot đã tới giới hạn tin nhắn hằng ngày"
#~ msgid "Bot account reached monthly IM limit"
#~ msgstr "Tài khoản bot đã tới giới hạn tin nhắn hằng tháng"
#~ msgid "Unable to receive offline messages"
#~ msgstr "Không thể nhận tin nhắn ngoại tuyến"
#~ msgid "Offline message store full"
#~ msgstr "Kho tin nhắn ngoại tuyến đã đầy"
#~ msgid "Unable to send message: %s (%s)"
#~ msgstr "Không thể gửi tin nhắn: %s (%s)"
#~ msgid "Unable to send message: %s"
#~ msgstr "Không thể gửi tin: %s"
#~ msgid "Unable to send message to %s: %s (%s)"
#~ msgstr "Không thể gửi tin nhắn cho %s: %s (%s)"
#~ msgid "Unable to send message to %s: %s"
#~ msgstr "Không thể gửi tin nhắn cho %s: %s"
#~ msgid "Thinking"
#~ msgstr "Đang nghĩ"
#~ msgid "Shopping"
#~ msgstr "Đang mua sắm"
#~ msgid "Questioning"
#~ msgstr "Đang hỏi câu"
#~ msgid "Eating"
#~ msgstr "Đang ăn đồ"
#~ msgid "Watching a movie"
#~ msgstr "Đang coi phim"
#~ msgid "At the office"
#~ msgstr "Ở văn phòng"
#~ msgid "Taking a bath"
#~ msgstr "Đang đi tắm"
#~ msgid "Watching TV"
#~ msgstr "Đang coi TV"
#~ msgid "Having fun"
#~ msgstr "Đang đi chơi có vui"
#~ msgid "Sleeping"
#~ msgstr "Đang ngủ"
#~ msgid "Using a PDA"
#~ msgstr "Đang sử dụng PDA"
#~ msgid "Meeting friends"
#~ msgstr "Đang gặp bạn bè"
#~ msgid "On the phone"
#~ msgstr "Đang bận nói điện thoại"
#~ msgid "Surfing"
#~ msgstr "Đang lướt sóng"
#~ msgid "Mobile"
#~ msgstr "Di động"
#~ msgid "Searching the web"
#~ msgstr "Đang tìm kiếm trên Web"
#~ msgid "At a party"
#~ msgstr "Ở một tiệc"
#~ msgid "Having Coffee"
#~ msgstr "Đang uống cà-phê"
#~ msgid "Gaming"
#~ msgstr "Đang chơi lượt"
#~ msgid "Browsing the web"
#~ msgstr "Đang duyệt qua Web"
#~ msgid "Smoking"
#~ msgstr "Đang hút thuốc"
#~ msgid "Writing"
#~ msgstr "Đang viết"
#~ msgid "Drinking"
#~ msgstr "Đang uống rượu"
#~ msgid "Listening to music"
#~ msgstr "Đang nghe nhạc"
#~ msgid "Studying"
#~ msgstr "Đang học bài"
#~ msgid "Working"
#~ msgstr "Đi làm"
#~ msgid "In the restroom"
#~ msgstr "Trong nhà vệ sinh"
#~ msgid "Received invalid data on connection with server"
#~ msgstr "Nhận được dữ liệu không hợp lệ khi kết nối tới máy phục vụ"
#~ msgid "AIM Protocol Plugin"
#~ msgstr "Phần bổ sung giao thức AIM"
#~ msgid "ICQ UIN..."
#~ msgstr "ICQ UIN..."
#~ msgid "ICQ Protocol Plugin"
#~ msgstr "Phần bổ sung giao thức ICQ"
#~ msgid "The remote user has closed the connection."
#~ msgstr "Người dùng từ xa đã đóng kết nối."
#~ msgid "The remote user has declined your request."
#~ msgstr "Người dùng từ xa đã từ chối yêu cầu của bạn."
#~ msgid "Lost connection with the remote user:<br>%s"
#~ msgstr "Mất kết nối với người dùng từ xa:<br>%s"
#~ msgid "Received invalid data on connection with remote user."
#~ msgstr "Nhận dữ liệu không hợp lệ khi kết nối với người dùng từ xa."
#~ msgid "Unable to establish a connection with the remote user."
#~ msgstr "Không thể thiết lập kết nối với người dùng từ xa."
#~ msgid "Direct IM established"
#~ msgstr "Đã thiết lập nhắn tin nhanh trực tiếp"
#~ msgid ""
#~ "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over "
#~ "Direct IM. Try using file transfer instead.\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s đã cố gửi một tập tin %s, nhưng mạng này chỉ cho phép tập tin đến %s "
#~ "thông qua Nhắn Tin Nhanh Trực Tiếp. Hãy thử sử dụng tính năng truyền tải "
#~ "tập tin thay vào đó.\n"
#~ msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
#~ msgstr "Tập tin %s là %s mà lớn hơn kích cỡ tối đa %s."
#~ msgid "Free For Chat"
#~ msgstr "Rảnh rỗi để Chát"
#~ msgid "Not Available"
#~ msgstr "Không có mặt"
#~ msgid "Occupied"
#~ msgstr "Đang bận"
#~ msgid "Web Aware"
#~ msgstr "Kiến thức Web"
#~ msgid "Evil"
#~ msgstr "Xấu"
#~ msgid "At home"
#~ msgstr "Ở nhà"
#~ msgid "At work"
#~ msgstr "Ở chỗ làm"
#~ msgid "At lunch"
#~ msgstr "Ăn trưa"
#~ msgid "Unable to connect to authentication server: %s"
#~ msgstr "Không thể kết nối tới máy phục vụ xác thực: %s"
#~ msgid "Unable to connect to BOS server: %s"
#~ msgstr "Không thể kết nối tới máy phục vụ BOS: %s"
#~ msgid "Username sent"
#~ msgstr "Tên người dùng đã được gửi"
#~ msgid "Connection established, cookie sent"
#~ msgstr "Kết nối được thiết lập, đã gửi cookie"
#~ msgid "Finalizing connection"
#~ msgstr "Đang hoàn tất kết nối"
#~ msgid ""
#~ "Unable to sign on as %s because the username is invalid. Usernames must "
#~ "be a valid email address, or start with a letter and contain only "
#~ "letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
#~ msgstr ""
#~ "Không thể đăng nhập dưới %s vì tên người dùng không hợp lệ. Tên người "
#~ "dùng phải là một địa chỉ thư điện tử hợp lệ, hoặc bắt đầu với một chữ cái "
#~ "và chỉ chứa chữ cái, chữ số và khoảng trống, hoặc chỉ chứa chữ số."
#~ msgid ""
#~ "You required encryption in your account settings, but encryption is not "
#~ "supported by your system."
#~ msgstr ""
#~ "Bạn muốn mã hóa thiết lập tài khoản, tuy nhiên, hệ thống của bạn không hỗ "
#~ "trợ mã hóa. "
#~ msgid "You may be disconnected shortly. If so, check %s for updates."
#~ msgstr "Bạn có thể sắp bị ngắt kết nối. Có thì hãy kiểm tra %s để cập nhật."
#~ msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
#~ msgstr "Không thể lấy mã đăng nhập AIM hợp lệ."
#~ msgid "Unable to get a valid login hash."
#~ msgstr "Không thể lấy mã đăng nhập hợp lệ."
#~ msgid "Received authorization"
#~ msgstr "Nhận được sự cho phép"
#~ msgid "Username does not exist"
#~ msgstr "Tên người dùng không tồn tại"
#~ msgid "Your account is currently suspended"
#~ msgstr "Tài khoản của bạn hiện thời bị đình chỉ"
#~ msgid "The AOL Instant Messenger service is temporarily unavailable."
#~ msgstr "Tạm thời không dùng được Dịch Vụ Nhắn Tin Nhanh AOL."
#~ msgid ""
#~ "Your username has been connecting and disconnecting too frequently. Wait "
#~ "ten minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait "
#~ "even longer."
#~ msgstr ""
#~ "Tên người dùng của bạn đã liên tục kết nối và ngắt kết nối quá nhiều. Xin "
#~ "chờ 10 phút rồi thử lại. Nếu bạn tiếp tục kết nối, bạn sẽ phải đợi lâu "
#~ "hơn."
#~ msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
#~ msgstr "Bạn đang dùng phiên bản trình khách quá cũ. Hãy nâng cấp tại %s"
#~ msgid ""
#~ "Your IP address has been connecting and disconnecting too frequently. "
#~ "Wait a minute and try again. If you continue to try, you will need to "
#~ "wait even longer."
#~ msgstr ""
#~ "Địa chỉ IP của bạn đã liên tục kết nối và ngắt kết nối quá nhiều. Xin chờ "
#~ "một phút rồi thử lại. Cứ thử kết nối thì bạn phải đợi ngay cả lâu hơn."
#~ msgid "The SecurID key entered is invalid"
#~ msgstr "Khoá SecurID nhập vào không hợp lệ"
#~ msgid "Enter SecurID"
#~ msgstr "Nhập vào SecurID"
#~ msgid "Enter the 6 digit number from the digital display."
#~ msgstr "Nhập vào 6 chữ số hiển thị trên màn hình."
#~ msgid "Unable to initialize connection"
#~ msgstr "Không thể khởi tạo kết nối"
#~ msgid ""
#~ "The user %u has denied your request to add them to your buddy list for "
#~ "the following reason:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Người dùng %u từ chối để bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn vì lý "
#~ "do sau :\n"
#~ "%s"
#~ msgid "ICQ authorization denied."
#~ msgstr "Sự cho phép ICQ bị từ chối."
#~ msgid "The user %u has granted your request to add them to your buddy list."
#~ msgstr "Người dùng %u đã cho phép bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn."
#~ msgid ""
#~ "You have received a special message\n"
#~ "\n"
#~ "From: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Bạn đã nhận một thông điệp đặc biệt\n"
#~ "\n"
#~ "Từ : %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "You have received an ICQ page\n"
#~ "\n"
#~ "From: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Bạn đã nhận một trang ICQ\n"
#~ "\n"
#~ "Từ : %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "You have received an ICQ email from %s [%s]\n"
#~ "\n"
#~ "Message is:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Bạn đã nhận một thư ICQ từ %s [%s]\n"
#~ "\n"
#~ "Thông điệp:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "ICQ user %u has sent you a buddy: %s (%s)"
#~ msgstr "Người dùng ICQ %u gửi tới bạn một bạn chát: %s (%s)"
#~ msgid "Do you want to add this buddy to your buddy list?"
#~ msgstr "Bạn muốn thêm người này vào danh sách bạn bè của bạn không?"
#~ msgid "_Decline"
#~ msgstr "_Từ chối"
#~ msgid "You missed %hu message from %s because it was invalid."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were invalid."
#~ msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhắn từ %s vì nó không hợp lệ."
#~ msgid "You missed %hu message from %s because it was too large."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were too large."
#~ msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhắn từ %s vì nó quá lớn."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Bạn không nhận được %hu tin nhắn từ %s vì đã vược quá mức giới hạn."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Bạn không nhận được %hu tin nhắn từ %s vì họ có cấp cảnh báo quá cao."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because your warning level is too high."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Bạn không nhận được %hu tin nhắn từ %s vì bạn có cấp cảnh báo quá cao."
#~ msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s for an unknown reason."
#~ msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhắn từ %s do lỗi chưa xác định."
#~ msgid "Your AIM connection may be lost."
#~ msgstr "Bạn có thể đã bị ngắt kết nối với AIM"
#~ msgid "You have been disconnected from chat room %s."
#~ msgstr "Bạn đã bị ngắt kết nối với phòng Chat %s."
#~ msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
#~ msgstr "Định dạng cho tên người dùng chỉ đổi chữ viết hoa và khoảng trống."
#~ msgid "Pop-Up Message"
#~ msgstr "Thông điệp tự mở"
#~ msgid "The following username is associated with %s"
#~ msgid_plural "The following usernames are associated with %s"
#~ msgstr[0] "Tên người dùng sau đây có liên quan đến %s"
#~ msgid "No results found for email address %s"
#~ msgstr "Không tìm thấy kết quả đối với điạ chỉ thư điện tử %s"
#~ msgid "You should receive an email asking to confirm %s."
#~ msgstr "Bạn sẽ nhận được một thư điện tử yêu cầu xác nhận %s."
#~ msgid "Account Confirmation Requested"
#~ msgstr "Yêu cầu Xác nhận Tài khoản"
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name "
#~ "differs from the original."
#~ msgstr ""
#~ "Lỗi 0x%04x: không thể định dạng tên người dùng vì nó khác với tên gốc."
#~ msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because it is invalid."
#~ msgstr ""
#~ "Lỗi 0x%04x: Không thể định dạng tên người dùng bởi vì nó không hợp lệ."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too "
#~ "long."
#~ msgstr "Lỗi 0x%04x: Không thể định dạng tên người dùng bởi vì nó quá dài."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because there is already a "
#~ "request pending for this username."
#~ msgstr ""
#~ "Lỗi 0x%04x: Không đổi được địa chỉ thư điện tử vì đã có một yêu cầu bị "
#~ "hoãn cho tên người dùng này."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address "
#~ "has too many usernames associated with it."
#~ msgstr ""
#~ "Lỗi 0x%04x: Không đổi được địa chỉ thư điện tử vì có quá nhiều tên người "
#~ "dùng có liên quan với địa chỉ này."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address is "
#~ "invalid."
#~ msgstr ""
#~ "Lỗi 0x%04x: Không thay đổi được địa chỉ thư vì địa chỉ đưa ra không hợp "
#~ "lệ."
#~ msgid "Error 0x%04x: Unknown error."
#~ msgstr "Lỗi 0x%04x: lỗi không rõ."
#~ msgid "Error Changing Account Info"
#~ msgstr "Có lỗi khi thay đổi thông tin tài khoản"
#~ msgid "The email address for %s is %s"
#~ msgstr "Địa chỉ thư điện tử cho %s là %s"
#~ msgid "Account Info"
#~ msgstr "Thông tin tài khoản"
#~ msgid ""
#~ "Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM "
#~ "Images."
#~ msgstr ""
#~ "Không gửi được hình ảnh tin nhắn nhanh của bạn. Bạn phải Kết nối Trực "
#~ "tiếp để gửi Hình ảnh tin nhắn nhanh."
#~ msgid "Unable to set AIM profile."
#~ msgstr "Không thể lập lý lịch AIM."
#~ msgid ""
#~ "You have probably requested to set your profile before the login "
#~ "procedure completed. Your profile remains unset; try setting it again "
#~ "when you are fully connected."
#~ msgstr ""
#~ "Bạn có thể đã yêu cầu lập lý lịch trước khi hoàn thành thủ tục đăng nhập. "
#~ "Vì vậy lý lịch của bạn vẫn chưa được lập; hãy thử lại sau khi bạn kết nối "
#~ "xong."
#~ msgid ""
#~ "The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been "
#~ "truncated for you."
#~ msgid_plural ""
#~ "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
#~ "truncated for you."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Đã vượt quá độ dài lý lịch tối đa %d byte. Pidgin đã cắt ngắn nó giúp bạn."
#~ msgid "Profile too long."
#~ msgstr "Lý lịch quá dài."
#~ msgid ""
#~ "The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has "
#~ "been truncated for you."
#~ msgid_plural ""
#~ "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has "
#~ "been truncated for you."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Đã vượt quá độ dài tối đa %d byte của thông báo vắng mặt Pidgin đã cắt "
#~ "ngắn giúp bạn."
#~ msgid "Away message too long."
#~ msgstr "Thông báo vắng mặt quá dài."
#~ msgid ""
#~ "Unable to add the buddy %s because the username is invalid. Usernames "
#~ "must be a valid email address, or start with a letter and contain only "
#~ "letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
#~ msgstr ""
#~ "Không thể thêm bạn chát %s vì tên người dùng này không hợp lệ. Mỗi tên "
#~ "người dùng phải là một địa chỉ thư điện tử hợp lệ, hoặc bắt đầu bằng một "
#~ "chữ cái và chỉ chứa chữ cái, chữ số, và khoảng trống, hoặc chỉ chứa chữ "
#~ "số."
#~ msgid "Unable to Add"
#~ msgstr "Không thể thêm"
#~ msgid "Unable to Retrieve Buddy List"
#~ msgstr "Không thể lấy Danh sách Bạn bè"
#~ msgid ""
#~ "The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your "
#~ "buddy list is not lost, and will probably become available in a few "
#~ "minutes."
#~ msgstr ""
#~ "Các máy phục vụ AIM tạm thời không thể gửi danh sách bạn bè của bạn. Danh "
#~ "sách này không mất và có thể nhận được sau vài phút nữa."
#~ msgid "Orphans"
#~ msgstr "Thừa"
#~ msgid ""
#~ "Unable to add the buddy %s because you have too many buddies in your "
#~ "buddy list. Please remove one and try again."
#~ msgstr ""
#~ "Không thể thêm bạn chát %s vì danh sách của bạn có quá nhiều bạn chát. "
#~ "Hãy bỏ bớt một bạn chát và thử lại."
#~ msgid "(no name)"
#~ msgstr "(không tên)"
#~ msgid "Unable to add the buddy %s for an unknown reason."
#~ msgstr "Không thể thêm bạn chát %s vì lý do không rõ."
#~ msgid ""
#~ "The user %s has given you permission to add him or her to your buddy "
#~ "list. Do you want to add this user?"
#~ msgstr ""
#~ "Người dùng %s cho phép bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn. Bạn có "
#~ "muốn thêm họ không?"
#~ msgid "Authorization Given"
#~ msgstr "Cho phép"
#~ msgid "The user %s has granted your request to add them to your buddy list."
#~ msgstr "Người dùng %s đã cho phép bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn."
#~ msgid "Authorization Granted"
#~ msgstr "Cho phép"
#~ msgid ""
#~ "The user %s has denied your request to add them to your buddy list for "
#~ "the following reason:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Người dùng %s đã từ chối yêu cầu của bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của "
#~ "bạn với lý do sau :\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Authorization Denied"
#~ msgstr "Không cho phép"
#~ msgid "_Exchange:"
#~ msgstr "_Trao đổi:"
#~ msgid "Your IM Image was not sent. You cannot send IM Images in AIM chats."
#~ msgstr ""
#~ "Hình ảnh tin nhắn nhanh của bạn không gửi được. Bạn không gửi hình ảnh "
#~ "tin nhắn nhanh trong AIM chát."
#~ msgid "iTunes Music Store Link"
#~ msgstr "Liên kết TIệm Nhạc iTunes"
#~ msgid "Lunch"
#~ msgstr "Ăn trưa"
#~ msgid "Buddy Comment for %s"
#~ msgstr "Chú thích bạn chát về %s"
#~ msgid "Buddy Comment:"
#~ msgstr "Chú thích bạn chát:"
#~ msgid "You have selected to open a Direct IM connection with %s."
#~ msgstr "Bạn đã chọn mở kết nối Nhắn Tin Trực Tiếp với %s."
#~ msgid ""
#~ "Because this reveals your IP address, it may be considered a security "
#~ "risk. Do you wish to continue?"
#~ msgstr ""
#~ "Điều này cho phép người khác thấy được địa chỉ IP máy bạn, có thể bị "
#~ "hưởng đến sự riêng tư của bạn. Bạn có muốn tiếp tục không?"
#~ msgid "C_onnect"
#~ msgstr "_Kết nối"
#~ msgid "You closed the connection."
#~ msgstr "Bạn đã đóng kết nối."
#~ msgid "Get AIM Info"
#~ msgstr "Lấy thông tin AIM"
#~ msgid "Edit Buddy Comment"
#~ msgstr "Sửa chú thích bạn chát"
#~ msgid "Get X-Status Msg"
#~ msgstr "Lấy thông điệp trạng thái X"
#~ msgid "End Direct IM Session"
#~ msgstr "Kết thúc buổi hợp Tin nhắn Trực tiếp"
#~ msgid "Direct IM"
#~ msgstr "Tin nhắn Trực tiếp"
#~ msgid "Re-request Authorization"
#~ msgstr "Yêu cầu lại sự cho phép"
#~ msgid "Require authorization"
#~ msgstr "Cần thiết sự cho phép"
#~ msgid "Web aware (enabling this will cause you to receive SPAM!)"
#~ msgstr "Kiến thức Web (hiệu lực tùy chọn này sẽ gây ra bạn nhận thư RÁC)"
#~ msgid "ICQ Privacy Options"
#~ msgstr "Tùy chọn riêng tư ICQ"
#~ msgid "Change Address To:"
#~ msgstr "Đổi địa chỉ thành:"
#~ msgid "you are not waiting for authorization"
#~ msgstr "Bạn không đợi phê chuẩn "
#~ msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
#~ msgstr "Bạn đang chờ sự cho phép của các bạn chát sau đây"
#~ msgid ""
#~ "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
#~ "them and selecting \"Re-request Authorization.\""
#~ msgstr ""
#~ "Bạn có thể gửi lại yêu cầu sự cho phép của những bạn chát này bằng cách "
#~ "nhấn chuột phải vào tên người đó và chọn « Yêu cầu lại sự cho phép »."
#~ msgid "Find Buddy by Email"
#~ msgstr "Tìm bạn chát dựa theo địa chỉ thư"
#~ msgid "Search for a buddy by email address"
#~ msgstr "Tìm kiếm bạn chát dựa theo địa chỉ thư điện tử"
#~ msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
#~ msgstr "Hãy nhập địa chỉ thư điện tử của bạn chát mà bạn cần tìm."
#~ msgid "_Search"
#~ msgstr "_Tìm kiếm"
#~ msgid "Set User Info (web)..."
#~ msgstr "Đặt thông tin người dùng (Web)..."
#~ msgid "Change Password (web)"
#~ msgstr "Đổi mật khẩu (Web)"
#~ msgid "Configure IM Forwarding (web)"
#~ msgstr "Cấu hình chuyển tiếp Nhắn Tin (Web)"
#~ msgid "Set Privacy Options..."
#~ msgstr "Đặt tùy chọn riêng tư..."
#~ msgid "Show Visible List"
#~ msgstr "Hiện danh sách nhìn thấy "
#~ msgid "Show Invisible List"
#~ msgstr "Hiện danh sách không nhìn thấy "
#~ msgid "Confirm Account"
#~ msgstr "Xác nhận tài khoản"
#~ msgid "Display Currently Registered Email Address"
#~ msgstr "Hiển thị địa chỉ thư điện tử đăng ký hiện thời"
#~ msgid "Change Currently Registered Email Address..."
#~ msgstr "Thay đổi địa chỉ thư điện tử đăng ký hiện thời..."
#~ msgid "Show Buddies Awaiting Authorization"
#~ msgstr "Hiển thị các bạn chát chờ sự cho phép"
#~ msgid "Search for Buddy by Email Address..."
#~ msgstr "Tìm kiếm bạn chát theo địa chỉ thư..."
#~ msgid ""
#~ "Always use AIM/ICQ proxy server for\n"
#~ "file transfers and direct IM (slower,\n"
#~ "but does not reveal your IP address)"
#~ msgstr ""
#~ "Luôn luôn dùng máy phục vụ ủy nhiệm\n"
#~ "AIM/ICQ để truyền tập tin và gửi/nhận\n"
#~ "tin nhắn trực tiếp (chặm hơn nhưng\n"
#~ "không cho người khác thấy địa chỉ IP của bạn)"
#~ msgid "Allow multiple simultaneous logins"
#~ msgstr "Cho phép đăng ký nhiều lần đồng thời"
#~ msgid "Asking %s to connect to us at %s:%hu for Direct IM."
#~ msgstr ""
#~ "Yêu cầu %s kết nối với chúng tôi tại %s:%hu để gửi tin nhắn trực tiếp."
#~ msgid "Attempting to connect to %s:%hu."
#~ msgstr "Đang thử kết nối đến %s:%hu."
#~ msgid "Attempting to connect via proxy server."
#~ msgstr "Đang thử kết nối thông qua máy phục vụ ủy nhiệm."
#~ msgid "%s has just asked to directly connect to %s"
#~ msgstr "%s mới yêu cầu kết nối trực tiếp với %s"
#~ msgid ""
#~ "This requires a direct connection between the two computers and is "
#~ "necessary for IM Images. Because your IP address will be revealed, this "
#~ "may be considered a privacy risk."
#~ msgstr ""
#~ "Điều này đòi hỏi một kết nối trực tiếp giữa hai máy tính và là cần thiết "
#~ "để dùng nhắn tin nhanh có hình ảnh. Tuy nhiên, người ta sẽ thấy địa chỉ "
#~ "IP của bạn, là nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư."
#~ msgid "Voice"
#~ msgstr "Nói"
#~ msgid "AIM Direct IM"
#~ msgstr "Nhắn tin nhanh trực tiếp AIM"
#~ msgid "Get File"
#~ msgstr "Lấy tập tin"
#~ msgid "Games"
#~ msgstr